Budget 2014 - Budgetspørgsmål og svar for budgetprocessen

Her kan du læse de spørgsmål som er stillet af regionsrådsmedlemmer til budgetprocessen for udarbejdelse af budgetforslag​ 2014-2017

Som led i den politiske budgetbehandling kan regionsrådets medlemmer stille spørgsmål til budgetforslaget. Du kan herunder se samtlige spørgsmål og svar for processen

Processen for fremsættelse af spørgsmål og svar:

  • Regionsrådsmedlemmerne fremsender deres budgetspørgsmål
  • Spørgsmål og svar sendes til samtlige medlemmer af regionsrådet
  • Spørgsmål og svar offentliggøres på regionens hjemmeside
  • Spørgsmål og svar besvares løbende og så hurtigt som muligt.

​Leder du efter noget specifikt?

Brug din browsers søgefunktion til at søge efter specifikke ord.
I nyere Microsoft-browsere skal du bruge Ctrl + F. På Mac skal du bruge "æble" + F.  
                                                                                           

Nr.
 
 Spørger 
                    
 Dato       Spørgsmål 
045Arly Eskildsen
(SF)
30/8-13Jeg vil gerne have en oversigt, som viser, hvilke anlægsprojekter, som er fremrykket og som giver anledning til det store likviditetstræk i 2016.
Læs svar fra administrationen​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

044Susanne Langer (Ø)30/8-13I budgetforslag for 2014 nævnes uddannelse og kompetenceløft til personale.
Af hvilken pulje tages disse penge, og hvor meget drejer det sig om?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

043Nina Berrig (C)30/8-13Der er i dag mangel på psykiatere og det tager år før et tilstrækkeligt antal er uddannede.
Hvis man vil øget kvalitet og kapacitet i psykiatrien, kunne det være en vej at få flere specialuddannede sygeplejersker.
Hvor stor en del af sygeplejerske i psykiatrien har en specialuddannelse?
Hvor lang tid tager det at uddanne til specialsygeplejerske i psykiatrien?
Hvad koster en sådan uddannelse?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

042Nina Berrig (C)30/8-13Et bedre samspil mellem Psykiatri og Somatik ønskes.
Hvad vil det koste at etablere en kontaktpersonordning, som skal kunne gå på tværs af sektorer, så den psykisk syge kan have samme kontaktperson, uanset om vedkomne også er i behandling for en fysisk sygdom?
Hvad skal der til for at etablere et sådant tilbud?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

041Nina Berrig (C)30/8-13Der ønskes afsat midler i budgettet til en klar strategi for at sikre, at overbelægning undgås.
Hvilke ekstra midler er for nuværende afsat på budget 2014, og hvad forventes disse midler at skulle dække?
Hvad vil det koste at afsætte midler til et alarmberedskab, hvor man kan forberede sig på begyndende overbelægning? 
Der eksisterer en ”HOT-LINE” mellem hospitalerne og de praktiserende læger, men tilgængeligheden er vanskelig.
Hvad skal der til for at tilgængeligheden forbedres?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

040Nina Berrig (C)30/8-13Hvad vil det koste at udvide udredningsgarantien til også at gælde det psykiatriske område?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Bilag til svar

039Nina Berrig (C)30/8-13Hvad er der afsat af midler på budget 2014 til direkte meraktivitetsprojekter, som følge af udredningsgarantien?
Hvordan er de tænkt udmøntet?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

038Abbas Razvi (B) 28/8-13Hvordan er det gået med 10 mio. puljen afsat til supercykelsti- projektet? Disse midler skulle fremme supercykelstier i regionen.
Hvordan er det gået med at ”tage cyklen med i bussen”. Hvor langt er vi nået mht. implementeringen af ordningen?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue) 
 
037Kirsten Lee (B)27/8-13

Er det grundet manglende resurser at de patienter der ville kunne hjemmedialyseres uden assistance ikke hjemmedialyseres. Hvis dette er tilfældet hvilke midler kræves? 
Hvilke resurser kræves for at de 20 som ville kunne hjemmedialyseres med assistance, kan komme i hjemmedialyse?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue) 

 

036Anne Ehrenreich (V)27/8-13Jeg forstår, at en planlagt udvidelse af intensiv afdelingen på Herlev Hospital er aflyst/udskudt til fordel for flere medicinske senge.  Jeg vil gerne kende begrundelsen for dette.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

035Anne Ehrenreich (V)27/8-13Jeg vil også gerne vide, om det er korrekt, at man har udlændinge under afrusning liggende, som må bevogtes i døgndrift. Hvad koster sådanne bevogtningsopgaver sygehusvæsenet i Region Hovedstaden? Hvis der er tale om personer, som skal udvises af Danmark, var det vel mere naturligt, at det var udlændingemyndighederne, som betalte?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

034Lise Müller
(F)
26/8-13Jeg ønsker en forklaring på tankerne bag ved at der under investeringsudgifter ift. nyt apparatur for 2014 og 2015 er opført 0kr. Hvor mange penge har hospitalerne samlet brugt årligt fra apparatur-puljen de seneste 3 år? Og hvordan har man tænkt at det kan lade sig gøre ikke at anskaffe nyt apparatur?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

033Lise Müller
(F)
26/8-13Er der ud fra antallet af henvendelser til 1813 om småbørn vedr. problematikker, der typisk hører ind under sundhedsplejerskernes arbejdsområde basis for at ansætte særligt personale på 1813 med sundhedsplejerskekompetencer?
Ud fra antallet af genindlæggelser og henvendelser til 1813 kunne der så være basis for at ex at indgå aftale med kommunerne om en turnus med en ud kørende aften-sundhedsplejerske, som evt. blev styret/organiseret fra 1813 men personale fra deltagende kommuner?
 Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

032Lise Müller
(F)
26/8-13Hvis visionen er at opbygge ”multisygdomme-klinikker” hvor patienter, der har sygdomme, der ofte optræder samtidig, ex diabetes og hjertesygdomme, kan blive behandlet 1 sted på hospitalet hvor man har samlet specialisterne eller sikrer at disse samler sig om patienter i stedet for omvendt, hvad ville det kræve at etablerings- og driftsudgifter og hvorledes kunne man hensigtsmæssigt gribe det an?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

031Lise Müller
(F)
26/8-13Hvad er omkostningerne hvis man som forsøgsordning en dag om ugen på hvert af vores jordemoderkonsultationssteder skulle udvide åbningstiderne for jordemoderkonsultationer om eftermiddagen/tidlig aften mhp. at give mulighed for at partneren kan deltage i fødselsforberedelse?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

030Charlotte Fischer (B)25/8-13Jeg ønsker en oversigt over, hvor mange ufordelte puljer/beløb budgettet rummer - samt et bud på hvordan disse midler forventes fordelt ud på regionens hospitaler?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

029Charlotte Fischer (B)25/8-13Det fremgår på s.23 i budgetforslaget, at der er sat 30 mio. af bl.a. til bedre personaledækning på akutmodtagelserne. Jeg ønsker på den baggrund at vide, hvor meget der samlet er gået til hver af akutmodtagelserne hhv. akutklinikkerne i hhv. 2012 og 2013. Jeg ønsker samtidig oplyst, hvad status er for de enkelte akutmodtagelsers hhv akutklinikkers opfyldelse af de servicemål for ventetider, som regionen har vedtaget.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

028Kenneth Kristensen Berth (O)23/8-13Hvordan hænger det sammen, at Region Hovedstaden agter at etablere to nye sterilcentraler, når der på Gentofte Hospital er en spritny sterilcentral - cirka tre år gammel - og kan denne sterilcentral ikke anvendes i stedet for at opføre nye sterilcentraler?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

027Henrik Thorup (O)23/8-13

Hvad er begrundelsen for, at Hørsholm Hospital og Esbønderup fortsat ikke er solgt når det kun tog få måneder at beslutte at sætte Helsingør Hospital til salg via Freja?
Hvis dette salg skyldes, at Boligmarkedet har bedret sig, så må det være oplagt at de to hospitaler også afvikles nu, så der ikke fortsat står passiv kapital i de 2 hospitaler.
Læs svar fra administrationen revideret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

026Kirsten Lee (B)21/8-13Hvad er budgettet for indvandrermedicinsk klinik på OUH.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
 
025Birgitte Kjøller (F)21/8-13Det fremgår af budgetforslaget, at der på Bornholms Hospital er en stigning i antal lønkroner fra 2013 til 2014, men et fald i antal årsværk. Hvordan hænger det sammen?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
 
024Charlotte Fischer (B)19/8-13Der ønskes en vurdering af økonomien og et eventuelt behov for at styrke denne, når det gælder følgende enheder: Center for Transkulturel Psykiatri, Indvandrermedicinsk Klinik og Videncenter om Patientstøtte.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

023Charlotte Fischer (B)19/8-13Der ønskes en vurdering af fordele/ulemper ved at lukke de små idrætsklinikker og i stedet samle tilbuddet på Bispebjerg Hospital.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

022Charlotte Fischer (B)19/8-13Hvad er status for regionens tilbud om hjemmedialyse til nyrepatienter? Der ønskes en vurdering af, om regionen med fordel - i relation til patienter og økonomisk - kan udvide tilbuddet om hjemmedialyse.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

021Charlotte Fischer (B)19/8-13Der ønskes vurdering af behovet for at ansætte flere kliniske farmaceuter på hospitalerne, specielt i psykiatrien og på akutmodtagelserne. Der ønskes en særskilt vurdering af behovet for at ansætte sådanne farmaceuter i akutmodtagelsen på Bornholm.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

 
020Charlotte Fischer (B)19/8-13Hvilke muligheder for hurtig telefon/mailrådgivning tilbyder regionens hospitaler i dag de praktiserende læger? Hvad har de øvrige regioner gjort for at gøre det let for de praktiserende læger at trække på hospitalernes ekspertise?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

 
019Charlotte Fischer (B)19/8-13Dansk Psykiatrisk Selskab peger også på, at det er vitalt at sikre alle psykiatriske afdelinger let adgang til somatiske tilsyn på afdelingen. Der ønskes en vurdering af, om der er behov for at styrke de psykiatriske afdelingers adgang til somatisk tilsyn - eller på anden måde styrke koblingen mellem psykiatri og somatik?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

 
018Charlotte Fischer (B)19/8-13Dansk Psykiatrisk Selskab har peget på behovet for, at psykiatriske patienter systematisk udredes somatisk i forbindelse med indlæggelse. I hvor vidt omfang sker det?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

 
017Charlotte Fischer (B)19/8-13Der ønskes en status for handicaptilgængeligheden på regionens virksomheder - samt en vurdering af hvor der er behov for forbedringer.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

 
016Charlotte Fischer (B)19/8-13Dansk Psykiatrisk Selskab har peget på behovet for utilstrækkelige behandlingsmuligheder for alvorligt syge udviklingshæmmede. De kan kun dårligt rummes på de psykiatriske afdelinger, men har heller ikke adgang til specialiserede afdelinger. Der ønskes en vurdering af regionens tilbud til denne patientgruppe - og om tilbuddet vurderes tilstrækkeligt?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

 
015Charlotte Fischer (B)19/8-13Det ønskes oplyst, hvor mange socialrådgivere hhv. diætister der er ansat på regionens hospitaler - og udviklingen i antal over de seneste år?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

 
014Charlotte Fischer (B)19/8-13Region Nordjylland har indført en ordning med forløbsansvarlige ledere på udvalgte afdelinger. Der ønskes en en status for ordningen - og en vurdering af effekt samt potentialet for en tilsvarende ordning i Region Hovedstaden.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

 
013Charlotte Fischer (B)19/8-13Der ønskes en oversigt over de 10 behandlinger, hvor ventetiderne til behandling de facto er længst. De gældende ventetider bedes oplyst.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

 
012Charlotte Fischer (B)19/8-13Hvad er de aktuelle ventetider på IT-hotlinen til medarbejderne på hospitalerne? Er vurderingen, at der med ekstra resurser er grundlag for yderligere at nedbringe ventetiden på hotlinen?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

 
011Charlotte Fischer (B)19/8-13Hvor mange penge er der sat af i budgettet til forbedring af IT-funktionaliteten på hospitalerne? Det fremgår af forslagets side 119, at der er sat 4 mio. af til funktionalitetsforbedringer af Labka, men derudover optræder der ikke bevillinger til en bedre funktionalitet. 
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

 
010Bent Larsen (V)19/8-13Hvad vil det koste at genindføre 30 dages udvidet frit sygehusvalg? Hvad har regionen sparet ved indførelse af den differentierede ventetidsgaranti?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

  
009Per Serup Knudsen (A)06/8-13Sundhedsvæsenet arbejder meget med telemedicin. En del af de telemedicinske løsninger vil blandt andet være afhængige af en god dækning med mobilnet til datatransmission. Der ønskes en beskrivelse af, hvilke muligheder der er for at fremme en høj kvalitet i dækning med mobilnet i regionen.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

008Kirsten Lee (B)14/8-13Det fremgår af seneste nummer af Psykiatrinyt at man med et nyt overvågningssystem kan måle graden af antipsykotisk polyfarmaci.
Hvor mange patienter får pt. ordineret to eller flere antipsykotiske midler. Vil være tilfreds med et tal for hvilket fald der evt. er sket i behandling med antipsykotisk polyfarmaci gennem det sidste år.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

007Kirsten Lee (B)14/8-13Er der behov for yderligere kapacitet på intensive og intermediære afsnit)
Udgår

006Kirsten Lee (B)14/8-13Hvad er status på hjemmedialysen? Hvor mange patienter er pt. i hjemmedialyse. Hvor mange flere kan komme i hjemmedialyse i det kommende år?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

005Kirsten Lee (B)14/8-13Hvad er ventetiden til behandling på læbeganespaltecentret?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

004Kirsten Lee (B)14/8-13

I forbindelse med budget 2013 blev det vedtaget at holde aftenåbent på to distiktpsykiatriske centre. Hvad har besøgstallet været i forbindelse med disse åbningstider på hvert af de to centre?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

003Kirsten Lee (B)
12/8-13

I forbindelse med budget 2013 blev der afsat midler til at ansætte personale i psykiatrien med brugererfaring.
1) hvor mange blev ansat
2) hvilke personalegrupper
3) hvad er erfaringerne med disse medarbejdere?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue) 

002Hanne Andersen (A) 
06/8-13

Rækker de afsatte rådighedsbeløb vedrørende udvidelse af kapaciteten ved Psykiatrisk Center Ballerup i investeringsbudgettet til færdiggørelse af projektet, herunder til samling af behandling af voksne med spiseforstyrrelser?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

001Ole Søbæk (C) 06/8-13

Hvor stort et beløb ville der skulle hensættes pr. år fra 2014 og frem for at undgå den beregnede ubalance i likviditeten i 2017?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue) 


 


 

 

Redaktør