​En omstilling til cirkulær økonomi vil både kunne skabe økonomisk vækst og reducere presset på jordens knappe ressourcer. Foto: Colourbox

Sådan arbejder vi med cirkulær økonomi

En grøn og cirkulær økonomi, hvor forbruget af jomfruelige ressourcer er minimalt og materialer bruges igen og igen i lukkede kredsløb. Det er visionen for Region Hovedstaden, og den skal realiseres i partnerskaber med andre interessenter.

Afsæt i dialog med interessenter

Omstillingen til en cirkulær og ressourceeffektiv region kan kun lykkes i partnerskab med andre aktører, og i 2017 gennemførte Region Hovedstaden en dialog- og udviklingsproces, hvor der i samarbejde med en lang række interessenter blev defineret udfordringer, dannet partnerskaber og udviklet fælles indsatser.

I første omgang blev følgende fokusområder prioriteret:

  • Det offentlige som katalysator. Kommuner og regioner kan skubbe på omstillingen til cirkulær økonomi ved at integrere cirkulære praksisser i egne driftsopgaver. Der er behov for at udvikle og afprøve konkrete værktøjer til denne rolle.
  • Udvikling af et velfungerende marked for sekundære råstoffer. På tværs af affaldssektor og erhvervsliv er der behov for at finde fælles udviklingsveje frem mod en cirkulær økonomi, hvor ressourcekredsløb lukkes og sekundære råvarer erstatter jomfruelige.

Igangværende indsatser

På baggrund af dialog- og udviklingsprocessen i 2017 blev der i 2018 opstartet to regionale udviklingsprojekter om cirkulær økonomi:

  • Partnerskab for cirkulære kommuner: Et projekt der via fem demonstrations-cases udvikler og afprøver forskellige modeller for, hvordan det offentlige kan tage rollen som katalysator for omstillingen til cirkulær økonomi.
  • Affald og ressourcer på tværs: Et projekt der har til formål at samle affaldssektoren om udvikling af et fælles roadmap for sektorens udvikling hen imod en cirkulær affaldshåndtering og et cirkulært ressourcemarked.

Desuden førte en EU-ansøgning til endnu et udviklingsprojekt:

  • CityLoops: Et Horizon 2020-projekt der samler syv ambitiøse byer på tværs af Europa om at udvikle, implementere, demonstrere og evaluere en række metoder og værktøjer, der skal bidrage til cirkulære ressourcestrømme indenfor byggeri og jord samt bioaffald.

De næste skridt

I de kommende år vil vi bygge videre på erfaringerne fra de tre igangværende projekter såvel som den øvrige udvikling inden for cirkulær økonomi – og igangsætte nye udviklingsprojekter med fokus på de væsentligste aktuelle udfordringer for omstillingen til cirkulær økonomi.

Vi ser allerede nu følgende interessante mulige fokusområder (foruden dem vi adresserer med de igangværende projekter):

  • Cirkulære offentlige indkøb
  • Data og digitale løsninger som værktøjer i den cirkulære økonomi
  • Integration af det cirkulære mindset i alle dele af samfundet

Men vi er altid åbne for nye input og mulige samarbejder, så har du andre ideer til indsatsområder eller projekter, vi bør involvere os i, så kontakt os endelig.

Ekstern finansiering vigtig

Regionen har en begrænset mængde regionale udviklingsmidler til indsatserne. Men for at kunne igangsætte tilstrækkeligt ambitiøse projekter, skal der også findes ekstern finansiering. Det er derfor et væsentligt led i udviklingen af indsatserne at indtænke medfinansiering fra andre partnere såvel som finansiering fra fx EU og danske udviklings-puljer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hvis du vil følge med i regionens indsatser for cirkulær økonomi, kan du tilmelde dig mailinglisten her


Redaktør