Test af ny, grøn og billigere metode til oprensning af forurening

​Region Hovedstaden er i gang med at afprøve en ny metode til oprensning af forurenet grundvand. Metoden er mere grøn og billigere end de traditionelle metoder til oprensning. Regionen håber, at metoden vil kunne anvendes på andre forureninger inden for et par år.

Ny metode afprøves

Region Hovedstaden har igangsat afprøvning af en ny metode til oprensning af forurenet grundvand som alternativ til afværgepumpning. Projektet udføres i samarbejde med det danske rådgiverfirma Rambøll, forskere fra DTU samt den amerikanske producent Regenesis, der har udviklet metoden.

Hvis afprøvningen giver gode resultater, vil metoden kunne anvendes på andre forureninger inden for et par år.

Se film om oprensningsmetoden

Plumestop®

Metoden går ud på at tilbageholde forureningen med et aktivt kul-produkt kaldet Plumestop®. I området, hvor forureningen tilbageholdes, etableres de rette forhold for, at forureningen kan nedbrydes til ufarlige stoffer. Dette gøres ved at sikre de rette ”nedbrydere”, og at der er ”mad” er tilstede.

Etablering

Den ”aktive område” er etableret i november og december 2017. De kommende år følger regionen nedbrydningen ved udtagning af grundvandsprøver opstrøms og nedstrøms den aktive zone. Det sikrer, at de rette forhold bevares og nedbrydningen fortsat vil foregå, indtil der ikke længere strømmer forurenet vand til området. 

Er der risiko?

Afprøvningen udføres på en forurenet grund. Men det grundvand, der skal renses op, er ikke grundvand, der i dag bliver brugt til drikkevand – det kan vandet måske blive brugt til i fremtiden. Derfor udtages der et stort antal prøver fra undergrunden i løbet af afprøvningen for at sikre, at alt går som det skal. Hvis forureningen mod forventning ikke bliver fjernet, vil regionen iværksætte en traditionel afværgepumpning for at redde grundvandet.

Stort økonomisk og energirigtigt potentiale

Den nye oprensningsmetode er en såkaldt passiv metode. Det betyder, at når først den reaktive zone er etableret, så sker alle processerne af sig selv. Det eneste man skal gøre, er at holde øje med, at alt går som forventet ved at udtage vandprøver med jævne mellemrum. Det betyder, at metoden er langt billigere og langt mindre energikrævende end afværgepumpning - cirka halvt så billigt. I Region Hovedstaden er der et stort antal forureninger, hvor metoden forventes at kunne bruges i fremtiden. I alt skønnes den nye metode at kunne bruges i halvdelen af de sager, hvor der ellers skulle laves afværgepumpning. Det betyder alt i alt et besparelsespotentiale på 400 mio. kr. over de næste 30 år.

Rensning af forurenet grundvand er dyrt og energikrævende

Grundvandet er mange steder truet af forurening fra gamle industrier, som har anvendt giftige stoffer, som fx klorerede opløsningsmidler. Region Hovedstaden gør et stort arbejde med at opspore disse forureninger og rense dem op. Hvis forureningen først har nået ned til grundvandet, findes der desværre ikke mange metoder til at fjerne forureningen.

Den mest anvendte metode, er at placere en stor boring, hvor alt det forurenede grundvand pumpes op, hvorefter grundvandet renses på et renseanlæg placeret ovenpå jorden. Efter rensning pumpes vandet tilbage - enten til grundvandet eller til et nærtliggende vandløb – det kalder vi afværgepumpning.

Afværgepumpning er dyrt og har stort miljøaftryk – blandt andet et højt energiforbrug. Afværgepumpningen skal foregå i mange årtier. Region Hovedstaden ønsker derfor at afprøve bedre, billigere og grønnere metoder til at rense forurenet grundvand.Redaktør