Referat SFR Klinisk Immunologi 16. november 2021

Udvalg Ikon
Klinisk immunologi
Tidspunkt Ikon
Dato: 16-11-2021
Tid: 13:00 - 14:00
Sted

​Rigshospitalet

Referat
Redaktør