Om Center for HR

Hvad er Center for HR? Og hvad laver de forskellige enheder i centret?

​Kaare og Bettina arbejder i Center for HR. Foto: Jeppe Bjørn.

Hvad er Center for HR​?

Center for HR er en del af Danmarks største sundhedsorganisation med 44.000 ansatte, hvor ca. 70 pct. er sundhedspersonale fordelt på syv hospitaler. Vi leverer uddannelse og kompetenceudvikling, ledelses- og organisationsudvikling, og vi yder rådgivning og service inden for løn, personalejura, personalepolitik og arbejdsmiljø.

Center for HR er et af Region Hovedstadens koncerncentre og dermed en del af regionens centrale støttefunktioner.

Organisationsdiagram for Center for HR pr. 1.9.2019

Se kontaktinformation til centerdirektør og chefer i Center for HR

Hvad laver de forskellige enheder i Center for HR?


Læs om HR-Sekretariatet

HR-Sekretariatet har tre kerneopgaver

 • lokal personalefunktion for regionens syv koncerncentre
 • understøtte HR-direktøren i såvel det daglige virke som med den strategiske udvikling for Center for HR
 • understøtte forretningsenhederne i Center for HR 

Det er sektionen Centerfælles HR, der varetager opgaven som personalefunktion for koncerncentrene. Det omfatter rekruttering, lønforhandling, introduktion, kompetenceudviklingsaktiviteter, personaljuridiske sager og sekretariatsfunktion for centrenes fælles MED-udvalg. Deruover arbejder sektionen med organisationsudvikling, projekt- og procesfacilitering samt arbejdsmiljø.

Find kontaktinformation til Centerfælles HR

Opgaverne med at understøtte HR-direktør og forretningsenheder varetages af sektionen Ledelsessekretariatet. Det omfatter ledelsessupport, kommunikation, økonomi, intern service og tværgående projektledelse.

FInd kontaktinformation til LedelsessekretariatetLæs om Organisation og Ledelse

Enhedens kerneopgave er at understøtte regionens tværgående og strategiske initiativer via tiltag inden for organisering, ledelse, forhandling, personalepolitik og -jura.

Læs om enhedens opgaver

Enheden består af to sektioner.

Sektion for Ledelse og Forandring 

 • understøtter hospitalers og virksomheders arbejde med kliniknær ledelses- og organisationsudvikling
 • står for regionens lederudviklingsprogram med udviklingsforløb, der matcher alle ledelsesniveauer i organisationen.
 • laver analyser på ledelses- og organisationsudviklingsområdet
 • arrangerer lederkonferencer, toplederseminarer og samlinger for koncernledelsen.
 • udbyder kurser i projektledelse, den regionale forbedringsuddannelse
 • har programansvaret for implementering af Sund Planlægning
 • yder bistand til rekruttering af ledere samt til strategisk organisations- og ledelsesudvikling

Læs mere om sektion for Ledelse og Forandring

Sektion for Forhandling og Personalepolitik

 • varetager forhandlinger med de faglige organisationer 
 • har ansvaret for regionens personalepolitik og arbejdsmiljømæssige felt
 • understøtter og monitorerer beslutninger fra den politiske og administrative ledelse til hospitaler og virksomheder i samarbejde med MED-organisationen.
 • bistår de decentrale HR-afdelinger med personalejuridisk rådgivning og overenskomstfortolkning
 • varetager tværgående personalejuridiske opgaver af fælles interesse for hele regionen f.eks. i forbindelse med ét ansættelsesområde, Sundhedsplatformen, organisationsændringer, masseafskedigelser og arbejdsmiljø.

Find kontaktinfo til Sektion for Forhandling og PersonalepolitikLæs om HR-Service

Enhed for HR-Service varetager regionens løn- og personaleadministration: Korrekt og rettidig løn til regionens ca. 44.000 medarbejdere, ansættelsesbreve, rådgivning om barselsforhold, tjenestemandspension, vagtplanlægning m.m. samt afstemning og controlling af løn- og personaleproduktionen.

HR-Service står også for udvikling og support af HR-systemer og er base for medarbejdernes stamdata til brug for fx brugeradgange i regionens øvrige sundhedssystemer.

Læs mere om enhedens opgaver

Find kontaktinformation til sektionerne i HR-ServiceLæs om Kompetenceudvikling og Uddannelse

Uddannelsesopgaven

Uddannelse og kompetenceudvikling er hjørnesten i udviklingen af et effektivt og sammenhængende sundhedsvæsen. I Uddannelsesenhederne løftes og udvikles den fælles uddannelsesopgave for hospitalerne i Region Hovedstaden i samarbejde med regionens universiteter, uddannelsesinstitutioner, tværsektorielle samarbejdspartnere og øvrige aktører på uddannelsesområdet.

Læs mere om uddannelsesopgaven


Hvor er Center for HR placeret i organisationen? 

Redaktør