Jobcentrets samarbejde med sundhedsvæsnet i forbindelse med rygforløbsprogrammet

Mange borgere med rygproblemer er sygemeldte eller ledige og har derfor sideløbende med deres behandlingsforløb kontakt til jobcentret. Det er essentielt for et godt forløb, at sundhedsvæsen og jobcenter koordinerer deres indsats.

Jobcenteret har ansvaret for at hjælpe borgeren bedst muligt tilbage i arbejde. De fleste borgere kan vende tilbage til deres almindelige arbejde efter behandlingsforløbet. Men for nogle borgere er der brug for at tænke i skånehensyn og tilpassede vilkår. For en mindre gruppe borgere er det nødvendigt at tænke i helt nye jobfunktioner eller i forskellige former for støtte fx flexjob. Endelig har enkelte borgere så store rygproblemer, at det er relevant at overveje tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet fx i form af en førtidspension.

Jobcenteret er eksperter i muligheder og rammer for beskæftigelse, men har brug for sundhedsprofessionelles vurdering af borgerens arbejdsevne både på kort og lang sigt for bedst muligt at støtte borgeren.

Egen læge, praktiserende speciallæger og hospitalets sundhedsprofessionelle bidrager alle til at give jobcenteret det bedst mulige grundlag for at støtte borgeren ved at udfylde relevante blanketter i forbindelse med jobcenterets behandling af sygedagpengesagen.

Kommunikation

Det er vigtigt, at både sundhedsvæsen og jobcenter er bevidste om, at de arbejder ud fra forskellige logikker, der kan gøre kommunikationen svær. Det er derfor afgørende, at jobcentret er tydelig omkring, hvilken information, de efterspørger, og hvordan den skal bidrage til borgerens sygedagpengesag. Omvendt er det vigtigt, at sundhedsvæsnet kontinuerligt har et blik for borgerens arbejdsevne på kort og lang sigt, så de kan understøtte borgerens tilbagevenden til arbejde bedst muligt.

Der er særlige krav, når det gælder koordinering af forløb imellem kommunens sundhedscenter og jobcenter. Kommunen skal sikre, at der systematisk er kontakt omkring borgerens forløb, så borgeren ikke kommer i klemme i modsatrettede krav og forventninger.

Husk at dele relevant information med øvrige aktører


Roller og opgaver for øvrige aktører


Redaktør