Forløbsprogram for demens

Læs om forløbsprogram for demens - og hent programmet

​​​​​

Forløbsprogram for demens​ ​​

I Region Hovedstaden er der udarbejdet et forløbsgram for demens.  Forløbsprogrammet beskriver opgavefordeling og ansvar i forbindelse med udredning, behandling og opfølgning af mennesker med demenssygdom i hhv. kommune, hospital og almen praksis. Udviklingen af programmet er sket i tæt samarbejde mellem kommuner, region og almen praksis.

Den administrative Styregruppe i Region Hovedstaden har besluttet at iværksætte en revision af forløbsprogrammet. Revisionen varetages af en tværsektoriel arbejdsgruppe og er opstartet i april 2017. Her kan du læse kommissoriet for arbejdsgruppen 
Arbejdet koordineres løbende med udviklingen af initiativerne i Den Nationale Demenshandlingsplan.

Forløbsprogram for deme​ns har til formål at sikre ​​

  • En ensartet og evidensbaseret indsats af høj kvalitet i hele regionen
  • En systematisk proaktiv indsats gennem hele forløbet af en demenssygdom
  • At der i tilrettelæggelsen af indsatsen tages hensyn til de særlige etiske, juridiske og patientsikkerhedsmæssige problemstillinger, der knytter sig til demens
  • En hensigtsmæssig ressourceudnyttelse
  • Monitorering af indsatsen

§2 aftale med almen praksis ​​

I juni 2012 indgik regionen en §2 aftale med almen praksis om opfølgning efter udredning. Aftalen resulterede i en ændring fra oprindeligt to årskontroller til een årskontrol. En revideret version af program og pixi, samt et rettelsesblad kan downloades under "dokumenter".

Koordinering med and​re indsatser og aktører ​​​​

Implementeringen af forløbsprogrammet koordineres med implementering af Regionens øvrige forløbsprogrammer, nationalt arbejde ligesom erfaringer fra andre regioner inddrages i arbejdet.
Derudover er der etableret et tæt samarbejde med sundhedsfagligt råd for demens (Demensrådet) samt Nationalt Videnscenter for Demens.
Redaktør