​​​​​​​​​​

Byggeri og gravearbejde på en forurenet grund

​Du skal have en tilladelse, hvis du skal bygge eller grave på en grund, der er kortlagt som forurenet eller mulig forurenet. Hvis du opdager ukendte forureninger, skal du kontakte kommunen.

Er din grund kortlagt som forurenet eller mulig forurenet, kræver det en § 8-tilladelse fra din kommune, hvis du vil: 

 • bygge eller ombygge

 • grave

 • fjerne forureningen

 • ændre arealanvendelse – for eksempel fra erhverv til bolig.

Er du i tvivl om dit planlagte projekt kræver en tilladelse, så kontakt kommunen. Se liste med kommunernes adresser

Sådan får du en §8-tilladelse​

Du søger om §8-tilladelse til dit planlagte projekt hos kommunen. I ansøgningen beskriver du:

 • Formål med projektet

 • Undersøgelser og prøvetagninger i forbindelse med arbejdet

 • Håndtering af jorden

Du kan få hjælp til ansøgningen ved at kontakte et rådgivende firma, som har erfaring med jordforurening.

§8-tilladelsen gives af kommunen efter fire ugers høring i regionen. I nogle tilfælde indhenter kommunen også en udtalelse hos embedslægen. Når tilladelsen er givet, kan du begynde på projektet.

Projektet afsluttes med en orientering til kommunen og regionen om, at projek­tet er færdigt. Du skal sende en rapport, som beskriver det udførte arbejde – bl.a. en beskrivelse af, hvor meget jord der er fjernet og dokumentation for, at den forurenede jord er kørt til deponering på et godkendt sted. Rapporten er normalt skrevet af det rådgivende firma, som har hjulpet dig med arbejdet.

Hvad indeholder en §8-tilladelse?​​

En §8-tilladelse indeholder nogle krav og vilkår for projektet. Målet er at sikre, at projektet ikke:

 • giver en øget risiko for forurening af grundvandet

 • indebærer en sundhedsmæssig risiko i forhold til brugen af ejendommen

 • gør det umuligt eller meget dyrt for regionen senere hen eventuelt at undersøge og oprense forureningen.

Krav og vilkår i tilladelsen kan for eksempel være, at du selv skal betale for at undersøge forureningen nærmere, fjerne forureningen helt eller delvist eller etablere tekniske foranstaltninger, som sikrer indeklima i bygningen/boligen.

Hvornår er en §8-tilladelse ikke nødvendig?

I henhold til jordforureningslovens § 8, stk. 10 kan regionsrådet fastsætte regler om, i hvilke tilfælde tilladelse ikke er nødvendig, jf. stk. 1 og 2 og § 15, stk. 1, nr. 2. I sidstnævnte bestemmelse nævnes mindre bygge- og anlægsarbejder. 

Region Hovedstaden har den 14. juni 2012 fastsat regler efter § 8, stk. 10 om hvornår § 8 tilladelse ikke er nødvendig. 

Reglerne med undtagelser efter § 8, stk. 10 er følgende (med præciseringer i kursiv):

 • Ledningsarbejde på eksisterende ledninger (kloakledninger, fjernvarmeledninger, ledninger på benzinstationer og lignende), hvor jorden lægges tilbage i samme lagfølge, som den blev gravet op. Den forurenede jord må, mens den er opgravet, ikke være i kontakt med underliggende ren jord. Der må ikke være mulighed for fysisk kontakt med den opgravede forurenede jord.
 • Arkæologiske søgerender.
 • Carporte, cykelskure, postkasser og tilsvarende ikke følsomme anvendelser med begrænset jordhåndtering, der omfatter udgravning af 4 - 8 stolpehuller.
 • Mindre anlægsprojekter på boliggrunde med begrænset jordhåndtering (terrasser, indkørsler, parkeringsarealer og lignende). Bolig er den mest følsomme arealanvendelse. Derfor gælder undtagelsen også andre arealanvendelser.
 • Anlægsarbejde i de øverste 50 cm på arealer, hvor der tidligere er udlagt signalnet og pålagt 50 cm ren jord. Undtagelsen gælder anlægsarbejde, hvor der er konkret viden om, at anlægsarbejdet ikke berører forurenede jordlag, idet forureningen ligger dybere end 50 cm. Med pålagt ren jord menes, at de øverste 50 cm jord er uforurenet, hvilket enten kan dokumenteres inden udlægning eller efterfølgende. Anvendelse af signalnet er en forudsætning, når signalnettet adskiller ren jord fra underliggende kraftig forurenet jord.
 • Bortkørsel af jordvolde og lignende, som ligger over terræn. Jorden er ren eller lettere forurenet.

Vil du fjerne jord fra din grund?

Hvis du skal fjerne jord fra din grund, skal du anmelde jordflytningen til kommunen.
Ligger din ejendom i et område, der er områdeklassificeret, skal du anmelde jordflytningen, uanset om din ejendom er kortlagt som forurenet eller ej. Kontakt din kommune for at høre nærmere om, hvordan du anmelder jordflytning.

Hvis du vil grave for at fjerne forureningen fra din grund, kan du læse her om hvordan du gør​

Har du opdaget ukendt forurening på en grund?​​​

Hvis du opdager en ukendt forurening, mens du graver eller bygger på en grund, skal du stoppe arbejdet og kontakte kommunen. Så giver kommunen besked til regionen om den 'nye' forurening.

Regionen afgør, om forureningen skal kortlægges, og hvad der videre skal ske. Kommunen og regionen tager stilling til, hvilke konsekvenser den nye forurening får for arbejdet. Den ukendte forurening kan for eksempel betyde, at du skal have en § 8-tilladelse for at arbejde videre. Har du allerede en § 8-tilladelse, kan det være, at den skal revideres, eller du skal have en ny fra kommunen. Du må først arbejde videre, når kommunen eller regionen giver dig lov.

Redaktør