Budget 2019 - Spørgsmål og svar til budgetprocessen

​Som led i den politiske budgetbehandling kan regionsrådets medlemmer stille spørgsmål til budgetprocessen for budget 2019-2022. Alle spørgsmål vil blive besvaret og offentliggjort løbende her. 

Budgetproces for fremsættelse af spørgsmål og svar:

  • Regionsrådsmedlemmerne fremsender deres budgetspørgsmål
  • Spørgsmål og svar sendes til samtlige medlemmer af regionsrådet
  • Spørgsmål og svar offentliggøres på regionens hjemmeside
  • Spørgsmål og svar besvares løbende og så hurtigt som muligt.

 Leder du efter noget specifikt?

Brug din browsers søgefunktion til at søge efter specifikke ord. 
I nyere Microsoft-browsere skal du bruge Ctrl + F. På Mac skal du bruge "æble" + F. 


 

Nr. 

​Spørger

​Dato

Spørgsmål

​075
​Annie Hagel (Ø)
​30. august
​Vedr. fødeafdelingen og børneafdelingen på det nye BB:
Kommer der en neonatal afdeling på den foreslåede fødeafdeling eller skal for tidligt fødte overføres til Rigshospitalet?

Og risikerer mor og barn at blive skilt ad?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​074
​Peter Westermann (F)
​30. august
​Det oprindelige budgetforslag 2.1 fra Social og Psykiatriudvalget om flere psykoterapeutiske behandlinger er, som jeg forstår det, erstattet af et nyt delforslag i det dokument, der hedder Samlet budgetforslag fra Region Hovedstadens Psykiatri til budget 2019, som udvalget valgte at indstille d. 29/8. I dette forslag hedder det: ” Der afsættes 12,5 mio. kr. til styrkelse af bemandingen i de eksisterende ambulante psykiatriske tilbud”  Det fremgår af tabellen, at der er tale om 6,3 mio. kr. i 2019 og 12,5 mio. kr. de følgende år. 

Det tidligere forslag 2.1 afsatte 8 mio. kr. i 2019 og 16 mio. kr. i de følgende år. I dette forslag lød det: For at imødekomme behovet for psykoterapeutisk behandling i voksenpsykiatrien bør der ansættes ca. 25 flere behandlere (typisk psykologer) og 3-4 flere sekretærer. Hertil kommer udgifter til øvrig drift (rengøring, kurser, inventar, mv.). Den samlede årlige udgift vil være ca. 20 mio. kr., når personalet er fuldt indfaset. I 1. økonomirapport 2018 er der allerede bevilliget 4 mio. kr., hvorfor restbehovet udgør 16 mio. kr.”

Mit spørgsmål er derfor: 
Hvor mange ekstra årsværk og fordelt på hvilke faggrupper, der vil blive tilført (evt. via opgradering af deltidsansættelser/ydernumre, med mindre end fuld tid anvendt på formålet i dag) med det nye forslag på hhv. 6,3 mio. kr. ekstra i 2019 og 12,5 mio. kr. ekstra i de følgende år?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​073
​Annette Randløv (B)
​30. august
​Der er lægedækningsproblemer over en del af Region Hovedstaden.
Ifølge PLO er problemet dels, at der har været styret for stramt på, hvor mange ydernumre man tillod og der har været uddannet for få almenmedicinere.

Hvor mange ydernumre er der behov for og hvad koster det pr. ydernummer man skal oprette?

Er antallet af uddannelsesstillinger, til at blive speciallæge i almen praksis, tilstrækkeligt? 

Hvor mange skal der uddannes hvert år og er der sat penge af til at sikre at speciallægerne uddannes i stort nok antal?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner ny side)
​072
​Christoffer Buster Reinhardt (C)
​30. august
​Følgende fremgår af budgetforslag for 2019:

Til anskaffelse af insulinpumper og glukosesensorer afsættes 15,4 mio. kr. Pumper og sensorer øger sikkerheden for diabetespatienter bl.a. ved at nedsætte risikoen for insulinchok og for følgesygdomme samt forbedre patienternes livskvalitet.

Ved en gennemgang af forrige års budgetaftale fremgår præcis den samme post, men med budget på 5,1 mio. kr.

Jeg vil gerne spørge, hvad der er årsag til stigningen i budgettet?

Har stigningen i budgettet noget med Diabetesplanen at gøre og i så fald hvad?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​071
​Lars Gaardhøj (A)
​30. august
Vedr. besparelser på Rigshospitalet.

Jeg vil gerne bede om at få udspecificeret de foreslåede besparelser på Rigshospitalets område på de to matrikler, så vi kan se hvad der spares og sammenlægges på Glostrup og hvad der sker på Blegdamsvej?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​070
​Lars Gaardhøj (A)
​30. august
​Vedr. besparelser på Rigshospitalet.
Jeg vil gerne spørge til besparelsen på, at nedbringe madspild på Rigshospitalet. 
Det var i budgetaftalen for 2016 forudsat, at der skulle ske en omlægning til økologi indenfor køkkenernes budgetter. 
Dette indebar, at f.eks. nedbringelsen af madspild kommer det lokale køkken til gavn, i form af sparede udgifter til råvarer, som kan bruges til, i nogle tilfælde, dyrere råvarer. 

Derfor vil jeg gerne bede om redegørelse for den foreslåede besparelse, og hvorfor dette ikke skal tilfalde indsatsen for bedre mad i køkkenet?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​069
​Lars Gaardhøj (A)
​30. august
​Audiologisk klinik på Bispebjerg havde tidligere et servicecenter, hvor borgere med høreapparat kunne få klaret mange småreparationer, når høreapparatet ikke virker.
Som jeg forstår det, blev det opfattet som en stor serviceforringelse, da servicecentret måtte lukke. 

Mit spørgsmål er derfor, hvor meget vil det koste at genåbne og drifte servicecentret?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​068
​Lars Gaardhøj (A)
​30. august
​Nordsjællands hospital har et spareforslag (s.72) om at lukke patienthotellet, som skal give en besparelse på 6,6 mio. kr.
 
Mit spørgsmål er, om der er taget højde for, at nogle af de patienter, der så ikke længere skal være på patienthotellet, i stedet bliver indlagt? 

For gør de det, vil der jo være en udgift, og en seng på et afsnit er vel noget dyrere end hvad det koster på et patienthotel?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​067
​Lars Gaardhøj (A)
​30. august
​Bispebjerg hospital har et spareforslag, hvor sammenlægning med Frederiksberg fremrykkes (s.24), og som konsekvens heraf reduceres der samlet med 10 senge, heraf bl.a. på hjerte- og gastromedicin.

Hvordan hænger det sammen med overbelægning? 

Er det ikke netop bl.a. på gastro- og hjertemedicin at vi ofte hører om overbelægning? 

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​066
​Lars Gaardhøj (A)
​30. august
​Rigshospitalet har et spareforslag (s.101), der omhandler, at alle raske førstegangsfødende skal føde ambulant og dermed ikke tilbydes overnatning, men derimod tilbydes et hjemmebesøg inden for 24 timer. 
Jeg vil gerne spørge hvordan det giver en besparelse, idet der nu skal laves mange hjemmebesøg og de jo også må være en udgift. Og hvilket personale skal i øvrigt varetage denne opgave?
 
Jeg vil også gerne vide, om man vil sende den fødende med barn hjem døgnet rundt, altså også om natten?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​065
​Jens Mandrup (F)
​30. august
​Under regional udvikling er der en række aktiviteter, der kan tilsagnsbudgetteres.
Jeg vil gerne have oplyst, hvor stort et beløb, der ville kunne tilsagnsbudgetteres samlet, samt have en liste over de enkelte aktiviteter og deres evt. tilsagnsbudget?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​064
​Jens Mandrup (F)
​30. august
​Ligeledes under Herlev-Gentofte foreslås der en nedskæring i åbningstiden for Drop-In under Radiologisk.
Hvilke funktioner udfylder Drop-In i dag og hvordan skal de udfyldes fremadrettet? 

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​063
​Jens Mandrup (F)
​30. august
​Under Herlev-Gentofte omtales der områder med rekrutterings- og fastholdelsesproblemer. Det vil jeg gerne have nærmere belyst, herunder hvilke afdelinger?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​062
​Jens Mandrup (F)
​30. august

​Hvad er der på nuværende tidspunkt gjort for at afhjælpe rekrutteringsproblemerne på Bornholms Hospital? 

Og ligger der forslag derudover fra hospitalets side?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​061
​Christoffer Buster Reinhardt (C) på vegne af Det Konservative Folkeparti
​30. august
Der er i forbindelse med de udmeldte besparelser, flere hospitaler der vil reducere deres sengekapacitet. 
Kan det oplyses, hvad den samlede reduktion af sengekapaciteten (i hele regionen) måtte ende med at blive, fordelt på henholdsvis kirurgiske og medicinske senge?

Kan det oplyses hvor mange senge man forventer, at reducere specifikt på Nordsjællands hospitaler? 
Eksplicit fordelt imellem Frederikssund og Hillerød.

Kan det endvidere oplyses om patienthotellet på Hillerød skal anvendes til en øgning af Hillerøds samlede sengekapacitet og i så fald, hvor mange senge drejer dette sig om?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​060
​Christoffer Buster Reinhardt (C) på vegne af Det Konservative Folkeparti
​30. august
​I stedet for en central kapacitetspulje, har man valgt at lave interne omprioriteringer for 215,6 mio. kroner. 
Hvor stor en del af dette beløb er fundet via kliniknære personalereduktioner (Læger, sygeplejersker/plejepersonale, portører, rengøring, lægesekretærer og laboranter m.v.)?

Hvor mange nye stillinger forventer man at oprette via denne pulje, fordelt på hhv. klinknære og ikke kliniknære medarbejdere?

Hospitalerne forventer afskedigelser på ca. 80 personer pga. de udmeldte besparelser på 198 mio. kr. Hvor mange af de afskedigelser finder man i læge- og plejepersonalegruppen, portører og lægesekretærer mv.?
 
Hvor mange stillinger forventes derudover nedlagt uden afskedigelser (vakante stillinger, naturlig afgang mv.) ligeledes fra samme gruppe?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​059
​Christoffer Buster Reinhardt (C) på vegne af Det Konservative Folkeparti
​30.august
​Hvor mange sengepladser lægges der op til, at der flyttes mellem Herlev- og Gentofte Hospitalers matrikler og i så fald hvilke specialer flyttes de fra?

På s. 57 i budgetkataloget beskrives, at et af forslagene lægger op til at reducere lægers bemanding af Gentofte Akutklinik i den sidste åbningstime samt senere mødetid om morgenen. Hvad betyder det konkret for bemandingen og for hvilke patienter der kan/ikke kan visiteres hertil?

På Side 65 i besparelseskataloget omtales en sammenlægning af “AK klinikkerne” på Gentofte og Herlev. Hvad står “AK” for og hvor påtænker man at disse skal samles henne?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​058
​Christoffer Buster Reinhardt (C) på vegne af Det Konservative Folkeparti
​30. august
​Bliver lægesekretærer kategoriseret som administrativt eller klinisk personale i besparelseskataloget?
Hvor mange lægesekretær-stillinger lægger besparelseskataloget op til, at der reduceres med?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​057
​Christoffer Buster Reinhardt (C) på vegne af Det Konservative Folkeparti
​30. august

​Kan der siges noget om, hvilke potentielle gevinster der vurderes, at kunne hentes ved at hæve regionens samlede udbudsprocent?


Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​056
​Christoffer Buster Reinhardt (C) på vegne af Det Konservative Folkeparti
​30. august

​En oversigt over regionens lejemål (ejendomme) ønskes fremsendt med adresser samt lejemålenes størrelse og årlige husleje?


Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​055
​Hanne Andersen (A)
​29. august
​Et løsningsforslag om at reducere rengøringen i administrative områder:

Når der står administrative områder, hvad menes der så?

a. Er det rengøringen i koncerndirektion-centre, hospitalsdirektioner, afdelingslederkontorer på de kliniske afdelinger?

b. hvordan og hvor tit foregår rengøringen i dag og hvordan tænkes rengøringen, at skulle foregå i fremtiden?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​054
​Hanne Andersen (A)
​29.august
​Akutberedskabet 1813, sammenlægninger af administrative enheder, akutmedicin med mere:
VMU er ikke i tvivl om, at de foreslåede reduktioner, vil have konsekvenser for borgerne.

Er det muligt at sige hvilke borgere, med eller uden symptomer, besparelserne får konsekvenser for?

Er der indeholdt en besparelse på Akutberedskabet over for mennesker med psykisk sygdom og psykisk sårbarhed?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​053
​Hanne Andersen (A)
​29. august
​Nordsjællands Hospital, Projekt “det nye FM”:

Der står at det drejer sig om (rengøring, portørtjeneste, intern forsyning, køkkenområdet og patientinformationerne) 
Er rengøring og køkkenområdet i eget regi eller er det udliciteret?
  
I givet fald rengøring og køkkenområde er udliciteret, er det så sådan, at der er lavet nogen faste priser på en stor del af ydelserne?
 
Men når det så gælder ydelser, der ikke er faste priser på, at så er priserne ekstremt høje?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​052
​Jesper Clausson (A)
​29. august
​Rigshospitalet påtænker en reduktion af rehabiliteringssenge i Glostrup på i alt 6 senge, samt en nedlukning af 4 neurologiske senge på Blegdamsvej, som en effektivisering afledt af optimering af patientforløb og/eller arbejdstilrettelæggelse.

Hvilke tiltag er der blevet taget, der afføder denne konkrete besparelse?

Hvordan harmonerer dette med de overordnede planer for rehabilitering i regionen?

Hvilken effekt vil besparelsen af de 10 senge have på samarbejdet med kommunerne om forløbsprogrammer for borgere med erhvervet hjerneskade?

Hvad er de personalemæssige konsekvenser af denne besparelse?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​051
​Annie Hagel (Ø)
​29. august
​Hvordan er status på planerne for et fælles sundhedshus i Helsingør? 

Bør der i det kommende budget afsættes penge til forberedelse, planlægning eller andre udgifter til det kommende sundhedshus?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​050
​Annie Hagel (Ø)
​29. august
​I forslaget til besparelser ved at flytte sengeafsnit fra Frederiksberg til Bispebjerg Hospital, hedder det i notatet punkt 3, at der er tale om en styrkelse af matriklens ambulante profil. 

Indgår et fælles sundhedshus i planerne for udviklingen af denne profil – hvis ja, hvad er status?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​049
​Annie Hagel (Ø)
​29. august
​Under øvrige besparelser nævner Rigshospitalet et madspildsprojekt.

Hvor stort er det aktuelle madspild og hvordan opstår det?

Hvor meget og hvad forventes det, at der kan spares, og hvad skal besparelsen bruges til?

Er der overvejelser om at investere i, at øge madens kvalitet, fx ved at øge medarbejderens kompetencer? 

Eller andre initiativer til bedre mad?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​048
​Annie Hagel (Ø)
​29. august
​Vi undrer os lidt over forslaget om at lukke et så nyt patienthospital, som patienterne er meget glade for, og som var en stor investering dengang.
Vi har derfor nogle spørgsmål:

Hvor mange og hvilken slags patienter har været indlagt på patienthotellet de seneste år?

Kan det uddybes, gerne med tal, hvordan skiftet i patienter er sket?

Hvis patienthotellet lukkes, hvor skal de patienter, som kunne have brugt det, så indlægges?

Hvordan opnås besparelsen på 6,6 millioner kroner?

Kan det konkretiseres, hvor meget af det sparede, der skal gå til hvilke andre aktiviteter på hospitalet?

I forslaget nævnes en række tiltag – kan det uddybes?

Hvilke overvejelser er der mere konkret for anvendelsen af lokalerne til andet formål, og udgifterne i den forbindelse?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​047
​Torben Kjær (Ø)
​29. august
​Budgetspørgsmål for 2019 - rygmarvsskadede

Der lægges op til, at der på området for rygmarvsskadede, herunder fysiurgisk hospital, skal spares 1,2 mio. kr. Organisationer for området meddeler, at området i forvejen er hårdt presset, og at det kun vil forværres af sådanne grønthøsterbesparelser. Området måtte også for budgetår 2017 leve med millionbesparelser.

Hvad er den faglige og saglige begrundelse for at spare 1,2 mio. kr. på et sårbart område, som har stor fysisk og mental betydning for brugernes fremadrettede liv, helbred og muligheder?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​046
​Torben Kjær (Ø)
​29. august
​Budgetspørgsmål for 2019 – respirationsbrugere

Den foreslåede besparelse af respirationsområdet med 20 mio. kr. begrundes med færre respirationsbrugere og færre udgifter pr. respirationsbruger.
Det fremgår fra brugerne, at en del ikke har kunne vælge andre respiratorer end den vindende leverandørs produkt, som fx ikke tilgodeser deres behov for at kunne tale frit og ubesværet under respirationen. En del brugere er derfor visiteret til, at fortsætte med deres gamle udstyr, som imødekommer deres behov fx for at kunne tale frit under respirationen, og afvente nyt udbud i håb om, at det giver dem en bedre valgmulighed.
Der henvises endvidere til politikerspørgsmål RR-141-18.

Hvor mange respirationsbrugere har Respirationscenter Øst visiteret til at fortsætte med deres gamle anlæg, fordi den vindende leverandørs produkt ikke kunne opfylde borgerens behov?

Vil de 20 mio. kr. i foreslået besparelse give mulighed for, at imødekomme respirationsbrugernes behov for indkøb af andet respirationsudstyr end den nuværende hovedleverandørs produkt?

Vil der være behov for de 20 mio. kr., hvis en for brugerne bedre leverandør vinder det kommende udbud, så de resterende visiteres til at udskifte deres gamle udstyr?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​045
​Torben Kjær (Ø)
​29. august
​Budgetspørgsmål for 2019 - nedlæggelse af patienthotel

Fra Nordsjællands Hospital foreslås patienthotellets 16 pladser nedlagt for anden brug af pladserne. Nedlæggelsen må forventes at betyde flere og længere indlæggelser andre steder i hospitalssystemet?

Er de 6,6 mio. i besparelse inkl. prisen for, at en del af patienterne på patienthotellet alternativt skal være indlagt på en behandlende afdeling, og hvad forventes dette at koste?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​044
​Christine Dal Jensen (V)
​28. augsut
​7-døgns til 5-døgns: Hvor mange patienter anslår vi har behov for at blive flyttet til andre afsnit og hvordan vil det påvirke belægningsprocenten på de afsnit, der skal modtage disse patienter i weekenden? 

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​043
​Christine Dal Jensen (V)
​28. august
​Hvordan ser belægningsprocenten ud på regionens gastro-kirurgiske- og medicinske afsnit?

Ligeledes ønsker jeg tal på, hvor ofte der opleves overbelægning? 

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​042
​Marianne Frederik (Ø)
​28. august
​I dette oversigtsskema (se link til skema nederst) står der, at 627 årsværk vil blive berørt af sparekrav og omprioriteringer.

Derudover står der, at 81 forventes afskediget, er de en del af de 627?

Hvor mange af de 627 forventes omplaceret?

Hvor mange vakante stillinger og hvor mange afskediget?

Link til oversigtsskema (pdf-fil åbner ny side)

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​041
​Martin Schepelern (Å)
​28. august
​Hvad var Region Hovedstadens samlede omkostninger i 2017 og indtil videre i 2018 for brug af eksterne konsulentydelser i forbindelse med undersøgelser, rapporter og analyser?

Er der afsat et konkret eller fast beløb til disse ydelser i budgettet for 2019?

Hvem og hvordan træffes beslutninger omkring, hvorvidt undersøgelser, analyser og rapporter skal foretages internt, og hvornår der benyttes eksterne konsulenter?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​040
​Anne Ehrenreich (V)
​28. august
​Jeg vil gerne vide, om de foreslåede ca. 80 sengelukninger er en følge af de besparelser på 225 mio. kr., som Regionsrådet har besluttet at indhente eller af de samlede omprioriteringer på 434 mio. kr., som Regionsrådet blev præsenteret for på mødet om spareforslagene den 28. august 2018?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​039
​Anne Ehrenreich (V)
​28. august
​Jeg vil høre, om der ved forslag om ændring af åbningstider bl.a. drop-in funktion på Radiologisk på HGH og andre steder er tænkt ind, hvordan mødetidspunkterne vil passe borgerne?
 
Jeg tænker, at det for de fleste borgere er en fordel, at kunne komme til drop-in på vej til arbejde. Det bliver for bøvlet, hvis man skal komme midt på dagen og dermed bliver funktionen mindre relevant. Det synes jeg er ærgerligt, hvis hensynet til borgerne ikke tænkes ind.

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
038​
​Anne Ehrenreich (V)
​28. august
​Jeg noterer, at spareforslagene for Amager/Hvidovre hospital er meget overordnet beskrevet.

Kan der siges mere om, hvad det konkret vil betyde for patienterne?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​037
​Anne Ehrenreich (V)
​28. august
​Jeg vil gerne kende grundlaget for forslaget om besparelse på behandlingen af de rygmarvsskadede, herunder nedlæggelsen af sengepladser. 

Hvordan har udviklingen i antallet af patienter udviklet sig? 

Er det korrekt, at kræftpatienter også får brug for denne behandling som led i deres rehabilitering?

Kan denne besparelse potentielt koste kommunerne penge, da de vil skulle pleje patienterne, såfremt de, som følge af Region Hovedstadens besparelser, fremover vil være mindre selvhjulpne?
 
Har der været en dialog med kommunerne om det?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner ny side)
​036
Anne Ehrenreich (V)​​28. august
​Jeg vil gerne have nærmere oplysninger om den foreslåede besparelse på patienthotellet på Hillerød hospital.

Hvilke patienter har hidtil brugt hotellet?

Hvad vil der fremover ske med dem?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​035
​Tormod Olsen (Ø)

28. augsut
​Vedr. effektiviseringer af FM ønsker jeg en nærmere beskrivelse af indsatsen og antagelserne, der danner baggrund for besparelserne?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner ny side)
​034
​Leila Lindén (A)
​28. august
​På side 52 i "Forslag til besparelser..." står om en foreslået besparelse på gæstedialyse:

"Fremover vil feriegæster på Bornholm kun kunne tilbydes et mindre antal gæsteanalyser eller må afvises."

Turisme er en stor og vigtig del af Bornholms beskæftigelse og økonomi. Det forekommer ikke hensigtsmæssigt, såfremt dialysepatienter og/eller pårørende afvises og dermed ikke får mulighed for at besøge øen.

Derfor dette spørgsmål:

Hvor mange gæstedialyser ydes om året på Bornholm?

Hvor meget vil dette tal reduceres, såfremt besparelsen realiseres?

Får Bornholms Hospital betaling for gæstedialyser?

Såfremt ja, gælder dette gæstedialyser fra både ind- og udland?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​033
​Leila Lindén (A)
​28. august
​Region Hovedstadens Akutberedskab foreslår på side 119, punkt 3, i kataloget “Forslag til besparelser...” en reduktion i bemandingen af Akutbilen på Bornholm ved, at denne skal bemandes af akutberedskabets lægeassistenter.
Besparelsen bliver angiveligt 0,188 kr.

Betyder det, at det er lægeassistenter, der ikke er bosiddende på Bornholm, der skal bemande Akutbilen?

Hvis ja:
Er der indregnet rejseudgifter for de pågældende lægeassistenter til og fra Bornholm , og er disse udgifter fratrukket besparelsen?

Er der indregnet evt. ophold på Bornholm for de pågældende, og er disse udgifter fratrukket besparelsen?

Hvad er det konkrete beløb, der er beregnet til rejseudgifter?

Er der taget højde for aflyste/forsinkede fly og færger, hvor lægeassistenterne forsinkes eller ikke kan nå frem til Bornholm?

Hvordan tænkes funktionen omkring lægeassistenterne organiseret?

Skal der ikke længere være paramedicinere i Akutbilen?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​032
​Christine Dal Jensen (V)
​28. august
​Hvad koster det at indkøbe og drifte 30 nye blæreskannere til vores afdelinger, der ikke i forvejen har adgang til dette?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​031

Christine Dal Jensen (V)

​28. august
​Hvad koster det at indkøbe og drifte 50 nye ekg-apparater til vores afdelinger, der ikke i forvejen har adgang til et ekg-apparat?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​030
​Tormod Olsen (Ø)
​27. august
​Jeg ønsker at vide, hvor mange af de i sparekataloget beskrevne tiltag, der allerede er besluttet og meldt ud hos de berørte grupper?


Hvis nogle af tiltagene har været i høring hos medarbejderne, ønsker jeg at se de indgivne høringssvar.

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​029
​Marianne Frederik (Ø)
​25. august
​På Nordsjællands Hospital omtales der besparelser ved at undersøge "opgaveflytning – fra medarbejdere med lang til kortere uddannelse".

Hvorvidt er det noget, der også tages i anvendelse andre steder?

Det er måske ikke den store besparelse, men kan evt. udfylde huller, hvor der er mangel på særlige faggrupper.

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner ny side)
​028
​Marianne Frederik (Ø)
​25. august
​Vedr. lukning af patienthotel ved Hillerød, hedder det bl.a.: "Hospitalsdirektionen vil i stedet afsøge mulighederne for anvendelse af lokalerne i Patienthotellet til andre patientnære formål".

Hvad menes der med det, og giver det andre udgifter?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​027
​Marianne Frederik (Ø)
​25. august
​Vedr. Frederiksberg/Bispebjerg Hospital.

I sparekataloget indgår der en spareplan A, hvor der flyttes senge og personale fra Frederiksberg til Bispebjerg. 

Hvis denne plan gennemføres, hvad er der så tilbage på Frederiksberg-matriklen?

Vil der f.eks. være en akutklinik og et psykiatrisk center? 

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​026
​ Marianne Frederik (Ø)
​25. august
​Hvorvidt har hospitalerne indregnet ekstra til support til Sundhedsplatformen (SP)?

Jeg kan se, at enkelte hospitaler begrunder de ekstra besparelser med ekstra til SP, mens andre ikke gør det. Det betyder noget, når politikerne skal prioritere midlerne i den såkaldte politikerpulje.

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​025
​Marianne Frederik (Ø)
​25. august
​Flere personalegrupper har udtrykt bekymring for, at en reduktion i den centrale pulje til uforudsete udgifter vil føre til større decentrale puljer. Hvorvidt er det sket?

Det fremgår ikke umiddelbart af sparekataloget. Enkelte steder står der, at man vil reducere i buffere og reservepuljer.

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​024
​Marianne Frederik (Ø)
​25. august
​Det hedder i spareforslaget, at der forventes afskedigelser på ca. 80 personer. Hvordan fordeler de sig på faggrupper?

De samlede omprioriteringer og besparelser er opgjort til en reduktion på 627 årsværk på hospitalerne og i administrationen. Hvordan fordeler de sig på faggrupper?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​023
​Marianne Frederik (Ø)
​25. august
​Hvad er baggrunden for at udgifterne til medicin stiger med 190 mio. kr.?
Hvilken analyse ligger bag?

Har der ikke i 2017 været lavere medicinudgifter på en række områder samtidig med, at der gøres en indsats for, at minimere udgifterne på ny medicin?

Der spares penge via optimering af indkøb, hvordan indgår medicinindkøb heri?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​022
​Marianne Frederik (Ø)
​25. august

​Hvad er hovedbegrundelsen for besparelserne på 198 mio kr., når der tilføres 314 mio. kr.?
Hvorvidt skyldes det øgede udgifter til medicin, nye og dyrere behandlinger, flere opgaver end indtægterne kan dække (men giver øget aktivitet ikke også flere indtægter?) stigende lønudgifter til overarbejde, eller andet?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​021
​Marianne Frederik (Ø)
​25. augsut
​Hvordan er fordelingen af vakante stillinger (nu og fremover ifølge sparekataloget, inden den politiske prioritering) på afdelingerne?

Hvordan er fordelingen af overarbejde og sygefravær på afdelingerne?


Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​020
​Marianne Frederik (Ø)
​25. august
​Hvilke afdelinger har modtaget påbud fra Arbejdstilsynet i 2017?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​019
​Laila Lindén (A)
​23. august
​I 2017 var underskuddet på lægelønbudgettet på Bornholms Hospital knap 7 mio. kroner. Dette skyldes, at det ikke er muligt at skaffe speciallæger til fast ansættelse på Bornholms Hospital, hvorfor hospitalet er tvunget ud i, at bruge dyre speciallægevikarer, som kommer udenø's fra, og som er langt dyrere end fastansatte læger. Dette har efterhånden fundet sted gennem en årrække og presser år efter år hospitalets økonomi, som resten af hospitalets funktioner tiltagende lider under.

 

Hvad kan Region Hovedstaden gøre for, at rette op på dette strukturelle problem i lægebudgettet på Bornholms Hospital? Et problem, der gentager sig år efter år?

 Hvorfor etableres ikke kombinationsansættelser for speciallæger i Region Hovedstaden, således at de pågældende speciallæger i deres ansættelse er forpligtigede til at arbejde et antal arbejdsdage pr måned på Bornholm? (Eksempelvis ansættelse mellem Rigshospitalet og Bornholm, Hvidovre Hospital og Bornholm osv.?)

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​018
​Randi Mondorf (V)
​23. august

Hvor langt er implementeringen af patientansvarlig læge på regionens hospitaler? (Den læge, der skal have det overordnede, tværgående ansvar for en patients samlede behandling).

Har det givet anledning til andre måder at organisere patientforløbene på? 

Hvilke organisatoriske forandringer, og/eller belønningsmæssige tiltag, er der gennemført for at få patientsansvarlig læge til at støtte op om målet "Mere sammenhængende patientforløb"?

Hvordan forventes udviklingen at være de nærmeste år?

Hvordan arbejder hospitalerne med sammenhængende patientforløb?

Findes der analyser med tilknyttet økonomi på, hvor meget det koster i udrednings- og behandlingstid, genindlæggelser og gentagne diagnosticeringer, prøve- og billedetagninger mm., ikke at have en ansvarlig funktion/lægeteam - der fokuserer på patientens samlede forløb?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​017
​Lars Gaardhøj (A)
​23. august
​Jeg vil gerne stille følgende budgetspørgsmål:


Udbredelse af økologi og mad lavet fra bunden i vores hospitalskøkkener har været prioriteret gennem flere år, og jeg vil bede om en oversigt over hvor langt vi er kommet?

Altså hvilket økologimærke vi har på de enkelte hospitalskøkkener samt en vurdering af, hvor der kan gøres mere?

Har vi udeståender pga. manglende opkvalificering af køkkenpersonale, eller er det fordi der er behov for investeringer i større/nye køkkenmaskiner eller lignende? 

Læs revideret svar fra administrationen (pdf-fil, åbner ny side)
​016
​Anne Ehrenreich (V)
​22. august
​Hvem har besluttet at Bornholms hospital, onsdage i september 2018, kl. 16-22, som en forsøgsordning, ikke har en 1813-læge på vagt?

Og at akutte henvendelser skal klares af akutmodtagelsen?

Sikrer det en tilfredsstillende dækning for akutsyge på Bornholm?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​015
​Anne Ehrenreich 
(V)
​22. august
​Hvordan er medarbejderne involveret i besparelsesprocessen på hospitalerne?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​014
​Anne Ehrenreich
(V)
​22. august
​Vi har brug for en langsigtet plan for, at høste flere medicinske gevinster bl.a. gennem øget fokus på forebyggelse.

Hvilke planer arbejder vi pt. efter i forhold til forebyggelse? 

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​013
​Anne Ehrenreich
(V)
​22.august
​Har vi brug for en strategi for at styrke indførslen af ny teknologi i regionen – udover Sundhedsplatformen, set i lyset af teknologibidraget?

Ny teknologi kræver investeringer, og det forudsætter planlægning og en strategisk tilgang. 

Har vi det, eller bør vi styrke dette element i vores arbejde?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​012
​Anne Ehrenreich (V)
​22.august
​Hvilke erfaringer har vi med videokonsultation?

Overvejer vi at øge brugen af det?

Hvad er effektiviseringspotentialet i det?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​011
​Anne Ehrenreich (V)
​22. august
​Rigtig mange borgere klager desværre til mig over behandlingen på Hillerød hospital. Det handler især om manglende sammenhæng i behandlingen, fortravlet ekspedition og forglemmelser af booking af tider.
Jeg vil derfor gerne vide, om hospitalet har relativt færre ressourcer til rådighed end øvrige hospitaler?

Eller skyldes problemerne dårlig ledelse?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​010
​Anne Ehrenreich (V)
​22. august
​Jeg har læst, at Region Hovedstaden er i gang med at indgå partnerskabsaftaler med kommunerne inden for psykiatrien. Det er rigtig positivt, men hvorfor indgår disse aftaler ikke i sundhedsaftalen? 

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​009
​Anne Ehrenreich (V)
​22.august
​Kan vi intensivere praktiserende lægers brug af basislisterne, bl.a. for KOL medicin, og dermed reducere udgifterne til medicin og samtidig sikre mere lighed i sundhed, idet flere borgere får råd til, at købe den medicin, de har brug for?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​008
​Anne Ehrenreich (V)
​22. august
​Der ønskes en status for opkrævning af betaling for udlændinge, som behandles i Region Hovedstaden?

Hvem betaler nu?

Hvordan afregnes mv.?

Hvad er den videre proces?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​007
​Karin Friis Bach (B)
​22. august
​Jeg har nogle uddybende spørgsmål i forhold til forslag 1.5 – Uddannelse af flere neonatologer:

  1. Hvordan forventes det foreliggende forslag, at påvirke de øvrige regioners muligheder for, at rekruttere/fastholde pædiatere og neonatologer? (Vil man fx kunne forestille sig, at pædiatere fra andre regioner søger til Rigshospitalet for, at kunne få en overbygning i neonatologi?)
  2. Har forslaget været vendt med de øvrige regioner i forhold til, at sikre de løsninger, der på landsplan er mest optimale? 
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​006
​Jacob Rosenberg (I)
​21. august
​Jeg vil gerne stille følgende budgetspørgsmål:

Man har bedt hospitalerne om, at komme med forslag til besparelser for 198 millioner kroner. Det er bekymrende, at vi på denne måde risikerer en yderligere reduktion i det klinik-nære personale.

Jeg vil derfor bede administrationen om at udarbejde et forslag til at hente denne besparelse (198 mio. kr.) udelukkende fra ikke-kliniknære funktioner. Det kan både være fra central administration, perifer administration, personale i klinikken uden patientkontakt, Center for IT, osv. osv.?

Det vil være til stor hjælp i den videre budgetproces, ikke fordi det hele skal ende sådan, men som et inspirations-katalog til de videre forhandlinger.

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​005
​Jacob Rosenberg (I)
​21. august
​Jeg vil gerne stille følgende budgetspørgsmål:

 Øvrig regional udvikling stiger fra 203 til 400 mio. kr. fra 2018 til 2019 (tabellen side 15).

Kan man løfte sløret for, hvorfor denne stigning er der?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side) 
​004
​Jacob Rosenberg (I)
​21. august
​Jeg vil gerne stille følgende budgetspørgsmål:


I det udsendte forslag til budget på side 15 ses i tabellen, at udgiften til erhvervsudvikling i 2018 er 119,8 mio. kr. og herefter 0 kr. årligt i tråd med bortfald af dette område fra det regionale arbejdsområde. Imidlertid ser man nogle linjer længere nede, at administrationsudgifterne til Regional Udvikling er 18,7 mio. kr. i 2018 og 19,3 mio. kr. i 2019.

Det undrer mig, at administrationsudgifterne til dette område ikke reduceres, når der bortfalder et helt arbejdsområde (erhvervsudvikling). Jeg vil derfor bede om en redegørelse for dette?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)
​003

​Karin Friis Bach (B)

​20. august
​Jeg vil hermed gerne spørge administrationen om, hvorvidt der vil kunne etableres et ambulant udredningstilbud for unge (15-30 årige) med hjerneskader, sådan som det er beskrevet i vedhæftede brev. 

Jeg vil også gerne høre administrationens kommentarer og evt. forslag vedr. denne idé.

 Endvidere vil jeg høre, om det er korrekt, at tilbuddet kan etableres for 1,5 mio. kr. årligt?

003 Bilag til spørgsmål Ambulant-udredning-unge.pdf (åbner ny fane)

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)

​002

​Annette Randløv (B)

​17. august
​Jeg kan forstå, at psykiatrien langt hen ad vejen bliver skånet for besparelser i næste års budget og at der tilføres midler.

 Er der et overslag over, hvad det vil koste, hvis man indfører behandling for BED (tvangsoverspisning) på det nye center for spiseforstyrrelse på Ballerup?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)

​001

Stinus Lindgren (B)

14. august
Vi vil fra Radikale Venstre gerne have belyst følgende:

Der er et generelt ønske om at nedbringe antallet af unødvendige indlæggelser og mindske brugen af antibiotika. Her ser vi en oplagt mulighed i forbindelse med behandling af gravide, der er i risiko for at have en aktiv infektion med gruppe B streptokokker (GBS). En ubehandlet GBS-infektion hos moderen kan være meget alvorlig for det nyfødte barn. Derfor benytter man, i bl.a. Region Hovedstaden, profylaktisk antibiotikabehandling under fødslen for mødre i risikogruppen, ligesom mor og barn oftest vil være indlagt til observation i 1-2 døgn efter fødslen, også selv om flere af dem ikke har en infektion.

I den forbindelse finder vi erfaringerne fra sygehusene i hhv. Kolding og Skejby interessante. Her anvender man nu en PCR-test af gravide, for at se om de har en infektion. Det betyder, at man kun behandler fødende kvinder med antibiotika, hvis de rent faktisk har en GBS-infektion. En PCR-test er markant hurtigere at udføre end den anvendte metode i Region Hovedstaden, hvor man dyrker bakterierne fra en urinprøve. Der er tale om timer versus dage.

Begge hospitaler, der anvender den nye test, har set en dramatisk reduktion i antallet af antibiotikabehandlinger. Det betyder, at man sparer kritisk medicin, at man ikke indlægger nybagte forældre i 2 døgn uden grund, og at man undgår at gøre nybagte forældre unødigt nervøse.

Vi vil gerne spørge om udgifterne i forbindelse med at indføre denne test i Region Hovedstaden sammenholdt med de forventede besparelser i udgifter til antibiotika og indlæggelsesdage?

http://www.jordemoderforeningen.dk/tidsskrift-for-jordemoedre/singlevisning/artikel/intrapartum-pcr-test-til-undersoegelse-for-gruppe-b-streptokokker/

http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/ny-test-sparer-foedende-for-antibiotika/

http://www.jordemoderforeningen.dk/tidsskrift-for-jordemoedre/singlevisning/artikel/i-gbs-test-paa-rekordtid/

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i ny side)


Redaktør