"Hvordan har du det? 2021" er igang

Den 5. februar 2021 sendte vi spørgeskemaer ud til over 100.000 tilfældigt udvalgte borgere i Region Hovedstaden om trivsel, sundhed og sygdom. Undersøgelsen løber indtil d. 12. maj 2021. Resultaterne kommer til at udgøre Sundhedsprofil 2021, der bliver den femte sundhedsprofil for Region Hovedstaden. 

Hvis du er inviteret - log ind og deltag på svar2021 (link åbner i nyt vindue)

COVID-19-situationen er med til at gøre din besvarelse ekstra værdifuld

Information om din trivsel, sundhed og sygdom er specielt unik nu, fordi den kan give os viden om, hvordan Region Hovedstadens borgere har det i en verdensomspændende pandemi. 

Kommende udgivelser

Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2021 - Sundhedsadfærd og risikofaktorer

Rapporten lanceres i foråret 2022 og kommer til at beskrive forskellige typer af uhensigtsmæssig sundhedsadfærd og risikofaktorer blandt alle regionens borgere på 16 år eller derover og udviklingen over tid. De temaer, som præsenteres, vil være adfærdsformer eller risikofaktorer, som belaster folkesundheden i Region Hovedstaden markant. Temaer fra tidligere sundhedsprofiler vil blive beskrevet, men der er også nye temaer for 2021 med, såsom røgfri tobak. Rapporten vil desuden berøre den sociale ulighed i sundhed både på individniveau og på tværs af kommunerne i regionen.

Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2021 - Kronisk sygdom

Rapporten vil blive lanceret et halvt til et år efter rapporten om sundhedsadfærd og risikofaktorer. Rapporten vil have fokus på forekomsten af en række udvalgte kroniske sygdomme blandt borgere i Region Hovedstaden og udviklingen over tid samt sundhedsadfærd og risikofaktorer blandt borgere med kronisk sygdom. Denne viden kan bruges i forbindelse med prioritering af regionale og kommunale forebyggelses-, behandlings- og rehabiliteringsindsatser.

Datagrundlag

De forskellige temaer i Sundhedsprofil 2021 vil belyses med udgangspunkt i data fra "Hvordan har du det? 2021" samt data fra centrale registre.

Data fra spørgeskemaundersøgelsen er essentiel til at få oplysninger om borgenes sundhedsadfærd, trivsel, holdninger og livskvalitet. Derudover er der nogle sygdomme der er underregistreret i registre og derfor bedst måles med spørgeskemaer. Nationale registre vil blive brugt til at få information om fx andre sygdomme, uddannelse, beskæftigelse og samlivsstatus.

Spørgeskemadata

I 2021 bliver der i perioden mellem den 5. februar og 12. maj udsendt spørgeskemaer til 102.500 borgere i Region Hovedstaden. Spørgeskemaerne sendes til en tilfældig stikprøve af borgere på 16 år eller derover, som er bosiddende i regionen 1. januar 2021.

Se spørgeskemaet "Hvordan har du det? 2021" her

Der er udsendt spørgeskemaer til 2.450 borgere i hver kommune og i hver af de 10 bydele i Københavns Kommune. I Frederiksberg Kommune er der dog udsendt til 4.500 borgere grundet kommunens høje indbyggertal. Derudover er der efter særlig aftale udsendt spørgeskemaer til 4.900 borgere i hver af følgende kommuner: Gentofte, Høje-Taastrup og Rødovre. 

I tillæg til den ordinære stikprøve bliver der også sendt spørgeskemaer til 10.000 borgere, som deltog i undersøgelsen i Region Hovedstaden i 2017. De borgere, der geninviteres til undersøgelsen, er tilfældigt udvalgt blandt alle deltagere fra 2017. Selvom undersøgelsen gennemføres af Region Hovedstaden, er det ikke et krav, at alle geninviterede personer stadig bor i regionen.

Borgere tilmeldt digital post har modtaget invitationen til undersøgelsen i deres digitale postkasse (som kan tjekkes via www.borger.dk eller e-Boks) med mulighed for at besvare spørgeskemaet elektronisk. Borgere, som ikke er tilmeldt digital post, har modtaget en postomdelt invitation med et trykt spørgeskema. Digitale og postomdelte påmindelser bliver sendt ud til de borgere, som ikke har returneret spørgeskemaet. Det er essentielt at svarprocenten i undersøgelsen bliver så høj som muligt, da det har betydning for pålideligheden af resultaterne.

Registerdata

Registeroplysninger vil danne grundlag for opgørelsen af forekomsten af de fleste kroniske sygdomme, som vil blive beskrevet i kommende udgivelser. Dog er sygdommene allergi, rygsygdom, slidgigt og hyppig hovedpine eller migræne svære at identificere i registre og oplysningerne om disse vil derfor komme fra spørgeskemaet. Herudover vil registeroplysningerne danne grundlag for beskrivelsen af f.eks. køn, alder, uddannelse, erhvervstilknytning, samlivsstatus og etnisk baggrund.

Der bliver indhentet oplysninger fra følgende registre:

 • Registre fra Danmarks Statistik:
  • BEF, DAR – Befolkningen
  • IND – Indkomst
  • IEPE – Indvandrere og efterkommere
  • UDDA – Uddannelser
 • Landspatientregistret (LPR)
 • Landspatientregisteret-Psykiatri (LPR-PSYK)
 • Lægemiddeldatabasen (LMDB)
 • Sygesikringsregisteret (SSR)

Redaktør