​​Kulfiltre på et af regionens tekniske oprensningsanlæg. Det aktive kul bruges til at rense forurenet grundvand og luft

Metoder til at oprense forurening

​Der er forskellige metoder til at fjerne forureninger - fra bortgravning til mere tekniske metoder.​

​Vi renser forurening op på flere forskellige måder. Hvilken metode, der er den bedste, afhænger blandt andet af forureningens koncentration, og place­ring og af grundens geologi. 

Traditionelle metoder til oprensning

Opgravning er en hyppig anvendt metode. Forureningen fjernes med gravemaskiner under kontrollerede forhold indtil udgravningens sider og bund er tilstrækkeligt rene. Den forurenede jord flyttes til et jordrensningsanlæg. Vi bruger ofte opgravning af jord i forbindelse med oprensning af forurening i parcelhushaver. Opgravning tager 1-3 måneder.

Oppumpning er en metode, hvor forurenet grundvand bliver pumpet op. Bagefter bliver det forurenede vand renset i et vandbehandlingsanlæg inden det for eksempel ledes til et vandløb. Oppumpning tager 10-100 år.

Biologiske og kemiske metoder til oprensning

Phytooprensning er en metode, hvor man udnytter planters evner til at suge vand op af jorden. Når planterne suger det forurenede vand op, bindes eller nedbrydes forureningen i plantevævet. Phytooprensning tager 5-50 år​.
 

Kemisk oxidation er en metode, hvor et kemisk stof (ofte kaliumpermanganat eller -persulfat) tilsættes det forurenede område. Det kemiske stof omsætter forureningen til stoffer, som i forvejen findes naturligt i jord og grundvand. Kemisk oxidation tager 1-10 år​.

Bioventilering er en metode, hvor man f.eks. tilfører den forurenede jord atmosfærisk luft eller ilt for at skabe optimale betingelser for de bakterier, der allerede findes i jorden. Bakterierne kan nedbryde forureningen. Bio­ven­tile­ring kombineres ofte med den mekaniske oprensningsmetode vakuumventilering. Bioventilering tager 5-10 år.

Stimuleret biologisk nedbrydning er en metode, hvor en forurening i grundvandet fjernes ved hjælp af bakterier. Bakterierne nedbryder forureningen. Ved metoden tilsættes grundvandet enten opdyrkede bakterier fra et laboratorium, eller næring, som skaber gode betingelser for de bakterier, der allerede findes i grundvandet. Stimuleret biologisk nedbrydning tager 1-10 år.

Mekaniske og fysiske metoder til oprensning​ 

Vakuumventilation er en metode, hvor en vakuumpumpe suger den forurenede luft ud af jorden via ventilationsrør. Luften bliver renset, inden den ledes ud til omgivelserne. Vakuumventilation tager 1-15 år. 

Passiv ventilation er en metode, hvor ændringer i trykket i atmosfæren anvendes som en pumpe til at få suget den forurenede luft ud af jorden. Den forurenede luft bliver suget ud af jord via ventilationsrør, der er lagt ned i jorden. Luften bliver renset, inden den ledes ud til omgivelserne. Passiv ventilation tager 10-100 år.
 

Air-sparging er en teknik, hvor atmosfærisk luft blæses ned i det forurenede grundvand. Herved frigives forureningskomponenter fra grundvandet til luften i jorden over grundvandet. For­u­reningen kan efterfølgende fjernes med f.eks. vakuum­ventilering. Når ilt tilsættes grundvandet øges også bakteriernes nedbrydning af forure­ningen. Air-sparging tager 1-15 år.

Dampoprensning (ISTD-metode) er en metode, hvor jorden ved hjælp af store ”dypkogere” bliver varmet op til 1000C, så forureningen koges væk. Anlægget består af en række metalrør, der presses ned i jorden. Forureningen omdannes til damp og bliver opsamlet under en tæt membran. Dampen bliver renset, inden den ledes videre ud til omgivelserne. Dampoprensning tager 2 måneder til 1 år.

Metoden har regionen anvendt i forbindelse med en oprensning i Skuldelev

Dampoprensning (Elektrisk modstands-opvarmning) er en metode, hvor man sætter strøm til jorden. Når strømmen løber gennem jorden hæves temperaturen på grund af modstanden i jorden. Ved at tilføre tilstrækkeligt meget strøm, kan man hæve temperaturen til kogepunktet for forureningen. Forureningen omdannes herved til damp. Dampen bliver renset, inden den ledes videre ud til omgivelserne. Dampoprensning tager 2 måneder til 1 år.

ZVI-Clay/Soil Mixing er en metode, hvor den forurenede jord blandes grundigt op med ler og jernspåner ved hjælp af en stor ”håndmixer”. Leret bevirker, at forureningen holdes tilbage, og dermed ikke længere kan sive ned til grundvandet. Samtidigt med at forureningen holdes tilbage, sker der også en kemisk nedbrydning af forureningen ved hjælp af jernspånerne. ZVI-Clay/Soil Mixing tager 1-4 år.

Metoden har vi brugt til en oprensning i Skuldelev

​​​
Redaktør