Ansøg om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding

Erhvervsmæssig råstofindvinding omfatter indvindinger, der overstiger 200 m³ årligt, og hvor råstofferne videresælges til forarbejdning eller til brug i bygge- og anlægsarbejder.

Erhvervsmæssig indvinding af råstoffer kræver, at regionen giver tilladelse efter § 7 i råstofloven. Ansøgning om tilladelse skal ske ved udfyldelse af det digitale ansøgningsskema som kan tilgås ved at følge nedenstående link:

Region Hovedstadens Råstofportal (RIT)

Råstofindvinding er endvidere omfattet af miljøvurderingsloven og en ansøgning om indvinding af råstoffer skal derfor ledsages af en ansøgning om en screeningsafgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om hvorvidt projektet er underlagt krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensvurdering og VVM-tilladelse. Ansøgningsskema til brug for ansøgning om en screeningsafgørelse kan findes ved at følge nedenstående link:

Ansøgningsskema til brug for ansøgning om screeningsafgørelse iht. MVL.pdf

Ansøgningsskemaet om screeningsafgørelse vedhæftes som pdf. i den digitale ansøgning i råstofportalen.

I særlige tilfælde fx ved ansøgning om råstofindvinding på arealer over 25 ha vil projektet obligatorisk kræve en miljøkonsekvensvurdering og VVM-tilladelse.

Udover regionens afgørelser efter råstofloven og miljøvurderingsloven, skal man være opmærksom på, at et indvindingsprojektprojekt også kan kræve afgørelse efter lovgivning, der administreres af en anden myndighed end regionen – typisk kommunen. Det gør sig fx gældende ved indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet eller påvirkning af naturområder.

For at sikre en effektiv og hensigtsmæssig sagsbehandling af det ansøgte råstofindvindingsprojekt udgør ansøgning om indvinding også en ansøgning efter andre love, jf. råstoflovens § 8 om den såkaldte samordningspligt. Foruden at sikre en effektiv sagsbehandling, sikrer samordningspligten også, at regionen ikke giver en indvindingstilladelse, som efterfølgende ikke kan forenes med andre nødvendige tilladelser.

Som udgangspunkt giver regionen kun tilladelse til råstofindvinding på arealer som i forvejen er udlagt som graveområde i den gældende råstofplan.
Hvis man ønsker at indvinde råstoffer på et areal udenfor et af regionens graveområder, opfordres man til at foreslå arealet udlagt til graveområde ved at skrive til regionen med dokumentation for forekomsten, så vil forslaget blive vurderet frem mod næstkommende råstofplan.

Det kan være en god ide at tage kontakt til regionen, inden du udfylder ansøgningsmaterialet, for at få en indledende dialog om ønsker til indvindingen, sagsbehandlingsprocessen og mulighederne for at efterbehandle råstofgraven, når indvindingen af råstoffer er afsluttet.

En fyldestgørende og præcis udfyldelse af ansøgningsmaterialet vil fremme sagsbehandlingen og typisk forkorte sagsbehandlingstiden.

Skriv sikkert til Region Hovedstadens råstofadministration med Digital Post via borger.dk (login med NemID)

Redaktør