Hvad er patientrapporterede oplysninger?

PRO (patientrapporterede oplysninger) er informationer om patientens helbredstilstand, herunder fysiske og mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau, som er rapporteret direkte af patienten.

​Spørgeskemaerne indføres løbende i Region Hovedstaden på forskellige sygdomsområder. Patienter i epilepsi ambulatorier vil være de første, der møder PRO spørgeskemaer i løbet af vinteren 2017/2018. Derefter vil ambulatorier på sygdomsområderne prostata og brystkræft også indføre spørgeskemaerne i løbet af 2018.

Typisk indhenter klinikerne patientrapporterede oplysninger ved hjælp af spørgeskemaer om helbred og livskvalitet, som patienten selv udfylder. En fordel ved spørgeskemaerne er, at de indfanger patienternes viden om egen sygdom på en systematisk og ensartet måde. Patienten udfylder PRO-spørgeskemaet gentagne gange undervejs i patientforløbet både før, under og efter behandling.

Via spørgeskemaet kan behovet for ambulant besøg vurderes:

  • Hvis du som patient har det godt, så undgår du at møde unødigt op
  • Er der problemer med behandlingen, kan du blive ringet op af sygeplejersken eller få en opfølgningstid hos lægen
  • Du kan selv bede om at blive indkaldt til ambulant opfølgning.

Overblik over sygdomsudviklingen

Patientens løbende tilbagemelding til hospitalet om egen helbredsstatus, giver klinikerne indblik i aktuelle problemområder, der skal tages hånd om samt overblik over sygdomsudviklingen over tid.

Patientens oplysninger om helbred over længere tid giver yderligere information om, hvilken effekt behandlingen har haft på patientens helbred og livskvalitet. Det kan især være relevant for patienter med kroniske sygdomme eller risici for senfølger. Til gavn for patienterne på længere sigt kan vise sig at være at hospitalerne kan bruge informationerne i forhold til at kvalitetssikre og udvikle den kliniske og sundhedsfaglige indsats. Der er indtil videre sparsom viden om, hvordan PRO anvendes til netop dét formål.

Styrket patientinddragelse

Målet for PRO er at forbedre patienternes helbred og sundhed. Patienten har en unik viden om hvordan deres sygdom og helbredstilstand påvirker dem og deres hverdag. I sundhedssystemer i flere lande verden over, er der en voksende erkendelse af, at patientens perspektiv er højst relevant for at forbedre kvaliteten og effektiviteten af sundhedsindsats og behandling.

PRO erstatter ikke kliniske målinger. Men informationerne fra patienten kan give et vigtigt indblik i patientens oplevelse af eget helbred og kvaliteten af behandlingen, som ellers ville være underbelyst.

Redaktør