Forløbsprogram for demens

Læs om forløbsprogram for demens - og hent programmet

​​​​​

Forløbsprogram for demens​ ​​


I Region Hovedstaden er der udarbejdet et forløbsgram for demens.  En revideret udgave af forløbsprogrammet blev godkendt af Tværsektoriel Strategisk Styregruppe i juni 2021.

Forløbsprogrammet beskriver opgavefordeling og ansvar i forbindelse med udredning, behandling og opfølgning af mennesker med demenssygdom i hhv. kommune, hospital og almen praksis. Udviklingen af programmet er sket i tæt samarbejde mellem kommuner, region og almen praksis.

One-Pager

Der er udarbejdet one-pagers med hver sektors ansvarsområder samt et flow-diagram med overblik over demensforløb:


Indholdet i disse one-pagers findes i det reviderede forløbsprogram for demens. Formålet med disse one-pagers er at anskueliggøre ansvarsområder og henvisningsveje for hver sektor i et format, der kan printes ud og fungere som arbejdsredskab i praksis.


Arbejdet koordineres løbende med udviklingen af initiativerne i Den Nationale Demenshandlingsplan.

Forløbsprogram for deme​ns har til formål at sikre ​​

  • En ensartet og evidensbaseret indsats af høj kvalitet i hele regionen
  • En systematisk proaktiv indsats gennem hele forløbet af en demenssygdom
  • At der i tilrettelæggelsen af indsatsen tages hensyn til de særlige etiske, juridiske og patientsikkerhedsmæssige problemstillinger, der knytter sig til demens
  • En hensigtsmæssig ressourceudnyttelse
  • At personalet har eller tilegner sig de nødvendige kompetencer.

Koordinering med and​re indsatser og aktører ​​​​

Implementeringen af forløbsprogrammet koordineres med implementering af Regionens øvrige forløbsprogrammer, nationalt arbejde ligesom erfaringer fra andre regioner inddrages i arbejdet.

Derudover er der etableret et tæt samarbejde med sundhedsfagligt råd for demens (Demensrådet) samt Nationalt Videnscenter for Demens.
Redaktør