Forebyggelsespuljens projekter

​Her kan du se den samlede oversigt over Forebyggelsespuljens projekter i perioden fra 2007-2015.

2015​​

​​​Projekt T​​​itel Ejer Afslut år - ​måned Dokumentation
1. Sammenhængende indsats over for den ældre medicinske patient
2007-04 Det udgående Akut-team på Herlev Hospital Herlev Hospital 2009 – 01 Ansø​gning
Evaluering
2007-08 Faldforebyggelse – en højrisiko intervention Gentofte Hospital 2010 – 03 Ansøgning
Evaluering
2007-16 Optimering af kommunikationen mellem sektorer som led i forebyggelse af hospitalsindlæggelse af svage ældre mennesker​ Hvidovre Hospital 2009 – 11 Ansøgning
Evaluering
2008-03 Hjemmebesøg til ældre i forbindelse med udskrivning fra hospital Frede​riksberg Kommune 2009 – 10 Ansøgning
Evaluering
2009-11 Opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra hospital Bispebjerg H​ospital 2010 – 12 Ansøgning
Evaluering
2008-16 Optimering af kommunikation mellem sektorer, kommuner og hospital, som led i forebyggelse af indlæggelse af ældre mennesker Hvidovre Hospital 2010 – 02 Ansøgning
Evaluering
2008-18 Tværsektorielt samarbejde til forebyggelse af fald Rudersdal Kommune 2009 – 12 Ansøgning
Evaluering
2010-03 Uhensigtsmæssige genindlæggelser Gladsaxe Kommune 2011 – 01 Ansøgning
Evaluering
2010-20 Opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra hospital Bispebjerg Hospital 2010 – 12 Ansøgning
Evaluering
2011-08 Forebyggelse af varigt funktionstab hos selvhjulpne ældre efter en kortere indlæggelse. Herlev Kommune

Medicinsk afdeling O, Herlev Hospital
2012 – 07 Ansøgning
Evaluering
2011-11 Tidlig tværsektoriel indsats ved begyndende svækkelse, funktionstab og fald. Glostrup Hospital

Høje Taastrup Kommune

Vallensbæk Kommune
2012 – 07 Ansøgning
Evaluering
2011-19 Medicin på tværs ift. den ældre medicinske patient – en afdækning af kvaliteten af medicinhåndtering over sektorgrænser. Samordningsudvalget, Frederiksberg Hospital 2011 – 09 Ansøgning
Evaluering
2013-G Prediktionstests og forebyggende opfølgning for ældre med øget risiko for funktionstab og indlæggelse. Hvidovre Hospital, Københavns Kommune, Brøndby og Hvidovre Kommune2014 – 07 Ansøgning
Evaluering
2013-H Modningsprojekt: Tværsektoriel netværksdannelse med fokus på forebyggelse af genindlæggelser af ældre, medicinske borgere/patienter. Herlev Hospital, Gentofte Hospital, Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre Kommune samt almen praksis2014 – 02 Ansøgning
Evaluering
2013-I Tværsektoriel forebyggelse af obstipation. Rudersdal Kommune og Medicinsk afdeling F, Gentofte Hospital 2014 – 09

Ansøgning
Evaluering

​2015-A​En fokuseret tværsektoriel træningsindsats uden afbrydelse for den ældre medicinske patient - et feasibility studie. ​Forskningsenhed for Muskuloskeletal Rehabilitering Fysio- og Ergoterapi Afdelingen Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler​2016 – 12 Ansøgning
Evaluering
​2015-B​Målrettet og differentieret faldforebyggelse efter hospitalskontakt​Kommunerne Gladsaxe, Egedal, Rødovre, Herlev, Ballerup, Gentofte, Rudersdal og Furesø​2016-12​Ansøgning
Evaluering
​2015-C​Forebyggelse af indlæggelse og genindlæggelse - kommunikation og behov for information i forbindelse med indlæggelse og udskrivelse​Amager & Hvidovre Hospitaler​2016-12​Ansøgning
Evaluering
2.Tværsektorielle samarbejdsprojekter om forebyggelsesindsats​er i gråzonen mellem den kommunale og regionale opgavevaretagelse inden for bl.a. KRAM-faktorerne blandt patienterne
2007-01 Sundhedskoordinering Glostrup Hospital 2009 – 04 Ansøgning
Evaluering
2007-03 Brugen af egne ressourcer blandt borgere med KOL og diabetes Brøndby Kommune 2009 – 01 Ansøgning
Evaluering
2007-06 Tværsektoriel hjerterehabilitering på Frederiksberg Frederiksberg Kommune 2011 – 03 Ansøgning
Evaluering
2007-07 Case manager på Herlev Hospital / Furesø kommune for borgere med KOL Herlev Hospital 2009 – 03 Ansøgning
Evaluering
2007-09 Koordinering af tværsektoriel rehabilitering af patienter med moderat og svær KOL Gentofte Hospital 2010 – 07 Ansøgning
Evaluering
2007-10 Samarbejde om indsatsen vedrørende patienter med KOL mellem Hillerød Hospital og Gribskov Kommune Hillerød Hospital 2009 – 03 Ansøgning
Evaluering
2007-11 Kommunal implementering af forløbsprogrammer vedrørende kronisk syge. Gladsaxe Kommune 2009 – 11 Ansøgning
Evaluering
2007-12 Patientskoler. En gradueret indsats af høj kvalitet Hvidovre Kommune 2008 – 03 Ansøgning
Evaluering
2007-13 Udvidet patientuddannelse for type 2 diabetes patienter og deres netværk Høje-Taastrup Kommune 2008 – 01 Ansøgning
Evaluering
2007-14 Rehabiliteringsprogram til borgere af anden etnisk oprindelse med type 2 diabetes i Sundhedscenter Nørrebro Københavns Kommune 2008 – 12 Ansøgning
Evaluering
2007-18 Optimering af indsatsen ved type 2 diabetes blandt borgere i Rudersdal kommune Rudersdal Kommune 2008 – 12 Ansøgning
Evaluering
2007-19 Et skub til din sundhed Tårnby Kommune 2008 – 12 Ansøgning
Evaluering
2008-07 Forebyggelse af genindlæggelser af patienter med svær KOL ved indførelse af case manager Hvidovre Hospital 2010 – 04 Ansøgning
Evaluering 
2008-10 Samarbejdsprojekt mellem Hillerød hospital, Hillerød kommune, Gribskov kommune, Allerød kommune og almen praksis i forhold til forløbsprogrammerne for KOL og type 2 diabetes mellitus. Hillerød Hospital 2010 – 08 Ansøgning
Evaluering
2008-11 KOL – hjem igen Gentofte Hospital 2010 – 07 Ansøgning
Evaluering
2009-01 Forløbsprogrammets kompetenceudvikling af sygeplejepersonalet i Lyngby-Taarbæk kommune indenfor diabetes 2 Lyngby-Taarbæk Kommune 2009 – 12 Ansøgning
Evaluering
2009-02 Opsporing af borgere med KOL Hillerød Hospital 2010 – 05

Ansøgning

​​​Evaluering
2009-03 Implementering af forløbsprogrammer for patienter med KOL mellem Frederikssund hospital og Frederikssund kommune med bidrag af praktiserende læger og fokus på det præhospitale forløb Frederikssund Hospital 2010 – 02 Ansøgning
Evaluering
2009-04 Implementering af forløbsprogrammerne for KOL og Diabetes på tværs af sektorgrænserne. Herlev hospital 2010 – 08 Ansøgning
Evaluering
2009-05 Forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme gennem tværsektorielt samarbejde på vestegnen Samordningsudvalget, Glostrup Hospital 2011 – 12 Ansøgning
Evaluering
2009-10 Rudersdals diabetes – et samarbejdsprojekt mellem kommunen, de praktiserende læger og hospitalet – videreførelse i 2009 Gentofte Hospital 2008 – 12 Ansøgning
Evaluering
2010-11 Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen Samordningsudvalget, Glostrup Hospital 2010 – 12 Ansøgning
Evaluering
2010-13 Tværsektoriel implementering af forløbsprogrammer på Bornholm Bornholms Hospital 2012 – 06 Ansøgning
Evaluering
2011-01 Rehabilitering af KOL-patienter indlagt med eksacerbation Gentofte Hospital

Gentofte Kommune
2014 – 12 Ansøgning
Evaluering
2011-04 Graviditet, fødsel og nybleven familie – et sammenhængende forløb Samordningsudvalget Hvidovre Hospital. 2013 – 04 Ansøgning
Evaluering
2011-09 Samarbejde i sundhedstrekanten i regi af Vestegnsprojektet Samordningsudvalget, Glostrup Hospital 2012 – 12 Ansøgning
Evaluering
2011-10 Socialsygeplejerske for lighed i sundhed Samordningsudvalget, Herlev Hospital 2013 – 06Ansøgning
Evaluering
2011-13 Samarbejde mellem sundhedsplejen i Høje-Taastrup Kommune og jordemoder i forhold til sårbare gravide Sundhedsplejen,

Høje-Taastrup Kommune

Herlev Hospital (Taastrup Jordemodercenter)
2012 – 12 Ansøgning
Evaluering
2012-04Effekt af opfølgende ernæringsintervention til den underernærede geriatriske patient efter udskrivelse. En randomiseret undersøgelse. Gentofte Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune
2013 – 12 Ansøgning
Evaluering
2012-05 Tværsektoriel genoptræning i hjemmet til patienter med svær hjerneinsufficiens Ergoterapien og Fysioterapien, Gentofte Hospital2014 – 06 Ansøgning
Evaluering
2013-EKOL-EXA-REHAB – tidlig pulmonal rehabilitering af patienter med KOL efter indlæggelse med eksacerbationGentofte Hospital afdeling Y i samarbejde med Gentofte Kommune.2014 – 12Ansøgning
Evaluering
2013-F Lev let – uden diabetesGentofte Kommune og Gentofte Hospital2014 – 12Ansogning
Evaluering
3. Forebyggende ind​​​satser over for børn og unge i risikogruppen
2007-17 Kost- og motionsforløb for børnefamilier med type 2 diabetes. Lyngby-Taarbæk Kommune 2008 – 05 Ansøgning
Evaluering
2008-02 Udvidet livsstilsintervention til 3½-årige børn med overvægt og/eller usunde motionsvaner. Høje-Taastrup Kommune 2010 – 01 Ansøgning
Evaluering
2010-15 Kys Frøen Brøndby Kommune Aflyst
2011-03 Tværsektorielt samarbejde om overvægtige skolebørn mellem Hillerød Hospital, Børneafd., overvægtsambulatoriet og de to kommuner: Screening, behandling, forebyggelse og tidlig udslusning med opfølgning ved ”shared case” mellem sektorer. Hillerød Hosp., Børneafd.

Helsingør Kommune

Rudersdal Kommune
2013 – 03 Ansøgning
Evaluering
2013-C Tværsektorielt samarbejde om overvægtige skolesøgende børn. Hillerød Hospital, Børneafdelingen, Helsingør og Rudersdal Kommune.2015 – 09 Ansøgning
Evaluering
4. Samarbejdsprojekter indenfor det psykiatriske område
2008-06 Forebyggelse af tilbagevendende depression ved hjælp af MBCT i Gladsaxe kommunes forebyggelsescenter Gladsaxe Kommune 2010 – 12 Ansøgni​ng
Evaluering
2009-08 Kompetenceudvikling af nøglepersoner på Psykiatrisk Center Gentofte og sundhedsplejersker i centrets optagekommuner med henblik på et tæt samarbejde vedr. børn af psykisk syge forældre og forældre med misbrug Psykiatrisk Center Gentofte 2010 primo Ansøgning
Evaluering
2010-10 Basisteam for tidlig og hurtig indsats for børn med ADHD Rudersdal Kommune 2012 – 10 Ansøgning
Evaluering
2011-16 Tværfagligt samarbejde for tidlig, hurtig og målrette indsats til børn og unge med mistanke om psykiske og andre udviklingsmæssige vanskeligheder, herunder børn med opmærksom- og koncentrationsvanskeligheder, emotionelle samt kontaktmæssige problematikker eller blandinger heraf. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Netværk 6 (Glostrup, Albertslund, Dragør, Ishøj/Vallensbæk, Rødovre, Hvidovre og Høje-Taastrup Kommune samt Børne- og Ungdomspsyk. Center Glostrup.) 2013 – 12 Ansøgning
Evaluering
2011-21 Etablering af ”ubrudt behandlingskæde” for selvmordstruede børn og unge. Samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Bornholms Regionskommune og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg. B&U Psykiatrisk Center Bispebjerg

Københavns Kommune Frederiksberg Kommune

Bornholms Regionskommune
2012 – 03 Ansøgning
Evaluering
2012-01 Screening for psykisk og social udvikling og funktion i barnets første leveår. Gentofte Kommune 2013 – 03 Ansøgning
Evaluering 
2012-07 Kortlægningsprojekt: Forebyggelse og tidlig opsporing i socialpsykiatrien, Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap, Rudersdal Kommune 2012 – 12 Ansøgning
Evaluering 
2012-11 Forprojekt: Forebyggelse af genindlæggelser af borgere med psykisk lidelse. Sundhedsafdelingen, Gribskov Kommune 2013 – 03 Ansøgning
Evaluering
2013-A Bedre trivsel for børn og unge, der har psykisk sygdom inde på livetRegion Hovedstadens Psykiatri og Helsingør Kommune (Center For børn, unge og Familier)2015 – 04Ansøgning
Evaluering
2013-B Forebyggelse af genindlæggelser – en fælles indsats.Gladsaxe Kommune i samarbejde med Psykiatrisk Center Ballerup2014 – 12Ansøgning
Evaluering
​2015-F​Livsstilsændringer og sundhedsfremme hos særligt udsatte psykiatribrugere på vestegnenPsykiatrisk Center Glostrup​2016-12Ansøgning
Evaluering
5. Praksisområdet – Udvikling af nye praksis og samarbejdsformer​​
2010-05 Hospitalsmøde og praksismøde med Tårnby Kommune Tårnby Kommune 2011 – 12 Ansøgning
Evaluering
2010-12 Udvikling af lægepraksis Gribskov Kommune 2012 – 01 Ansøgning
Evaluering
2010-14 Udvikling af modeller for lægebetjening i sårbare områder Københavns Kommune Aflyst
6. Modningsprojekter​​
2010-07 Forpligtende og sammenhængende samarbejde om borgere med svære sindslidelser og komplekse sociale problemstillinger i Københavns Kommune Københavns Kommune 2013 – 03 Ansøgning
Evaluering
2011-15 Formodningsprojekt. Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen. Halsnæs Kommune

Hillerød Hospital

Almen praksis, Halsnæs Kommune.
2012 – 03 Ansøgning
Evaluering
2012-02 Et samarbejdsprojekt omkring sårbare grupper i gråzonen mellem den kommunale og regionale opgavevaretagelse. Albertslund Kommune 2013 – 12 Ansøgning
Evaluering

 

2014-EKortlægning af forebyggelsespotentialet for akutte medicinske genindlæggelser - Et modningsprojekt med fokus på ulighed i genindlæggelserAfdeling for Sammenhængende Patientforløb, Bispebjerg Hospital og Sundhedsforvaltningen og Socialforvaltningen, Københavns Kommune2014-12​Ansøgning                 
Evaluering
7. Tværsektorielle samarbejdsformer om forebyggelsesindsatser​
2007-02 Tværsektoriel genoptræningsdatabase Gentofte Hospital 2009 – 12 Ansøgning
Evaluering
2010-04 Forebyggelse af genindlæggelser Samordningsudvalget Hillerød hospital 2011 – 12 Ansøgning
Evaluering
2014-D    Tværsektorielt samarbejde om akutområdet (TAM)Herlev-, Furesø-, Ballerup Kommune, Herlev Hospital og Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)2015-12​​​​Ansøgning
Evaluering
​2015-E​Udvikling af tværsektoriel model til forebyggelse af (gen)indlæggelser af sårbare patienter på Bornholm​Bornholms Hospital​2016-12Ansøgning
Evaluering
8. Anvendelse af telemedicinske løsninger​​​
2011-06 Optimering af den tværsektorielle indsats for mennesker med KOL via telemedicinsk opfølgning i hjemmet Bispebjerg Hospital, Afd. L

Københavns Kommune
2012 – 12 Ansøgning
Evaluering
2011-07 Tværsektoriel telemedicinsk indsats over for sårbare patienter med type 2 diabetes. Forebyggelsescenter Nørrebro, Københavns Kommune
Bispebjerg Hospital, Afd. L.
2013 - 04 Ansøgning
Evaluering
2011-20 Digitale møderum til udskrivningskonferencen Fredensborg Kommune, Ældre og Handicap

Helsingør Hospital
2011 – 12 Ansøgning
Evaluering
2012-06 Telemedicinsk effekt i behandling af sår. Sårambulatoriet, Ortopædkirurgisk afdeling, Herlev Hospital 2013 - 08 Ansøgning
Nedlukket
2012-08 Videobaserede udskrivningskonferencer for komplekse kardiologiske patienter- et fælles telemedicinsk forebyggelsesprojekt. Halsnæs KommuneNedlukketAnsøgning
Evaluering
2013-J Optimering af den tværsektorielle indsats for mennesker med kronisk obstruktiv lungesygdom via telemedicinsk opfølgning i hjemmet. Ungemedicinsk Afdeling L, Bispebjerg Hospital og Københavns Kommune.2014-12Ansøgning
Evaluering
2013-K Tværsektoriel telemedicinsk indsats over for sårbare patienter med type 2 diabetes. Bispebjerg Hospital og Københavns Kommune2014-12Ansøgning
Evaluering
​2015-D​Telemedicinsk løsning som motivationsstøtte til vedvarende fysisk aktivitet hos patienter med type 2 diabetes i den kommunale rehabilitering - et tværsektorielt randomiseret kontrolleret studie​Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet​2017-12Ansøgning
Evaluering
9. Børn (svangreomsorg og psykisk sygdom) / ulighed i sundhed​​
2014-AForebyggende screening og tilbud til forældre med negativ reaktion på fødslerLyngby-Taarbæk Kommune (Sundhedstjenesten) og Rigshospitalets Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning2015-12Ansøgning
Evaluering
2014-B        Forældregruppen – Sammen om et nyt liv

Ballerup Kommune (Ballerup Familiehus) og Herlev Hospital

2015-12Ansøgning
Evaluering​
2014-C        Sammenhæng i den psykiatriske og socialpædagogiske og -psykiatriske behandling af anbragte børn og unge, med svære, komplicerede og komplekse sindslidelser i Københavns Kommune

Københavns Kommune (Socialforvaltning) Og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden

2015-12Ansøgning
Evalueri​ng
10. Øvrige​
2014-F    Godt liv med Artrose i Danmark - G.L.A.D: Effekten af artroseskole til patienter med knæartrose - et tværsektorielt randomiseret kontrolleret studieGentofte Hospital, Kulturcenter Mariehøj, Gentofte og Gladsaxe Kommune2016-12Ansøgning
Evaluering
2014-GTværsektorielt samarbejde om kræftrehabilitering og palliationHerlev Hospital og Herlev, Gladsaxe, Egedal, Furesø, Ballerup og Rødovre Kommune2016-12Ansøg​ning
Evaluering​​​
Redaktør