Forløbsprogram for demens

Læs om forløbsprogram for demens - og hent programmet

​​​​​

Forløbsprogram for demens​ ​​

I Region Hovedstaden er der udarbejdet et forløbsgram for demens.  Forløbsprogrammet beskriver opgavefordeling og ansvar i forbindelse med udredning, behandling og opfølgning af mennesker med demenssygdom i hhv. kommune, hospital og almen praksis. Udviklingen af programmet er sket i tæt samarbejde mellem kommuner, region og almen praksis.

Den administrative Styregruppe i Region Hovedstaden har besluttet at iværksætte en revision af forløbsprogrammet. Revisionen varetages af en tværsektoriel arbejdsgruppe og er opstartet i april 2017. Her kan du læse kommissoriet for arbejdsgruppen 
Arbejdet koordineres løbende med udviklingen af initiativerne i Den Nationale Demenshandlingsplan.

Forløbsprogram for deme​ns har til formål at sikre ​​

  • En ensartet og evidensbaseret indsats af høj kvalitet i hele regionen
  • En systematisk proaktiv indsats gennem hele forløbet af en demenssygdom
  • At der i tilrettelæggelsen af indsatsen tages hensyn til de særlige etiske, juridiske og patientsikkerhedsmæssige problemstillinger, der knytter sig til demens
  • En hensigtsmæssig ressourceudnyttelse
  • Monitorering af indsatsen

§2 aftale med almen praksis ​​

I juni 2012 indgik regionen en §2 aftale med almen praksis om opfølgning efter udredning. Aftalen resulterede i en ændring fra oprindeligt to årskontroller til een årskontrol. En revideret version af program og pixi, samt et rettelsesblad kan downloades under "dokumenter" (til højre).

Evaluering af implementering ​​af forløbsprogram for demens ​

Der er gennemført en evaluering af implementering af forløbsprogram for demens. Anbefalingerne fra evalueringen indarbejdes i revisionen af forløbsprogrammet.

Evalueringen har fokus på tre områder:
  • Patienters og pårørendes oplevelse af sammenhæng i demensindsatsen
  • Medarbejderes tilfredshed – både med programmets anvendelighed og med implementeringsprocessen
  • Status på implementering af minimumsstandarderne og det tværsektorielle samarbejde.

Der blev afholdt temadag om evaluering af implementering af forløbsprogram for demens den 10. oktober 2014.
Rapport vedr. evaluering af implementering af forløbsprogram for demens

Folder vedr. evaluering af implementering af forløbsprogram for demens

Koordinering med and​re indsatser og aktører ​​​​

Implementeringen af forløbsprogrammet koordineres med implementering af Regionens øvrige forløbsprogrammer, nationalt arbejde ligesom erfaringer fra andre regioner inddrages i arbejdet.
Derudover er der etableret et tæt samarbejde med sundhedsfagligt råd for demens (Demensrådet) samt Nationalt Videnscenter for Demens.
Redaktør