For bygherrer - om praktikantkrav

Vi har samlet information om, hvordan I som bygherrer og jeres rådgivere overholder kravene om praktikanter på regionens store hospitalsbyggerier, og hvordan I kan få hjælp af os. Beslutningen om krav til praktikpladser er truffet af Regionsrådet

Krav om ansætte​lse af praktikanter

I fremtiden bliver der brug for flere faglærte i bygge- og anlægsbranchen. Regionsrådet har besluttet, at entreprenører på regionens hospitalsbyggerier skal leve op til nogle krav til antal af praktikpladser for at sikre nok faglærte i fremtiden.


​​Hent skema til opfølgning på ansættelse af praktikanter

Hvornår stilles der krav om praktikpladser

Projektet skal have en særlig karakter for, at I skal opfylde en klausul om praktikpladser. Klausulen betyder, at I skal beregne og indskrive krav til antal praktikanter i udbudsmateriale og entreprisekontrakterne. Det gælder for jer, hvis:
  • projektet varer mindst seks måneder
  • lønomkostninger på minimum 4 mio. kr. og/eller en kontraktværdi eksklusive momspå minimum 10 mio. kr. 
  • projektet har et fagligt indhold, som giver mulighed for at beskæftige praktikanter. 

Find gerne arbejde til praktikanter - også uden der er stillet krav om det

Byggesager, der ikke skal opfylde krav om at ansætte praktikanter, har ofte et potentiale til at beskæftige praktikanter. Det potentiale ønsker vi at hjælpe jer med at udnytte, og vi kontakter jer for at tale om mulighederne. Ansætter I praktikanter, er I på den korte bane med til at understøtte og dygtiggøre en elevs håndværkeruddannelse, og I får arbejdskraft til projektet. På længere sigt bidrager I til, at der er den nødvendige faglærte arbejdskraft til at skabe vækst.

Guide - Sådan overholder du krav om praktikpladser

Før udbud – Beregn antal af praktikanter

Det antal praktikanter, som I som bygherrer indgår entreprisekontrakter om, skal give mening i forhold til entreprenørernes og eventuelle underentreprenørers konkrete opgaver. 

I skal beregne det antal praktikanter, der stilles krav om i udbudsmaterialet og entreprisekontrakterne. I kan rådføre jer om beregningsmodellen hos budgetbyggestyring i Center for Økonomi hos Region Hovedstaden.

Kontakt os gerne to uger inden, I skal bruge beregningerne, så kvalificerer vi dem. 

Under byggeriets opførsel – Opfølgning på overholdelse af klausulerne

Det er en fordel at være systematisk i samarbejdet med entreprenørerne for at kravet til praktikpladser overholdes. Med systematikken kan I til hver en tid dokumentere og afrapportere, i hvilket omfang praktikantklausulerne overholdes hos entreprenørerne og forklare eventuel misligholdelse. 
Vi har derfor udarbejdet et skema til opfølgning, som I skal benytte. 
Email skemaet hvert kvartal eller oftere til praktikpladsenheden@regionh.dk.  

Hvis I oplever konsekvent misligholdelse

Oplever I, at entreprenørerne enten ikke kan eller vil overholde krav til at ansætte praktikanter, kan I ofte nå langt med en samtale med virksomheden. 
Sker der ikke forbedringer, så henvend jer til praktikpladsenheden@regionh.dk.

 Vi vil derefter tage en dialog med entreprenørerne og undersøge, hvordan kravene til praktikpladser kan overholdes.

Et konkret eksempel fra virkeligheden: 
Virksomhed: vi vil gerne overholde kravene og bidrage til at uddanne dygtige håndværkere, men vi kan ikke skaffe eleverne. Skolen siger, der ikke er nogle. 

For at hjælpe virksomheden, kan Praktikpladsenheden bl.a. finde egnede elever ved at: 
  • trække på kontakter i lokale uddannelsesudvalg på skolerne
  • tilbyde hurtig effektiv kortlægning af elever på hele Sjælland
  • spørge ud i vores netværk, om hvilke elever de kender til
  • afdække potentiale for kortere uddannelsesaftaler mellem elev og virksomhed
  • samarbejde med kommunernes rekrutteringsservices på hele Sjælland.

​Få vores hjælp

Vi hos Region Hovedstadens praktikpladsenhed sparrer meget gerne med jer om beregningerne af antallet af praktikpladser før og under udbudsfasen. 
Få eksempler på beregninger
Vi fremsender gerne eksempler på beregninger. Kontakt os for at høre nærmere.

Lad os holde et orienteringsmøde

Vi har gode erfaringer med at afholde et 20 minutters orienteringsmøde med jer og entreprenører hurtigst muligt efter kontraktindgåelse.

Book os til et byggemøde

Vi har gode erfaringer med at deltage 10 min. på et byggemøde, hvor én skolerepræsentant og Praktikpladsenheden fortæller om, hvad vi kan hjælpe med, og hvorfor vi systematisk følger op. Fx kan vi hjælpe med at skaffe godkendelser fra de faglige udvalg eller lokale uddannelsesudvalg på erhvervsskolerne. Skolerepræsentanten kan supplere med svar om godkendelse som praktikplads, økonomiske støttemuligheder, og hvornår elever er på skole og kan være i praktik.

Materiale til download

 
Redaktør