Hospitalets opgaver i forbindelse med rygforløbsprogrammet

Hvis ryglidelsen ikke kan håndteres i praksissektoren, skal patienten henvises til specialiseret udredning og behandling på hospitalet.

Hospitalet tilbyder udredning og behandling i henhold til gældende kliniske retningslinjer. For enkelte patienter kan rygkirurgi være nødvendig. Afhængigt af anamnese og øvrige oplysninger visiteres patienten derfor til reumatologisk eller kirurgisk lægevurdering. Hvis lægen er i tvivl, kan den lokale reumatologiske funktion kontaktes via hotline.

På hospitalet foretages en diagnostisk vurdering, og der tages stilling til behov for evt. yderligere billeddiagnostik. Efter vurdering kan tilbydes en tværfaglig indsats med træningsinstruktion og information i op til 8 uger. Funktionsevne vurdering er en integreret del af især de tværfaglige forløb. Der tages løbende stilling til behov for genoptræningsplan, henvisning til anden kommunal indsats og opfølgning hos egen læge, evt. med forslag til smertebehandling. Arbejdsevnevurdering og evt. sygemelding varetages af egen læge.

Hvis der er behov for rehabilitering eller genoptræning i kommunalt regi, skal hospitalet henvise patienten til et kommunalt tilbud. Se retningslinjer for kommunikation nedenfor. 

Kommunikation

Hospitalet skal have relevant information fra egen læge eller speciallæge i forbindelse med henvisningen.

Hospitalet skal informere egen læge og speciallæge om opstart af forløb, plan for forløb og afslutning af forløb. Hvis en henvisning afvises, skal hospitalet give en tydelig og berettiget begrundelse. Hospitalet skal desuden guide lægen til alternative muligheder for behandling til patienten.

Når hospitalet henviser til kommunen, kan der være behov for at henvise patienten både til genoptræning og forebyggende forløb.

Udredning og behandling tager udgangspunkt i patienten

Udgangspunktet for forløbet er den enkelte patients behov og ressourcer. Patienten skal som udgangspunkt vide:

  • Hvilke undersøgelser kan være relevante for dig?
  • Hvilken behandling kan du få?
  • Hvad kan du selv gøre?
  • Hvor lang tid kommer det til at tage?

Patient og læge tager i fællesskab beslutning om, hvordan forløbet skal tilrettelægges. 

Ved ryglidelser er der tre centrale kernebudskaber til patienten:

  • Det hjælper, hvis du bevæger dig
  • Smerterne påvirker dit liv lige nu, men du kan selv gøre noget
  • For de fleste forsvinder smerterne igen

Dataindsamling i forbindelse med forløbsprogrammet

Data om patienternes forløb i hospitalet samles i Dansk Rygdatabase i regi af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Husk at dele relevant information med øvrige aktører

Roller og opgaver for øvrige aktører


Redaktør