Akutberedskabets forskningsprojekter og forskere

Få et overblik over Akutberedskabets forskningsprojekter.
Vores forskning klæder os bedre på til at løse vores opgaver. Derfor prioriteres forskning højt i Region Hovedstadens Akutberedskab. 

Akutberedskabets forskning spænder over en række forskningsprojekter, der alle har til formål at gøre os bedre til at redde liv og hjælpe borgerne. Her på siden er forskningsprojekterne delt op i overordnede emner med beskrivelse af de enkelte forskere og forskningsprojekter under hvert emne. 

Større samarbejdsprojekter

Læs hvilke større samarbejdsprojekter Akutberedskabet medvirker i.

COSTA

Ansvarlig forsker: Fredrik Folke, MD, Sektionsleder forskning  

Internationalt samarbejde mellem København, Stokholm, Oslo og Amsterdam med fokus på hjertestop, genoplivning, brug af AED. 

ESCAPE-Net - EU projekt 

Ansvarlig forsker: Freddy Lippert, direktør Akutberedskabet 

EU- samarbejdsprojekt der ser på risikofaktorer for pludselig død, hjertestop og genoplivning, både epidemiologisk og med DNA analyser.

EURECA-2 

Ansvarlig forsker: Mads Wissenberg, MD, Ph.D. 

EuReCa (European Registration of Cardiac Arrest) study TWO skal klarlægge om der er forskel i incidens og overlevelse ved hjertestop udenfor hospital mellem lande i Europa. 

CARAMBA

Ansvarlig forsker: Fredrik Folke, Sektionsleder forskning  

Projektet ser på om strategisk placering af offentlige tilgængelige AED’er i boligområder hvor beboerne trænes i HLR kan forbedre 30-dage ov survival for witnessed OHCA in residential settings.

Hjertestop

Læs om Akutberedskabets forskere, der forsker i hjertestop og deres forskningsprojekter.

Lena Karlsson, ph.d. 

Projektets titel: The Danish AED network – AED location, accessibility and bystander involvement 

Projektet ser på udviklingen, brug og udbredelse af det danske AEDs netværk samt de psykologiske reaktioner hos tilskuere i forbindelse med et hjertestop. 

Julie Samsøe Kjølbye, stud.med. 

Projektets titel: Regional differences in AED deployment in Denmark 

Projektet ser på de regionale forskelle i fordelingen af hjertestartere i Danmark, herunder forskelle i antal, typen af lokalitet de enkelte hjertestartere befinder sig på og deres døgntilgængelighed. Der ses også på den regionale udvikling for både antal, type af lokalitet og døgntilgængelighed igennem en 10 års periode.

Linn Andelius, ph.d. 

Projektets titel: Public Access Defibrillation by activated lay first responders – the Heart Runner Trial 

Projektet undersøger muligheden for og effekten af at bruge frivillige til at hente AED samt yde HLR i forbindelse med hjertestop indtil ambulancen ankommer. 

Carolina Malta Hansen, Post.doc. 

Projektets titel: Public Access Defibrillation by activated lay first responders – the Heart Runner Trial 

Projektet undersøger muligheden for og effekten af at bruge frivillige til at hente AED samt yde HLR i forbindelse med hjertestop indtil ambulancen ankommer. 

Rasmus Meyer Lyngby, Paramediciner 


Projektets titel: HLR Feedback 

Dette projekt skal undersøge HLR kvaliteten ydet af ambulancemandskabet ved hjertestop udenfor hospital i Region Hovedstaden, samt undersøge om feedback til ambulancemandskabet kan forbedre HLR kvaliteten.
 
Theo Walther Jensen, stud.med 

Projektitel og beskrivelse på vej


Akut visitering

Læs om Akutberedskabets forskere, der forsker i akut visitering og deres forskningsprojekter.

Charlotte Barfod, Sektionsleder præhospital Akutmedicin 

Projektets titel: Troponin studiet: præhospitalt visitering af patienter ud fra blodprøve ved blodprop i hjertet. 

Vi indfører ny blodprøve i ambulancerne som kan måle om der er tegn på iltmangel i hjertet. Dette sker for at kunne visitere de patienter der har behov for særlig behandling til det rigtige hospital. 

Fredrik Folke, Sektionsleder for forskning 
Projektets titel: Flawless: Præhospital visitering ud fra EKG og patienter med blodprop i hjertet. 

Projekt i ambulancerne i RegH og Reg Sjælland undersøgende effekten af at tage posteriort EKG ved brystsmerte patienter, for at erkende posteriort STEMI.

1-1-2 opkald

Læs om Akutberedskabets forskere, der forsker 1-1-2 opkald  og deres forskningsprojekter.

Thea Palsgaard Møller, MD, PhD 

Projektets titel: Akutlægehelikopter-missioner til ikke-landfaste øer i Danmark i perioden 2014-2016. Sygdomsmønster og prognose ved akut sygdom på øer sammenlignet med fastlandet". 

Projektet ser på akutlægehelikopterens missioner på ikke landfaste øer sammen med karakteristik at patientgruppen for at afklare at den rette ressource sendes til den rette patient. 

Kristine Elisabeth Eberhard, Stud.med. 

Projektets titel: T-CPR - Projekt omkring feedback til dispatchere (telefon opkald 112) ved hjertestop 

Projektet undersøger effekten af 1-1-2's telefonvejledning på kvaliteten af hjertelungeredning og brug af hjertestarter.

1813 opkald

Læs om Akutberedskabets forskere, der forsker i 1813 opkald og deres forskningsprojekter.

Hejdi Gamst-Jensen, PhD-studerende 

Projektets titel: Risk stratification for acute hospitalization in telephone consultation 

Projektet ser på graden af bekymring hos borgere der ringer til Akuttelefonen 1813 og sammenhæng mellem bekymring og lægebesøg/indlæggelse. 

Sandra Miseljic, stud.scient.san 

Projektets titel: Karakteristika og triagering af ældre borger (65+ år) ved kontakt til en dansk akut telefon – et mixed methods studie. 

I projektet undersøges hvad de ældre der har en høj DOW (Degree Of Worry) er bekymret for og hvad der i samtalen betyder om patienten henvises til en face-to-face konsultation eller ikke. Formålet er at undersøge om 1813 kan medvirke til at forebygge indlæggelser. 

Stine Emilie Junker Udesen, Stud.scient.san.publ.

Projektets titel: Patienter med infektionssygdoms kontaktsøgende adfærd ved opkald til Akuttelefonen 1813 – et mixed method studie. 

Studiet har til formål at undersøge, hvordan patienter med infektionssygdom kvalitativt beskriver deres symptomer ved telefonisk kontakt til Akuttelefonen 1813, samt undersøge hvilke kvantitative faktorer der karakterisere denne patientgruppe. 

Mitti Blakø, stud.scient.san 

Projektets titel: Karakteristika og eksponeringer hos borgere med gentagne opkald til akuttelefonen 1813, samt mediatorer for indlæggelses >24 timer. 

I projektet undersøges omfanget af gentagne henvendelse til akuttelefonen 1813, -de opkaldsaktuelle karakteristika, samt de socioøkonomiske og helbredsakutelle karakteristika hos borgere med gentagne opkald. Desuden undersøges hændelsesoutcome i sundhedssektoren 48 timer efter det senest registrerede opkald. 

Jonas Fynboe Manniche Ebert, Ph.d.studerende AAU 

Projektets titel: Development and evaluation of an “emergency access button” in Danish out-of-hours primary care 

Undersøgelse af om mulighed for at komme hurtigere igennem til sundhedsfaglig hjælp øger trygheden og tilfredsheden med lægevagten og 1813. 

Kunstig intelligens

Læs om Akutberedskabets forskere, der forsker i kunstig intelligens og deres forskningsprojekter.

Nikolaj Blomberg, Ph.d. studerende 

Projektets titel: Machine Learning – a novel approach to increase recognition of Out-of-Hospital Cardiac Arrest during emergency calls 

Projektet undersøger om machine learning kan bruges til erkendelse af hjertestop, når borgere ringer 1-1-2. 

Gitte Linderoth, Ph.d. studerende 

Projektets titel: Kan videoovervågning forbedre 1-1-2 personaletssituationsbevidsthed ved hjertestop? 

Projektet undersøger om videooptagelse af patienten i forbindelse med opkald til Akuttelefonen 112 vil forbedre det sundhedsfaglige personales muligheder for at identificere hjertestop.

Hejdi Gamst-Jensen, Ph.d. studerende

Risiko for indlæggelse ifb. 1813 opkald

Redaktør