Sådan arbejder vi hen imod et energieffektivt og fossilfrit energiforbrug

​Vores hospitaler og øvrige bygninger forbruger enorme mængder energi til driften og vi arbejder på at energieffektivisere hospitalerne samtidig med, at vi løfter bygningernes tilstand. 

ATES-anlæg på Bispebjerg HospitalGrundvandskøle- og varmeanlæg på Bispebjerg Hospital.

Driften af sundhedsvæsenet og hospitalerne i særdeleshed kræver mange ressourcer – også i form af energi og vand. Forbruget går til de mange nødvendige processer, som holder hospitalerne i drift.

Ud over opvarmning og ventilation går energiforsyningen til alt fra trykluftsproduktion til køling af scannere. Også mindre elektroniske enheder, som computere, små scannere, mobiltelefoner og så videre har samlet set et enormt energiforbrug, som vokser i takt med, at flere enheder tages i brug og aktiviteten løbende optimeres og øges i bygningerne.

Med en samlet bygningsmasse på 2 millioner kvadratmeter og et energiforbrug der svarer til godt 115.000 husstandes forbrug, er der et stort potentiale for energieffektivisering, især da en meget stor del af hospitalernes tekniske anlæg er af ældre dato. Dog er energieffektiviseringen af de gamle anlæg omkostningstungt og dermed udfordrende. Vores årlige energiregning er på knap en halv milliard kroner, så energieffektiviseringer er lig med store besparelser, som bruges til at afbetale energieffektiviseringernes investeringsomkostninger over en længere årrække.

Som led i regionens Energiprogram investeres der i de kommende år omkring 1 milliard kroner i at reducere energiforbruget samtidig med, at nye anlæg bidrager til forbedring af bygningernes samlede tilstand. Derfor er investeringerne i øget energieffektivitet også et vigtigt element i den del af regionens renoveringsplan, der blandt andet vedrører de tekniske installationer. 

Solcelleanlæg på vores bygningers tage og facader indgår også i energipro-grammet. Regionen har mange store anlæg, som dækker en mindre del af energiforbruget (godt 1% i 2020) og rammevilkår er bestemmende for udbyg-ningstempoet.

Det er afgørende for en bæredygtig fremtid, at vi udnytter klodens begrænsede ressourcer meget bedre. Et skridt på vejen er, at vi effektiviserer vores energiforbrug, dels for at nedbringe forbruget samlet set, men også for at modvirke stigende energiforbrug som følge af øget aktivitet, mere energifor-brugende udstyr samt nye arealer, der tages i brug.


Mål for energieffektivisering og CO2-reduktion

Region Hovedstaden som koncern skal være fossilfri i 2050 og gerne før. Vejen derhen går via målrettet CO2-reduktion, og en væsentlig milepæl på rejsen er ’Energiplan 2025’, der sætter en række mål på energiområdet. Ud over ’Energiplan 2025’ har vi med handlingsplanen for FN’s verdensmål øget energiplanens målsætning yderligere.

  • Reducere CO2-udledningen fra energiforbruget med 70% i 2025 

  • Sikre et fossilfrit energiforbrug senest i 2035.​

  • Reducere det samlede energiforbrug med 15% i 2025*

  • Gennemføre besparelser svarende til 109,5 GWh i 2025*

  • Afdække om Region Hovedstaden kan blive en af Danmarks største offentlige bidragsydere til balancering af elnettet i 2030.

Baselineåret er 2013
* Målsætninger for 2030 er under udarbejdelse.Sådan kommer vi i mål

Den vigtigste indsats for energieffektiviseringen er gennemførelsen af energioptimering og energirenovering i regionens bygninger. Hermed forventes en væsentlig energibesparelse, samtidig med at bygningernes tilstand får et tiltrængt løft.

For at holde styr på energiforbruget implementerer vi et energiovervågningssystem, som er fælles for alle ejendommene. Systemet giver mulighed for en løbende energiovervågning i fremtiden og hermed fastholde besparelser samt vise muligheder for energioptimering. Det skal også bruges til at dokumentere og følge nogle af de energiprojekter, som gennemføres i perioden 2021-2025.

Herudover har følgende energitiltag allerede bidraget til målopfyldelsen:

  • Energieffektivisering af Hvidovre Hospital (2017-2020).

  • Varmegenvinding på en stor del af Herlev Hospital (2018-2019).

  • ATES-anlæg på Bispebjerg Hospital: Grundvandskøling og varmelager (2018-2019). 

  • En lang række mindre energiprojekter i perioden 2013-2019Redaktør