Kommunernes medfinansiering

Kommunerne har været med til at dække regionernes udgifter til somatisk og psykiatrisk hospitalsbehandling samt til behandling hos praktiserende læger, speciallæger, tandlæger mv. 

Kommunerne betaler i forhold til deres borgeres forbrug af de sundhedsydelser, regionerne stiller til rådighed. ​

Somatik

Indenfor somatikken er medfinansieringen bygget op omkring DRG/DAGS-systemet. Den kommunale medfinansiering beregnes som 34 % af DRG/DAGS-taksten – dog maksimalt knap 15.000 kr. pr. indlæggelse og maksimalt knap 1.500 kr. pr. ambulant besøg. Herudover betaler kommunerne 70 % af taksten for genoptræning under indlæggelse.

Find information om DRG-takster og beregningsmetode mv. på Sunhedsdatastyrelsens hjemmeside.​

Ps
ykiatri
Indenfor psykiatrien betales 60 % af sengedagstaksten - dog maksimalt godt 8.500 kr. pr. indlæggelse og 30 % af den ambulante besøgstakst - dog maksimalt godt 500 kr. pr. besøg.

Praksisområdet

På praksisområdet betales generelt 10 % af honoraret med undtagelse af på speciallægeområdet, hvor der betales 34 % af honoraret dog maksimalt godt 1.500 kr. pr. besøg.

Sundhedsaftaler og samarbejde

Region Hovedstaden og de 29 kommuner beliggende i hovedstadsregionen har indgået en sundhedsaftale.​

Læs mere om Sundhedsaftalen 2015-2018

Permanent arbejdsgruppe arbejder med fælles ledelsesinformation

I regi af Sundhedsaftalen er der nedsat en række grupper med repræsentanter fra region og kommuner – herunder også en permanent arbejdsgruppe vedrørende data om aktivitet og økonomi, hvor der arbejdes med udvikling og drift af relevant fælles ledelsesinformation og konkrete analyser af udviklingen i den kommunale medfinansiering og den bagvedliggende aktivitet. 

Læs mere om den permanente arbejd​sgruppe vedrørende data om aktivitet​ og økonomi.

Et resultat af dette arbejde er også, at der periodisk stilles aktivitetsdata til rådighed for kommunerne på regionens hjemmeside.

Læs mere om ledelsesinformation og data vedrørende Sundhedsaftaler.

Kommunal finansiering af færdigbehandlede og specialiseret ambulant genoptræning

Kommunerne finansierer herudover fuldt ud deres borgeres ophold på hospitaler som færdigbehandlede og borgernes specialiserede ambulante genoptræning.

​​
 

Redaktør