Gadekæret i Skuldelev efter oprensning af forurening

​​​​​​​​​​​​​​​​​I forbindelse med tidligere oprensninger har gadekæret været tømt for vand og derpå fydt op igen.

Skuldelev - Indsatsen virker

I Skuldelev i Frederikssund Kommune er der ved gadekæret og andre steder i byen fundet en omfattende forurening med klorerede opløsningsmidler. Vi ser nu effekten af de mange oprensninger, der er gennemført igennem årene.

Årsagen til forureningen

På Vestergade 5 i Skuldelev har der tæt ved byens gadekær ligget en metal-virksomhed i perioden fra 1968 til 1983. Virksomheden brugte klorerede opløsningsmidler til rensning og affedtning af metaldelene.

Spildevandet blev dengang udledt til kloakken. Via utætte kloakker blev klorerede opløsningsmidler spredt under store dele af byen og til gadekæret, og skabte en omfattende forurening med klorerede opløsningsmidler i jord og grundvand.

Indsats mod forureningen og effekt

Siden 1999 har først det daværende Frederiksborg Amt og nu Region Hovedstaden gennemført en række undersøgelser for at få overblik over forureningens udbredelse.

Regionen har gennemført flere oprensninger siden 2008 med fokus på de kraftigst forurenede områder i Skuldelev og de boliger, som var direkte berørt af forureningen. Den seneste oprensning under teltet ved gadekæret er afsluttet i oktober 2018.

Effekten af oprensningerne ses nu, idet forureningsindholdet øst for gadekæret er aftagende. Det betyder, at forureningen i grundvandet i østlig retning aftager.

I dag udgør forureningen ikke en risiko for indeluften i boligerne i byen. I starten var indeluften i en del boliger påvirket af klorerede opløsningsmidler.

Der er kun 3 boliger, hvor der i perioder ses en begrænset påvirkning af indeluften. Den begrænsede påvirkning kræver ikke egentlige tiltag, men Region Hovedstaden fortsætter med at holde øje med de 3 boliger som en ekstra sikkerhed.

Der er fortsat forurenet jord og grundvand på og omkring den tidligere fabriksgrund og ved Gadekæret. Forureningen spredes i grundvandet i retning mod den ene af Skuldelev Vandværks 3 vandboringer. Denne boring er derfor taget ud af den daglige drift. De 2 andre vandboringer er ikke i fare for at blive påvirket af forureningen fra Vestergade 5. 

Selvom forureningen stiger langsomt i grundvandet i retning mod vandværket, så er der ingen risiko for boligerne, fordi forureningen ligger meget dybt. 

Beslutning om eventuel oprensning af forureningen på fabriksgrunden er p.t. udskudt til efter 2030. I stedet foretager regionen en intensiv overvågning, der koordineres med vandværk og kommune.

Information til borgerne i Skuldelev om forureningen fra Vestergade 5

Hvad betyder forureningen aktuelt og generelt for dig som borger i Skuldelev

  • Forureningen udgør ikke en sundhedsmæssig risiko hvis man spiser hjemmedyrkede frugt, grøntsager og bær.  
  • Forureningen udgør ikke en kontaktrisiko og heller ikke en risiko ved ophold i have. 
  • Forureningen udgør aktuelt ikke en sundhedsmæssig risiko i boligerne. Regionen har løbende målt på indeklimaet i et stort antal boliger og i dag er der kun enkelte boliger tilbage, hvor der i perioder ses en begrænset påvirkning i indeklima. Indholdet kræver ikke en afværgeindsats, men for en sikkerheds skyld fortsætter regionen med at måle i indeklimaet. Pågældende grundejere  er vidende om dette. 
  • Forureningen påvirker ikke drikkevandet fra Skuldelev Vandværk. Der er risiko for, at forureningen i løbet af en årrække vil påvirke den ene af vandværkets 3 vandboringer. Derfor er denne vandboring taget ud af den daglige drift. De to andre vandboringer er ikke i fare for at blive ramt af forureningen fra fabriksgrunden. Skuldelev Vandværk måler løbende på vandkvaliteten og regionen måler intensivt forureningens spredning i retning mod vandboringen. Både vandværket og kommunen orienteres om resultaterne af regionens målinger. 

Region Hovedstaden har udarbejdet et notat med en vurdering af afgrøders eventuelle optag af forureningen. Se notatet her:

Skuldelev Risikovurdering af afgrødernes optag af forurening

Hvis din grund er kortlagt som forurenet

Selv om forureningen ikke udgør en risiko for boligerne, er mange grunde i Skuldelev fortsat kortlagt som forurenede, og det bliver de ved med at være. Kortlægningen sikrer blandt andet, at der ikke laves ændringer på grundene, uden Frederikssund Kommune har givet tilladelse. Tilladelsen tager højde for forureningen og giver tryghed for, at der ikke opstår problemer i forbindelse med ændringerne.

Hvis du ejer en grund, som er kortlagt som forurenet, kan du læse i kortlægningsbrevet præcis, hvad der gælder for dig og din grund.

Region Hovedstadens vurdering er baseret på den eksisterende viden om forureningen. I takt med regionens fortsatte indsats, kan vi i fremtiden få ny viden, som ændrer på regionens vurdering af, om forureningen udgør et problem. I så fald vil regionen orientere herom.

Fremtidige planer for området

Trods de mange tiltag, og den gavnlige effekt på forureningsniveauet er der stadig kraftig forurening tilbage, især på selve fabriksgrunden. Forureningen herfra er spredt dybt og har retning direkte mod den ene af de 3 vandboringer til Skuldelev Vandværk.

Regionsrådet besluttede på sit møde i oktober 2016 at udskyde beslutning om evt. oprensning af forureningen under selve fabriksanlægget i Skuldelev til efter 2025, med henvisning til Region Hovedstadens strategi om indsatsen på forurenede grunde og målsætningen om mest miljø for pengene. Indtil da anvendes regionens midler på at sikre større grundvandsressourcer andre steder i Region Hovedstaden.  Udskydelsen får ikke betydning for de aktiviteter, Region Hovedstaden allerede er i gang med i Skuldelev.

Regionen måler løbende forureningsniveauet i både grundvand og kloakker og kontrollerer indeluften i enkelte boliger. Derudover gennemfører regionen en meget intensiv overvågning af den forurening, der truer Skuldelev Vandværk.

Redaktør