​​​​​

Regionens budget og økonomi

Her kan du læse mere omkring Regionens opgaver og finansiering som er opdelt i tre områder; Sundhed-, Social- og Regional udvikling.
Regionsrådet som er Region Hovedstadens styrende politiske organ, vedtager hvert år i september et budget for de følgende 4 år for Region Hovedstaden.

Budgettet er tilrettelagt ud fra, at regionens udgifter bliver finansieret gennem bidrag fra staten og kommunerne. 

Region Hovedstadens opgaver og finansiering er opdelt i tre områder

Regionens budgetlægning er baseret på et balance-princip, hvor den samlede økonomi er opdelt i 3 adskilte opgaveområder:

  • Sundhed
  • Social- og specialundervisningsområdet
  • Regional udvikling

Der kan ske prioritering inden for hvert af de tre områder, men ikke på tværs, og der forudsættes balance mellem udgifter og finansiering inden for hvert område. De administrative udgifter fordeles på de enkelte områder.

Budgettet, som er baseret på politikker, strategier og handlingsplaner samt på input fra regionens hospitaler og tværgående virksomheder, er den overordnede ramme for alle aktiviteter inden for de 3 adskilte opgaveområder regionen beskæftiger sig med. 

Sundhedsområdet

Sundhedsområdet udgør hovedparten af budgettet med i alt 36,5 mia. kr. Sundhedsområdet er primært finansieret af et statsligt bloktilskud og kommunal medfinansiering.

Socialområdet

På socialområdet er der et budget på 898 mio. kr. til at drive 19 tilbud. Området er fuldt finansieret af kommunal takstbetaling.

Regional Udvikling

Der bruges 812 mio. kr. på det regionale udviklingsområde, heraf 0,5 mia. på kollektiv trafik. De resterende midler er fordelt til miljøområdet, primært jordforureningsområdet med 152 mio. kr. og øvrig regional udvikling 160 mio. kr.  Det regionale udviklingsområde er finansieret af et statsligt bloktilskud på 625 mio. kr. og et udviklingsbidrag fra kommunerne på 203 mio. kr. 


Diagram Bruttodriftudgifter 2020.png

Diagram viser bruttoudgifter for Budget 2020. Det samlede beløb udgør 44 mia. kr. 


Redaktør