Regionens budget og økonomi

Her kan du læse mere omkring Regionens opgaver og finansiering som er opdelt i tre områder; Sundhed-, Social- og Regional udvikling.

​​​​​

Regionsrådet som er Region Hovedstadens styrende politiske organ, vedtager hvert år i september et budget for de følgende 4 år for Region Hovedstaden.

Budgettet er tilrettelagt ud fra, at regionens udgifter bliver finansieret gennem bidrag fra staten og kommunerne. 

Region Hovedstadens opgaver og finansiering er opdelt i tre områder

Regionens budgetlægning er baseret på et balance-princip, hvor den samlede økonomi er opdelt i 3 adskilte opgaveområder:

  • Sundhed
  • Social- og specialundervisningsområdet
  • Regional udvikling

Der kan ske prioritering inden for hvert af de tre områder, men ikke på tværs, og der forudsættes balance mellem udgifter og finansiering inden for hvert område. De administrative udgifter fordeles på de enkelte områder.

Budgettet, som er baseret på politikker, strategier og handlingsplaner samt på input fra regionens hospitaler og tværgående virksomheder, er den overordnede ramme for alle aktiviteter inden for de 3 adskilte opgaveområder regionen beskæftiger sig med. 

Tilskud og kommunal medfinansiering

Finansieringen fra staten til sundhedsområdet består dels af et bloktilskud og dels af aktivitetsbestemte tilskud. Derudover bidrager kommunerne med en aktivitetsbestemt finansiering hver gang en borger er i kontakt med sundhedsvæsenet og psykiatrien.

Det regionale udviklingsområde finansieres dels via et statsligt bloktilskud, og dels via et kommunalt udviklingsbidrag.

Inden for socialområdet betaler kommunerne for deres egne borgere på regionens institutioner.

Bloktilskuddet udgør ca. 81 pct. af finansieringen, det aktivitetsbestemte tilskud fra staten ca. 1 pct. og kommunernes aktivitetsbidrag udgør ca. 16 pct.


Læs mere om kommunernes medfinansiering Redaktør