​​

Vandmiljøet undersøges for forurening

​I 2021 og 2022 undersøger Region Hovedstaden 100 jordforureninger for at finde ud af, om de påvirker vandmiljøet i vandløb, søer og ved kysten.

​Jordforurening kan være et problem for vandmiljøet, hvis de forurenede stoffer siver fra jorden og ud i søer, vandløb og kyster.

De forurenede stoffer kan fx være klorerede opløsningsmidler, olie, benzin, tungmetaller, PFAS og pesticider, og stofferne kan stamme fra tidligere lossepladser, maskinindustri, renserier m.v.

Regionerne har gennemgået næsten 40.000 kortlagte grunde i hele Danmark og udpeget mere end 1.200 jordforureninger, som potentielt kan påvirke vandløb, søer og kystvande med miljøfarlige stoffer.

200 af de problematiske risikogrunde findes i Region Hovedstaden.

Undersøgelser ​​af forureninger

Region Hovedstaden og de øvrige regioner er derfor i gang med at undersøge en række af disse risikogrunde tæt på vandløb, søer og kyster for at finde ud af, om forureningerne har spredt sig til vandmiljøet og udgør en risiko.

Undersøgelserne udføres direkte i eller helt tæt på det vandløb, den sø eller den kyst, som kan være påvirket af forurening. Prøverne udtages på steder, hvor påvirkningen forventes at være størst. De parametre, der skal undersøges for, og måden prøverne udtages, er forskellige for henholdsvis vandløb, søer og kystvande.
 
Vurderingen af, om påvirkningen af vandmiljøet skyldes en jordforurening, sker på grundlag af undersøgelserne i det pågældende vandmiljø og en lang række indsamlede og bearbejdede data om fx vandkvalitet og geologi.

I 2021 og 2022 skal der på landsplan udføres ca. 400 undersøgelser. 100 af dem udføres hér i Region Hovedstaden. 

Hvis der e​​r risiko

Når undersøgelserne er gennemført, tager regionerne og staten stilling til, hvad der skal ske med de forureninger, som udgør en risiko for vandmiljøet. 

Plan for beskyttelse af​​ vandmiljøet

Europas vand er beskyttet af EU’s Vandrammedirektiv, der bl.a. indebærer, at indholdet af miljøfarlige stoffer ikke må overstige fastsatte miljøkrav.

I Danmark indeholder Vandområdeplanerne opskriften på, hvordan vi vil nå målsætningen i EU’s Vandrammedirektiv – altså hvordan vi vil forbedre det danske vandmiljø i søer, vandløb, kystvande og grundvand.

Regionernes arbejde med at beskytte vandmiljøet mod påvirkning fra jordforurening skal derfor sammen med andre faktorer som spildevand, næringsstoffer og pesticider fra landbruget inddrages i vandområdeplanerne.


Redaktør