Kommunikation mellem kommunens sundhedscenter og jobcenter

Mange borgere med ryglidelser er sygemeldte eller ledige og har i den forbindelse kontakt med kommunens jobcenter. For at sikre sammenhæng for borgeren er det vigtigt, at kommunens sundhedscenter og jobcenter samarbejder.

Kommunens sundhedscenter og jobcenter har et gensidigt ansvar for at sikre, at der er præcise og opdaterede kontaktoplysninger på afsender af al kommunikation. Det er ikke nok at sende kontaktoplysninger på en hel afdeling. Al kommunikation skal indeholde

 • navn, telefonnummer og e-mail på den ansvarlige fagperson, der kan kontaktes vedrørende borgerens forløb.

Et velfungerende forløb for borgeren kræver, at sundhedsvæsen og arbejdsmarkedsindsats er koordinerede og sammenhængende, så behandling og beskæftigelseshensyn følges ad. Det kræver, at de aktører, der er involverede i borgerens forløb både fra sundhedssiden og beskæftigelsessiden gensidigt udveksler relevant information.

Det kan fx være en fordel at etablere en fast struktur, så samarbejdet bliver en del af organisationen frem for et borgeransvar. Denne fremgangsmåde vil også komme andre borgergrupper til gavn. Der er særlige krav til samarbejdet imellem sundhedscentret og jobcentret inden for den enkelte kommune.

Struktur for samarbejde mellem jobcenter og sundhedscenteret i kommunen

Hver kommune skal lave en arbejdsgangsbeskrivelse, der beskriver, hvordan de to afdelinger samarbejder; herunder

 • Hvordan man systematisk indhenter samtykke fra borgeren til at have kontakt, hvis borgeren har forløb begge steder

 • Hvordan det sikres, at forløb i sundhedscenteret løbende inddrages i jobcenterets behandling af sagen

 • Hvordan sundhedscenterets kompetencer kan bidrage til vurdering af borgerens funktionsniveau og tidsplan for behandling

 • Nedenstående pointer om kommunikation indarbejdes i denne struktur/aftale.

En struktur for samarbejde mellem jobcenter og sundhedscenter kan desuden inddrage følgende elementer:

 • En fast kontaktperson/tovholder hos hhv. jobcenter og sundhedscenter, som har det primære ansvar for kontakt imellem de to afdelinger

 • En model med fremskudt sagsbehandling/faste dage, hvor konsulent fra jobcenter arbejder fra sundhedscenteret og er åben for konkrete spørgsmål og møder med medarbejdere fra sundhedscenteret. Dermed sikres nem adgang til viden om reglerne i hhv. jobcenter og sundhedscenter samt mulighed for relationsdannelse og øget opmærksomhed på den gensidige indflydelse imellem de to afdelingers arbejdsområde.

Kommunikation på tværs af faggrænser

I kommunikationen på tværs af faggrænser er det centralt at forstå de logikker, der styrer andre sektorer. Et velfungerende forløb kræver, at alle aktører er indstillet på at samarbejde og forstå hinanden: 

 • Hver faglighed er værdifuld i mødet med borgeren. Jobcentret er eksperter på arbejdsmarkedet og hvordan borgeren kan få en værdifuld arbejdsmarkedstilknytning – eller hvis det er nødvendigt en værdig tilbagetrækning. Sundhedsvæsnet er eksperter i borgerens helbredstilstand, hvordan rygproblematikken påvirker deres funktionsevne og hvilke skånehensyn, der er behov for. Hvis der er behov for oplysninger uden for egen faglighed – så spørg!

 • Vær opmærksom på sprog. Alle sektorer anvender sprog, der er almindeligt for dem, men som ikke nødvendigvis forstås af andre faggrupper. I kommunikation på tværs af faggrænser er det vigtigt, at betegnelser forstås af alle. Vær derfor opmærksom på at anvende sprog, der kan forstås af både borgere og af andre faggrupper.

Når jobcentret kommunikerer med sundhedsvæsnet, skal de være opmærksomme på:

 • Hvilke muligheder, der er for mennesker med ryglidelser hos almen praksis, speciallæger, hospital og kommune?
 • Den sundhedsfaglige indsats kan ikke dikteres af behov i jobcenteret

Anvisninger for kommunikation

 • Vær tydelig omkring hvornår i forløbet, der er behov for information. 
 • Vær tydelige omkring, hvilken information I forventer fra sundhedsvæsnet for at vurdere borgerens arbejdssituation

Når sundhedsvæsnet kommunikerer med jobcentret, skal de have fokus på:

 • Hvilken funktion skal varetages i borgerens nuværende job?
 • Hvad er en realistisk arbejdsfunktion for borgeren efter endt behandling?
 • Skal der tages skånehensyn i eksisterende job?
 • Betyder tilstanden, at evt. anden beskæftigelse skal overvejes?
 • Betyder tilstanden, at tilbagevenden til arbejdsmarkedet ikke er realistisk – heller ikke i anden funktion eller andet job?

Anvisninger for kommunikation

 • Hav fokus på job fra starten af sygdomsforløbet i kommunikationen med borgeren
 • Giv tydelig lægefaglig vurdering af funktionsniveau og skånehensyn
 • Funktionsniveau kan med fordel vurderes af den fysioterapeut, der er involveret i borgerens behandling; evt. under godkendelse af relevant læge i forbindelse med udfyldelse af blanketter

Tilbage til roller og opgaver for kommunens sundhedscenter og jobcenter

Redaktør