Om Center for HR

Hvad er Center for HR? Og hvad laver de forskellige enheder i centret?

​Kaare og Bettina arbejder i Center for HR

Hvad er Center for HR​?

Center for HR er en del af Danmarks største sundhedsorganisation med 44.000 ansatte, hvor ca. 70 pct. er sundhedspersonale fordelt på syv hospitaler. Vi leverer uddannelse og kompetenceudvikling, ledelses- og organisationsudvikling, og vi yder rådgivning og service inden for løn, personalejura, personalepolitik og arbejdsmiljø.

Center for HR er et af Region Hovedstadens koncerncentre og dermed en del af regionens centrale støttefunktioner.

Organisationsdiagram for Center for HR pr. 1.3.2019

Hvad laver de forskellige enheder i Center for HR?


Læs om HR-Sekretariatet

HR-Sekretariatet har to kerneopgaver; dels at understøtte forretningsenhederne i Center for HR og dels at fungere som fælles personalefunktion for regionens syv koncerncentre. Derudover er det en hovedopgave at understøtte HR-direktøren i såvel det daglige virke som med den strategiske udvikling for Center for HR.

Enheden understøtter forretningsenhederne i Center for HR med klassisk ledelsessupport, kommunikation, økonomi, intern service samt tværgående projektledelse.

Enhedens hovedopgaver som fælles personalefunktion for regionens koncerncentre omfatter driftsopgaver, som fx understøttelse af rekruttering, lønforhandling, introduktion, kompetenceudviklingsaktiviteter, personaljuridiske sager mv. Derudover varetages sekretariatsfunktion for centrenes fælles MED-udvalg. Andre centrale opgaver omfatter støtte til organisationsudvikling, projekt- og procesfacilitering samt arbejdsmiljø.Læs om Organisation og Ledelse

Enhedens overordnede kerneopgave er at understøtte regionens tværgående og strategiske initiativer, via tiltag inden for organisering, ledelse, forhandling, personalepolitik og -jura.

Et centralt fokusområde i enheden er at understøtte hospitalers og virksomheders arbejde med god og kliniknær ledelses- og organisationsudvikling. En væsentlig opgave i den forbindelse er regionens fælles lederudviklingsprogram med udviklingsforløb, der matcher alle ledelsesniveauer i organisationen. I opgaveporteføljen indgår også analyser på ledelses- og organisationsudviklingsområdet, gennemførelse af regionens lederkonferencer, toplederseminarer og samlinger for koncernledelsen. Hertil kommer gennemførelse af kurser i projektledelse, den regionale forbedringsuddannelse samt programansvaret for implementering af regionens nye vagtplanlægningssystem "Sund Planlægning". Endvidere kan hospitaler rekvirere konkret bistand til rekruttering af ledere samt til strategisk organisations- og ledelsesudvikling.

Et andet centralt fokusområde for enheden er at bistå med forhandlinger med de faglige organisationer om personaleretlige problemstillinger på hospitalerne og virksomhederne i regionen. Desuden har enheden ansvaret for regionens personalepolitik og arbejdsmiljømæssige felt, hvor hovedopgaverne består af både koordinerende, driftsmæssige og strategiske aktiviteter. Derudover understøttes og monitoreres beslutninger fra den politiske og administrative ledelse til hospitaler og virksomheder i samarbejde med MED-organisationen. Derudover bistår enheden regionens HR-funktioner med personalejuridisk rådgivning og overenskomstfortolkning og den varetager tværgående personalejuridiske opgaver af fælles interesse for hele regionen f.eks. i forbindelse indførelse af et ansættelsesområde, Sundhedsplatformen, organisationsændringer, masseafskedigelser og arbejdsmiljø.Læs om HR-Service

Enheden varetager regionens løn- og personaleadministration og sikrer bl.a. korrekt og rettidig løn til regionens ca. 44.000 medarbejdere, udarbejder korrekte ansættelsesbreve og øvrige personaleadministrative breve, rådgiver om barselsforhold, vejleder om og anviser pension for regionens ca. 5.500 tjenestemandspensionister mv.  I forlængelse heraf sikrer enheden korrekt afstemning og controlling af løn- og personaleproduktionen. Ligeledes supporteres og vejledes i vagtplanlægning.

Enheden står også for den løbende udvikling og servicering af HR-systemporteføljen og er base for medarbejdernes stamdata til brug for fx brugeradgange i regionens øvrige sundhedssystemer.

Enheden er desuden udbudsansvarlig for alle HR-systemer og står for implementering af nye digitale løsninger og forretningsgange for både fagspecialister, ledere og medarbejdere på HR-området.

Et aktuelt og omfattende fokusområde for enheden og regionen som helhed er at implementere et nyt system til vagt- og arbejdstidsplanlægning til brug i hele regionen. En brugerorienteret og gnidningsfri implementering udgør en central succesparameter for enheden.Læs om Kompetenceudvikling og Uddannelse

I Center for HR er opgaver forbundet med kompetenceudvikling og uddannelse placeret i to enheder; Kompetenceudvikling og Uddannelse – sundhedsprofessionelle hhv. Kompetenceudvikling og Uddannelses – læger.

Uddannelse og kompetenceudvikling er hjørnesten i udviklingen af et effektivt og sammenhængende sundhedsvæsen. I Uddannelsesenhederne løftes og udvikles den fælles uddannelsesopgave for hospitalerne i Region Hovedstaden i samarbejde med regionens universiteter, uddannelsesinstitutioner, tværsektorielle samarbejdspartnere og øvrige aktører på uddannelsesområdet.

Det strategiske udgangspunkt er todelt. For det første at uddanne og kompetenceudvikle til fremtidens kompetencebehov, så medarbejderne med afsæt i helhedssyn og i kvalitet og sikkerhed i behandling, rehabilitering og pleje bliver rustet til at finde løsninger sammen med patient, pårørende og kolleger tilpasset borgerens behov. For det andet at sikre, at regionen er et uddannelsessted med attraktive uddannelses- og læringsmiljøer for både de uddannelsessøgende og medarbejderne, og hvor fokus er på kompetenceudvikling tæt på klinisk praksis.


Enhederne samarbejder nationalt og har et internationalt netværk og omsætter ny viden til praksis.

- Sundhedsprofessionelle
Enheden initierer, varetager og udvikler grund-, videre- og efteruddannelse for sundhedsprofessionelle samt producerer e-læringskurser og vejleder om og udvikler læringsmetoder og læringsteknologi. Enheden styrer desuden række projekter og initiativer på uddannelsesområdet fx et uddannelsesstrategisk arbejde omkring fremtidens kompetencer.

- Læger
Enheden initierer, varetager og udvikler grund-, videre- og efteruddannelse for læger samt samler Region Hovedstadens forsknings-, udviklings- og undervisningsaktiviteter inden for medicinsk og kirurgisk simulation i Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES).


Hvilke opgaver og ydelser har Center for HR?

Læs om Center for HR's ydelser

Hvor er Center for HR placeret i organisationen? 

Redaktør