​​

Personaleinfo om coronavirus til ansatte i Region Hovedstaden

Om ansættelsesforhold og uddannelse.

Information på denne side gælder ansatte på:

 • Hospitaler i Region Hovedstaden

 • Steno Diabetes Center Copenhagen

 • Region Hovedstadens Akutberedskab

 • Region Hovedstadens Apotek

 • Den Sociale Virksomhed

 • Koncerncentrene

AnsættelsesforholdCoronatest af personale

Find info om test af personale i Region Hovedstaden:

Coronatest af personale
Mistanke om COVID-19 (opdateret 9/12)

Som medarbejder skal du være særligt opmærksom på symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, og du opfordres til frivilligt at lade dig teste ved mindste symptom. Du opfordres til test ved enhver kontakt til smittede i din omgangskreds, eller hvis du bor i et område med mange nye smittede indbyggere (20 eller derover indbyggere pr. 100.000 indbyggere). Se nærmere i notatet:

Test af sundhedspersonale

Derudover henvises til Sundhedsstyrelsens retningslinjer:

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet - 22.1.21

Personale og arbejdsgivers ansvar for at hindre smittespredning med COVID-19 - 06.04.20

Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus - 09.12.21

Opsporing og håndtering af næ​re kontakter - 07.12.21

Af retningslinjerne fremgår det bl.a., at du ved positiv test for ny coronavirus kan møde på arbejde fra 48 timer efter symptomophør.  

Hvis du er testet positiv for COVID-19 eller har symptomer herpå, er du forpligtet til at orientere din leder om det, så der kan søges sygedagpengerefusion fra 1. sygedag.Udlandsrejser og medarbejdere bosat i udlandet (opdateret 13/7 2021)

Hvis du påtænker at rejse til udlandet

Udenrigsministeriets rejsevejledninger ændrer sig løbende afhængigt af blandt andet smitteudvikling og indrejserestriktioner. Sørg derfor for at holde dig opdateret på Udenrigsministeriets hjemmeside inden du rejser til udlandet. 

Se rejsevejledninger på Udenrigsministeriets hjemmeside. 

Du kan også finde nærmere information på coronasmitte.dk.

Fra den 21. april er den danske model for rejserestriktioner for EU- og Schengenlande igen blive baseret på smittesituationen.

Ved indrejse til Danmark kategoriseres landet eller regionen, du rejser fra, fremover i en af fire kategorier – henholdsvis grøn, gul, orange eller rød – som bestemmer kravene i forbindelse med din indrejse.

Udenrigsministeriet fraråder fortsat alle ikke-nødvendige rejser (orange) til lande med betydelige indrejserestriktioner over for rejsende fra Danmark uanset smittesituationen i de pågældende lande. Bemærk, at Udenrigsministeriets vejledninger for gule og orange lande/regioner er anderledes for færdigvaccinerede eller tidligere smittede personer. Se nærmere nedenfor.

For så vidt angår røde lande/regioner frarådes alle rejser.

Hvis et land eller en region skifter fra gul til orange, mens du er afsted, gælder der ikke isolationskrav ved hjemkomst, medmindre du opholder dig i landet i mere end 15 dage. Du er dog undtaget fra kravet om test og isolation, hvis du er færdigvaccineret eller tidligere smittet med fast bopæl i Danmark.

Hvis rejsevejledningen ændres til rød under din ferie, vil du være underlagt kravene om test og isolation, når du kommer hjem.

De fortsatte indrejserestriktioner

Farvekategorierne har betydning for, hvilke regler der gælder i forbindelse med din indrejse i Danmark. Herudover er det afgørende, om du rejser på en negativ test, er vaccineret eller tidligere smittet med COVID-19, samt hvor du har fast bopæl, og hvor du indrejser fra og har opholdt dig de seneste 10 dage.

For personer, der hverken er vaccinerede eller tidligere smittet gælder er der krav om test efter indrejse fra gule, orange og røde lande.

Er du omfattet af testkravet efter indrejse, afhænger kravet af, om du rejser ind med fly eller over sø- og landegrænser. Ankommer du med fly fra "gule", "orange" eller "røde" lande/regioner, skal du som udgangspunkt have taget en test i lufthavnen. Indrejser du over en sø- eller landegrænse, skal du som udgangspunkt have foretaget en hurtig- eller PCR-test senest 24 timer efter indrejsetidspunktet.

Personer, der hverken er vaccinerede eller tidligere smittet, og som kommer fra orange eller røde lande/regioner er også omfattet af kravet om isolation efter indrejse.

Er du omfattet af isolationskravet, skal du som udgangspunkt isolere dig i 10 dage. Isolationen kan brydes ved negativ PCR-test foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse. Er det ved indrejse mellem 5 og 10 dage siden, man har opholdt sig i et "rødt" land eller region, kan isolationen afbrydes ved en negativ PCR-test, som er foretaget umiddelbart efter indrejse.

Danske erhvervsrejsende, der indrejser efter at have været på en erhvervsrejse i et "orange" land, er undtaget fra krav om isolation efter indrejse. Det gælder også i fritiden.

Isolationskravet på 10 dage regnes fra første dag efter indrejse i landet, og du skal gå i isolation uden ugrundet ophold, og du må som udgangspunkt i ikke forlade isolationsstedet før udløbet af perioden. Det gælder også, selvom du er testet negativ for covid-19 forud for og ved ankomst eller efter indrejse i Danmark.

Du skal følge myndighedernes anbefalinger om smitteforebyggende adfærd. Det betyder blandt andet, at du skal bruge mundbind i offentlig transport samt følge anbefalingerne om afstand og hygiejne.

Region Hovedstaden forventer, at du som medarbejder kan møde på arbejdet som planlagt efter den ferie, som du har aftalt med din leder. Regionen henstiller til, at Udenrigsministeriets rejsevejledning overholdes.

Hvis du i strid med Udenrigsministeriets rejsevejledning er rejst privat til udlandet og efterfølgende skal blive hjemme i 10 dage eller indtil der foreligger negativt testsvar, mister du retten til løn i denne periode. Hjemsendelsen kan få store konsekvenser for driften og arbejdsplanlægningen for kollegaer, der skal dække ind for den medarbejder, der ikke har fulgt Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Efter en konkret vurdering kan der være tale om misligholdelse af ansættelsesforholdet, der kan få ansættelsesretlige konsekvenser.  

Hvis du i strid med Udenrigsministeriets rejsevejledning rejser privat til udlandet og under rejsen bliver syg/vurderes smittet med COVID-19, vil der være tale om selvforskyldt sygdom, og du vil ikke have krav på løn under sygefraværet. 

Særligt for dig som er færdigvaccineret eller tidligere smittet

For færdigvaccinerede med fast bopæl i Danmark er der kun krav om test og isolation efter hjemkomst fra røde lande og regioner. 

Det samme gælder, hvis du er tidligere smittet med fast bopæl i Danmark. 

Færdigvaccinerede og tidligere smittede skal ikke længere fremvise en negativ test før  ombordstigning på fly til Danmark fra grønne, gule og orange lande/regioner.

For at være omfattet af reglerne for færdigvaccinerede skal du leve op til følgende krav:

 • Du skal være vaccineret med en vaccine, der er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Bemærk, at hvis du har modtaget en vaccination for COVID 19 i Danmark, så er vaccinen godkendt af EMA.
 • Det skal være mindst 14 dage og maksimalt 12 måneder siden dit vaccinationsforløb blev gennemført (sidste stik).
 • Du skal have fast bopæl i et EU-/Schengenland og have gennemført din vaccination i et  EU-/Schengenland.

Personer, der tidligere har været smittet med COVID-19, skal kunne fremvise dokumentation for en positiv antigen- eller PCR-test for COVID-19, og som er foretaget mindst 14 dage og højst 8 måneder før indrejsetidspunktet for at være undtaget krav om test og isolation efter indrejse i Danmark.


Hvis du bor uden for Danmarks grænser

Hvis du bor i et grænseland (Slesvig-Holsten, Skåne, Halland og Blekinge og Västsverige (Hallands og Västra Götalands län) er der særlige undtagelser fra de nye krav om test og isolation efter indrejse til Danmark. Udenlandske statsborgere med bopæl i grænselandet skal fortsat ved grænsen til Danmark kunne fremvise en negativ COVID-19-test, der er maksimalt 72 timer gammel. Du skal samtidig kunne dokumentere din adresse suppleret med pas. Endvidere skal du kunne dokumentere et anerkendelsesværdigt formål med din indrejse. Dette kan du gøre ved at vise dit ansættelsesbrev suppleret med seneste lønseddel. Disse krav gælder ikke danske statsborgere, medmindre du indrejser til Danmark via fly.

Undtagelse til krav om at fremvise negativ test ved grænsen til Danmark

Er du udenlandsk statsborger med fast bopæl i orange EU- og Schengenlande, og vaccineret i EU- og Schengenlande, behøver du ikke længere at kunne fremvise en negativ test for at kunne indrejse i Danmark. Du er også undtaget fra krav om test og isolation efter indrejse i Danmark.

Undtagelser til krav om test efter indrejse

Alle, der rejser ind i Danmark, skal have taget en hurtigtest (antigentest) eller PCR-test for covid-19 senest 24 timer efter indrejsetidspunktet.

Personer med bopæl i grænselandet er undtaget herfra, hvis de kan fremvise en negativ COVID-19 test, som er maksimalt 72 timer gammel.

Kravet om test gælder heller ikke for personer, der udrejser fra Danmark senest 24 timer efter indrejsetidspunktet.

Undtagelse til krav om 10 dages isolation ved indrejse

Det er tilladt at afbryde isolationen midlertidigt, hvis man skal arbejde som arbejdstager. Man kan således indrejse i Danmark og uden ugrundet ophold tage på arbejde.

Efter endt arbejde skal man enten genoptage isolationen uden ugrundet ophold eller rejse fra Danmark uden ugrundet ophold.

Hvad gælder, hvis du tidligere har været smittet med COVID-19?

Hvis du tidligere har været smittet med COVID-19 og derfor ikke kan præsentere en negativ test, gælder følgende:

Udlændinge skal ved indrejse til Danmark kunne fremvise en positiv COVID-19-test, som er foretaget mindst 14 dage og højst 8 måneder før indrejsetidspunktet og dermed blive undtaget fra kravet om at skulle fremvise en negativ test.

For at være undtaget fra krav om test ved ankomst og efter indrejse skal du kunne fremvise dokumentation for en positiv hurtigtest (antigentest) eller PCR-test, og som er foretaget mindst 14 dage og højst 8 måneder før indrejsetidspunktet.

Hvis du er tidligere smittet med COVID-19, er du også undtaget fra kravet om at gå i isolation. Det forudsætter, at du kan fremvise dokumentation for en positiv hurtigtest (antigentest) eller PCR-test, og som er foretaget mindst 14 dage og højst 8 måneder før indrejsetidspunktet.

Hvis du ikke kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat, jf. ovenfor, gælder de almindelige regler.

Krav til dokumentationen for negativ COVID-19 test

Politiet foretager ved grænsekontrollen en kontrol af den indrejsendes testcertifikat (dokumentation for en negativ COVID-19-test).

Politiet anerkender kun testcertifikater, der foreligger på de skandinaviske sprog, tysk, engelsk, fransk, spansk eller italiensk.

Navn på den testede, tidspunkt for testtagning og udsteder af certifikatet skal fremgå klart.

Testen må ikke være inkonklusiv (inkonklusiv betyder, at testen ikke har vist et klart svar, eller at analysen er mislykkedes).

Der stilles på nuværende tidspunkt ikke krav om, at COVID-19-testen skal være af en bestemt type. Der skal være tale om en test, der kan påvise, om personen er smittet med COVID-19. Det indebærer, at fx både PCR-test og antigentest accepteres i forbindelse med indrejse, hvorimod antistoftest ikke lever op til kravet.

Politiet afviser personer, hvis der er tvivl om et testcertifikats validitet.FAQ om symptomer, test, børn og nær kontakt (Opdateret den 14/7)

​Her kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål om blandt andet symptomer på corona, test både med og uden symptomer, hvis dit barn får symptomer eller er nær kontakt mm.

​1. Hvad er symptomer på COVID-19, og hvad skal jeg gøre, hvis jeg har disse symptomer?

Ifølge Sundhedsstyrelsen ligner de typiske symptomer på COVID-19 de symptomer, du kender fra influenza og andre infektioner i de øvre luftveje. Du føler dig sløj og har fx tør hoste, feber, svært ved at trække vejret, muskelsmerter og ondt i halsen. Nogle kan også opleve andre symptomer som fx hovedpine, kvalme, diarré og mistet smags- og lugtesans. Det er forskelligt, hvilke symptomer man får, og hvor syg man bliver. 

Hvis du har symptomer, skal du:

 1. Gå i selvisolation

 2. Vær særligt opmærksom på hygiejne

 3. Vær særligt opmærksom på rengøring

 4. Ringe til din læge, som vurderer dine symptomer og evt. sørger for henvisning til test, eller aftale test med din personaleleder. 

Brug mundbind, hvis du er nødt til at bryde din selvisolation kortvarigt, fx i forbindelse med at du skal testes.

Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside om hvis du bliver syg. 

2. Hvordan kan jeg få foretaget en test for coronavirus?

Hvis du har symptomer:

Som ansat i sundhedssektoren og som ansat, der arbejder med særligt sårbare grupper på socialområdet, kan du blive testet for coronavirus efter aftale med din personaleleder.

Hvis din ansættelse er tilknyttet et hospital, finder du nærmere information om, hvordan du bestiller tid, på hospitalets intranet og hjemmeside. 

Se også Region Hovedstadens hjemmeside om coronatest af personale.

Hvis du ikke har symptomer:

Hvis du ikke har symptomer og vil testes for coronavirus, skal du bestille tid på coronoprover.dk. 

Gå til coronaprover.dk og følg vejledningen for at bestille tid

Se nærmere på Region Hovedstadens hjemmeside om coronatest af borgere

3. Hvornår må jeg gå på arbejde igen efter at have haft symptomer på COVID-19, men med negativt testsvar?

Du kan møde på arbejde igen umiddelbart efter, du har modtaget det negative testsvar, og når du er blevet symptomfri.

Se Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsnet 22.01.21

4. Hvornår må jeg gå på arbejde igen efter at have fået et positivt testsvar?

Du må møde på arbejde fra 48 timer efter symptomophør. Hvis du ikke har symptomer, må du møde på arbejde 7 dage efter det positive testsvar.

Se Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsnet 22.01.21

5. Hvad gør jeg, hvis mit barn har symptomer på COVID-19?

Du henvender dig til egen læge (eller 1813), der vurderer, om barnet skal testes. Hvis din ansættelse er tilknyttet et hospital, finder du eventuelt nærmere information om, hvordan du bestiller tid, på hospitalets intranet og hjemmeside. 

Dit barn betragtes som syg, og du kan derfor holde barns 1. og 2. sygedag, hvis det driftsmæssigt er muligt. Hvis dit barns sygdom strækker sig længere end to sygedage, opfordres du til at kontakte din leder med henblik på fx at aftale hjemmearbejde, afspadsering, omsorgsdage eller afvikling af ferie. Hvis al form for frihed er afviklet, og hjemmearbejde ikke er en mulighed, kan du evt. aftale med din leder, at du holder tjenestefri uden løn.

Så længe dit barn ikke er konstateret smittet, skal du ikke i hjemmeisolation, og du kan møde på arbejde.

Se nærmere i folderen: 

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneA4-flyer til forældre, hvis barn er testet for coronavirus.

Se Sundhedsstyrelsens Information til forældre ved tilfælde af symptomer, der kan være COVID-19, smitte med coronavirus i dagtilbud, skole og andre tilbud til børn og unge.

6. Hvad gør jeg, hvis mit barn har været i nær kontakt med en smittet med coronavirus?

Du henvender dig til egen læge – eller 1813 – med ønske om at få en henvisning til test. Hvis din ansættelse er tilknyttet et hospital, finder du eventuelt nærmere information om, hvordan du bestiller tid, på hospitalets intranet og hjemmeside. 

Dit barn skal i hjemmeisolation. I den periode, hvor dit barn er i hjemmeisolation, men ikke er sygt, kan du ikke holde barns 1. og 2. sygedag. Hvis det er muligt, kan du evt. aftale med din leder, at du arbejder hjemmefra, anvender omsorgsdage, afspadsering, fleks eller ferie. Hvis al form for frihed er afviklet, og hjemmearbejde ikke er en mulighed, kan du evt. aftale med din leder, at du holder tjenestefri uden løn.

Så længe dit barn ikke er konstateret smittet med coronavirus, skal du ikke i hjemmeisolation, og du kan møde på arbejde.

Se Sundhedsstyrelsens Information til forældre ved tilfælde af symptomer, der kan være COVID-19, smitte med coronavirus i dagtilbud, skole og andre tilbud til børn og unge.

7. Hvad gør jeg, hvis mit barn er bekræftet smittet med coronavirus?

Hvis du passer det smittede barn, skal du gå i selvisolation fra resten af familien sammen med barnet og testes med det samme.

Under selvisolationen – og så længe du ikke udviser symptomer – vil du blive registreret med tjenestefrihed med løn.

Se Sundhedsstyrelsens pjece: Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus

Vær opmærksom på, at alle der har opholdt sig inden for 1 meter med en person, der er smittet med ny coronavirus i mere end 15 minutter, skal betragtes som nær kontakt. Samtidig skal alle nære kontakter opretholde selvisolation indtil andet negative testsvar.

Læs mere i Sundhedsstyrelsen pjece COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter

Se også Sundhedsstyrelsens pjece Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus

Særlig for dig, som er færdigvaccineret

Personer, som er færdigvaccinerede (det vil sige 14 dage efter 2. vaccination, uanset vaccine) og asymptomatiske (det vil sige, at personen ikke har haft symptomer på COVID-19 siden eksponering) kan undlade at selvisolere sig, hvis de bliver nære kontakter. Det anbefales dog stadig, at du bliver testet to gange som nær kontakt. Hvis du får symptomer på COVID-19 bør du også gå i selvisolation.

Det samme gælder også  ved særligt udvalgte smitsomme varianter.

8. Hvad gør jeg, hvis mit barn er hjemsendt pga. generel nedlukning af dagtilbud, skoler og/eller institutioner

​Hvis dit barn er hjemsendt som følge af en generel nedlukning af dagtilbud, skoler og/eller institutioner, er der ikke mulighed for at søge om barselsdagpenge. Du kan evt. aftale med din leder, at du arbejder hjemmefra, anvender omsorgsdage, afspadsering, fleks eller ferie. Hvis al form for frihed er afviklet, og hjemmearbejde ikke er en mulighed, kan du evt. aftale med din leder, at du holder tjenestefri uden løn.

9. Må jeg gå på arbejde, hvis nogen i min husstand er bekræftet smittet med coronavirus?  

Nej, du skal lade dig selvisolere og lade dig teste hurtigst muligt.  Se Sundhedsstyrelsens pjece: Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus

Vær opmærksom på, , at alle der har opholdt sig inden for 1 meter med en person, der er smittet med ny coronavirus i mere end 15 minutter, skal betragtes som nær kontakt. Samtidig skal alle nære kontakter opretholde selvisolation indtil andet negative testsvar. 

Læs mere i Sundhedsstyrelsen pjece COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter

Under selvisolationen – og så længe du ikke udviser symptomer – vil du blive registreret med tjenestefrihed med løn.

Særlig for dig, som er færdigvaccineret

Personer, som er færdigvaccinerede (det vil sige 14 dage efter 2. vaccination, uanset vaccine) og asymptomatiske (det vil sige, at personen ikke har haft symptomer på COVID-19 siden eksponering) kan undlade at selvisolere sig, hvis de bliver nære kontakter. Det anbefales dog stadig, at du bliver testet to gange som nær kontakt. Hvis du får symptomer på COVID-19 bør du også gå i selvisolation.

Det samme gælder også  ved særligt udvalgte smitsomme varianter.

10. Må jeg gå på arbejde, hvis nogen i min husstand har symptomer på COVID-19?

Ja, så længe vedkommende i din husstand ikke er konstateret smittet med ny coronavirus, må du møde på arbejde.

11. Må jeg gå på arbejde, hvis jeg har tilbragt tid med en, der er blevet smittet med coronavirus eller har symptomer på COVID-19?

 Hvis vedkommende, du har tilbragt tid med, ikke er konstateret smittet med coronavirus, må du møde på arbejde.

Hvis vedkommende, du har tilbragt tid med, er konstateret smittet med coronavirus, og du har været i nær kontakt med vedkommende, skal du lade dig teste. Du skal lade dig selvisolere og må ikke gå på arbejde. Se Sundhedsstyrelsens pjece: Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus

Vær opmærksom på at der gælder særlige forholdsregler ved kontaktopsporing blandt personale i sundheds-, ældre og visse dele af socialområdet i forhold til, hvornår personalet defineres som nær kontakt. Se nærmere i Sundhedsstyrelsens Retningslinjer forhåndtering af COVID-19 i sundhedsvæsnet 05.02.21

Vær opmærksom på, at alle der har opholdt sig inden for 1 meter med en person, der er smittet med ny coronavirus i mere end 15 minutter, skal betragtes som nær kontakt. Samtidig skal alle nære kontakter opretholde selvisolation indtil andet negative testsvar. 

Læs mere i Sundhedsstyrelsen pjece COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter

Du vil under selvisolationen – og så længe du ikke udviser symptomer – blive registreret med tjenestefrihed med løn.

Særlig for dig, som er færdigvaccineret

Personer, som er færdigvaccinerede (det vil sige 14 dage efter 2. vaccination, uanset vaccine) og asymptomatiske (det vil sige, at personen ikke har haft symptomer på COVID-19 siden eksponering) kan undlade at selvisolere sig, hvis de bliver nære kontakter. Det anbefales dog stadig, at du bliver testet to gange som nær kontakt. Hvis du får symptomer på COVID-19 bør du også gå i selvisolation.

Det samme gælder også  ved særligt udvalgte smitsomme varianter.

12. Hvad er ’anden kontakt’ til en smittet person, og hvordan skal du forholde dig, hvis du får at vide, at du er ’anden kontakt’ til en smittet?

Der kan være situationer, hvor kriterierne for at være nær kontakt ikke er opfyldt, men hvor der alligevel er risiko for smitte. Det kan for eksempel være, hvis du

 • har siddet ved siden af personen og er i tvivl, om du har holdt den anbefalede afstand

 • hvis I har siddet i et lukket lokale i længere tid

 • hvis har deltaget i en begivenhed med flere smittede (en såkaldt superspredningsbegivenhed).

I de tilfælde kan du være 'anden kontakt'

Hvis du får at vide, at du er 'anden kontakt', skal du blive testet hurtigst muligt enten ved hurtigtest eller pcr-test. Du behøver ikke gå i selvisolation, og kan godt gå på arbejde, hvis du i øvrigt ikke har symptomer på COVID-19.

Du skal dog være særligt opmærksom på, om du udvikler symptomer, og huske de generelle smitteforebyggende anbefalinger som god håndhygiejne, at holde afstand og bruge mundbind i påkrævede situationer.

Hvis du er færdigvaccineret og får at vide, at du er 'anden kontakt' skal du følge de samme smitteforebyggende anbefalinger, som hvis du ikke var vaccineret. Du kan således godt på på arbejde, men skal sørge for at blive testet hurtigst muligt.

13. Hvornår må jeg komme på arbejde, hvis jeg har COVID-symptomer efter vaccination?

Hvis du efter vaccination får f.eks. feber, følelse af almen utilpashed, hovedpine, influenzalignende symptomer eller muskel- og ledsmerter, skal du være opmærksom, da symptomerne kan også være tegn på, at du er smittet med COVID-19.

Forsvinder de nævnte symptomer inden for 48 timer efter vaccinationen, kan du komme tilbage på arbejde, når du er symptomfri.

Hvis du udvikler ovenstående symptomer efter vaccination mod COVID-19, der varer i mere end 48 timer, skal have foretaget en pcr-test, der skal være negativ, inden du kommer på arbejde. Dette gælder dog ikke, hvis du inden for de sidste 12 uger har været bekræftet smittet med COVID-19. I den situation kan du komme tilbage på arbejde, når du er symptomfri og skal således ikke COVID-19 testes.Medarbejdere i øget risiko (opdateret 14/10)

Sundhedsstyrelsen har oplistet, hvem der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, herunder bl.a. gravide, personer med høj alder og personer i plejebolig, men også personer med overvægt og visse sygdomme, fx svært hjertesvigt og svær KOL. Derudover nævnes en række sygdomme eller tilstande, der medfører et nedsat immunforsvar. Læs Sundhedsstyrelsens retningslinjer:

Gode råd til dig, der er i øget risiko - 04.10.21 

Personer med øget risiko ved COVID-19 - Fagligt grundlag. 12.03.21

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet. 30.09.21

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko

Langt de fleste personer i øget risiko kan gå på arbejde, som de plejer, hvis Sundhedsstyrelsens smitteforebyggende råd kan overholdes. Det gælder både færdigvaccinerede og personer, som ikke er vaccinerede.

Du behøver derfor ikke som udgangspunkt at blive flyttet til en anden funktion eller arbejde hjemmefra, heller ikke selvom du til hverdag har kontakt med mange mennesker. Det gælder også for gravide. Det er dog vigtigt, at du taler med din arbejdsgiver om, hvorvidt der skal foretages nogle ændringer ift. dine arbejdsopgaver eller arbejdsforhold, så smitte forebygges mest muligt, og du kan føle dig tryg, når du går på arbejde.

Hvis du arbejder i sundheds-, social- eller plejesektoren er det vigtigt at du bruger de værnemidler, som anbefales til de forskellige arbejdsopgaver.

Hvis du har en særligt øget risiko, og for eksempel har en kombination af risikofaktorer som visse kroniske sygdomme, svær overvægt og graviditet, er det måske nødvendigt at tage særlige forholdsregler.

Pårørende til en person i øget risiko

Hvis man bor sammen med en person i øget risiko, fx en partner eller barn, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man - også selvom man er vaccineret mod covid - har opmærksomhed på at følge Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse. Psykologisk rådgivning (opdateret 25/3)

Du kan få psykologisk rådgivning i forbindelse med arbejdsrelaterede problemer.

Rigshospitalets medarbejdere kan benytte psykologerne på Krisepsykologisk Klinik. Krisepsykologisk Klinik tilbyder også debriefing af medarbejdere efter voldsomme eller uventede begivenheder på hospitalet. Man kan henvende sig til Krisepsykologisk Klinik med eller uden lederens viden eller medvirken. Klinikken kan kontaktes på telefon 3545 7850 alle hverdage mellem kl. 9 – 15.

Medarbejdere på Region Hovedstadens øvrige hospitaler og virksomheder kan få hjælp af psykologer fra Falck Healthcare til akut psykologisk rådgivning, fx psykisk førstehjælp og debriefing og til anden psykologisk rådgivning, fx i forhold til stress og udbrændthed.

Rådgivningen bliver givet til både grupper af medarbejdere og til enkeltpersoner. For at forebygge smitterisici bliver rådgivningen i den kommende tid gennemført pr. telefon eller som webbaseret/virtuel rådgivning i stedet for ved personligt fremmøde. Ved henvendelse til Falck Healthcare skal man oplyse, om man vil have telefonisk eller webbaseret/virtuel rådgivning.

Ring til en af disse kontaktpersoner for at få at vide, hvordan du kommer i kontakt med Falck Healthcare.

Hospital/virksomhedNavnTelefonnummer
Amager og Hvidovre HospitalGitte Pedersen3862 3252
Bispebjerg og Frederiksberg HospitalJytte Kruckow2031 3397
Bornholms HospitalJens Bjerre Bergholdt3867 0102
Herlev og Gentofte HospitalBirgitte Juul Diekmann3867 4009
Nordsjællands HospitalMichael Ballegaard4829 6021
Region Hovedstadens PsykiatriLine Juul Christensen
3864 0029
Region Hovedstadens ApotekDorte Langhoff4457 7715
Region Hovedstadens AkutberedskabKaren Deibjerg Heinrich2388 5693
Steno Diabetes Center Hanne Laursen Cozzari3091 3325
Den Sociale VirksomhedMark Henriksen3866 6962
KoncerncentreneThomas Winther Bach3866 9807Ferie og fridage (Opdateret 3/4)

​En ny aftale betyder, at du med kortere varsel end normalt kan blive bedt om at holde op til fem fridage, hvis du er hjemsendt. Hvis du er en del af beredskabet, kan situationen omvendt være, at du må overføre ferie til næste ferieår.

For dig, der er i beredskab

Er du en del af coronaberedskabet, kan situationen være, at du ikke kan nå at afholde de ferie- og fridage, du har til gode i dette ferieår, som slutter den 30. april.
Du og din leder har følgende muligheder for at aftale overførsel eller udbetaling af ferie:

 • 1.- 4. ferieuge skal normalt holdes indenfor ferieåret, men kan – i denne særlige situation – overføres, hvis du på grund af COVID-19 ikke har mulighed for at holde ugerne før ferieårets afslutning. Det skal skyldes, at din leder har vurderet, at din tilstedeværelse er absolut nødvendig og at du således ikke kan afvikle ferien. Denne overførsel sker med hjemmel i netop vedtaget ”Lov om udskydelse af ferie i forbindelse med COVID-19”. Ugerne kan overføres til næste ferieår, men kan ikke aftales udbetalt.

 • 5. og 6. ferieuge kan aftales udbetalt eller overført til næste ferieår, efter de helt sædvanlige bestemmelser herom

 • Hvis du ikke aftaler andet, bliver ikke-afholdt 6. ferieuge automatisk overført, hvis du er ansat i koncerncentrene, på Bornholms Hospital eller på Amager Hvidovre Hospital – og automatisk udbetalt i maj måned, hvis du er ansat på øvrige hospitaler og virksomheder

For dig, der er hjemsendt

Den 24. marts blev der indgået en aftale om, at regionalt ansatte, der efter arbejdsgivers anvisning ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra 28. marts – 13. april 2020, skal afvikle op til fem fridage.

Formålet med aftalen er at ruste regionerne bedre til håndtering af opgaveefterslæb, når vi vender tilbage til normalsituation. På linje med de øvrige offentligt ansatte og privatansatte er aftalen også et bidrag til den lønnede hjemsendelse.

Læs aftalen om afvikling af ferie

 i forbindelse med hjemsendelse pga COVID-19-situationen

Kort fortalt betyder det:

 • Hvis du har fridage til gode, kan du med dags varsel blive bedt om at afvikle op til fem fridage i perioden til og med 13. april 2020. Der er ikke lang tid til at håndtere den nye ferieaftale, men din leder bestræber sig på at udmelde det i så god tid som muligt og i dialog med dig.

 • Der kan anvendes feriedage, 6. ferieuge-dage, afspadsering og flextid. Omsorgsdage og seniordage kan også anvendes efter ønske fra dig.

 • Fridagene skal afvikles som hele dage.

 • Det er din leder, der efter dialog med dig, beslutter hvilken type frihed, der skal anvendes, samt hvornår friheden skal afvikles inden for perioden.

 • Allerede afviklede fridage i perioden 13. marts – 27. marts tæller med i opgørelsen af de fem dage.

Læs mere om detaljerne i nedenstående spørgsmål og svar.

Hvem bliver bedt om at afvikle frihed?

Det er din leder, der i sidste ende beslutter, hvilke medarbejdere, der skal afvikle fridage, men det efterstræbes at det sker i dialog.

Hvornår skal fridagene holdes?

Din leder beslutter, efter dialog med dig, hvilken type fridag, der skal anvendes, samt hvornår fridagene skal afvikles. Fridagene kan også placeres i de tre dage før påske (6.-8. april 2020), ligesom dage kan placeres som to sammenhængende dage i uge 16.

Allerede afviklede fridage i perioden 13. marts – 27. marts tæller med i opgørelsen af de fem dage.

Kan jeg blive bedt om at afvikle fridage ud over de i aftalen fastsatte fem dage?

Udover de fem dage, kan din chef bede dig om at afvikle fridage efter de normale regler og i dialog med dig.

Der opfordres til at varsling af afspadsering, flex mv. sker under hensyntagen til den enkelte medarbejder og inden for rammerne af en god og fornuftig personalepolitik.

Hvad sker der med allerede fastlagt ferie?

Feriedage eller 6. ferieuge-dage, som du allerede har aftalt at holde i perioden 14.-30. april, kan fastholdes eller med dags varsel - og efter dialog med dig - fremrykkes (op til fem dage) til afholdelse i perioden til og med den 13. april 2020.

Hvis fremrykning af feriedage og/eller 6. ferieuge-dage medfører et økonomisk tab for dig (fx afbestilling af rejse, feriebolig eller lignende), skal arbejdsgiver erstatte dette økonomiske tab såfremt det er ferieændringen, der medfører dit tab. Du har dog også selv pligt til at begrænse dit tab.

Hvad sker der med ferie, der allerede er aftalt overført til næste ferieår?

Hvis du allerede har aftalt at overføre feriedage til næste ferieår, kan din leder godt vælge at annullere denne aftale og i stedet bede dig om at holde op til fem feriedage i perioden frem til 13. april 2020. 

Kan du blive bedt om at afvikle fridage uden løn?

Nej, du skal ikke afvikle fridage uden løn i perioden. Men hvis du kan få udbetalt feriepenge fra en tidligere arbejdsgiver, vil dette være at sidestille med, at du afvikler fridage med løn.Uddannelse


Uddannelse og kurser (opdateret 3/12)

​Der er sket en balanceret genåbning af regionale uddannelsesaktiviteter med mulighed for hurtig nedlukning, hvis behovet for dette opstår.

Det betyder:

 • At postgraduate kompetenceudviklingsaktiviteter som hovedregel afholdes 

 • At obligatorisk/lovpligtig uddannelse fortsat afvikles.

 • At hospitaler, virksomheder og centre kan prioritere kurser og uddannelse efter en konkret ledelsesmæssig vurdering. Deltagelse kræver eksplicit godkendelse af egen leder.

 • At ledelsesudviklingsprogrammet genoptages fra 1. maj 2021 med en stor grad af digital afvikling 

Aktiviteter i relation til prægraduate uddannelser gennemføres som hidtil.

Kursus- og uddannelsesaktiviteter, hvor fysisk fremmøde er nødvendigt, gennemføres i overensstemmelse med anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og regeringens udmeldinger. Det betyder, at der skal vises Coronapas og bæres mundbind. Center for HR og Uddannelse følger disse nøje og melder eventuelle ændringer ud til hospitalerne.Aktiviteter der kræver fysisk tilstedeværelse (opdateret 3/12)

Uddannelses- og forskningsaktiviteter

Der blev fuldt åbnet for offentlige forskningsaktiviteter den 1. juni. Samtidig blev der  åbnet for afvikling af kurser og uddannelse med fysisk tilstedeværelse.

For at sikre sikker og ensartet tilrettelæggelse og afholdelse gælder følgende:

 • Afvikling som kræver fysisk tilstedeværelse skal ske i henhold til de til enhver tid gældende regler for forsamling på undervisningsområdet, dog således at der som udgangspunkt ikke bør være flere end 20 deltagere til stede i samme lokale på samme tid. Hvis der er særlige argumenter for det, så kan der dog være flere til stede i lokalet.

 • Kursister skal kunne fremvise Coronapas ved fremmøde. Der skal bæres mundbind på hospitaler mv.

 • Som minimum følges de generelle retningslinjer og krav fra Sundhedsstyrelsen om forebyggelse af smittespredning (hygiejne- og afstandskrav).

 • Ud over de generelle regler for forsamling på uddannelsesområdet med ovenstående skærpelse er det lokalets størrelse, der bestemmer antallet af personer, som må opholde sig i et givent rum.

 • I forbindelse med kurser er det den kursusansvarliges ansvar at sikre, at afviklingen kan ske på forsvarlig vis.

 • Forskningsområdet følger undervisningsområdet med mindre der meldes andet ud nationalt. I forbindelse med forskning aftales den konkrete afvikling mellem ledelsen og de enkelte afdelinger og forskningslederne i de enkelte forskningsmiljøer, og det er samtidig disse som er ansvarlige for, at afviklingen kan ske på sikker vis.

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneLæs vejledningen om afholdelse af kursus-, uddannelses- og forskningsaktiviteter, der kræver fysisk tilstedeværelse
Møder og konferencer (opdateret 3/12)

Følgende er besluttet hvad angår deltagelse i konferencer, kongresser, større interne og eksterne faglige møder, seminarer, årsmøder m.m.:

 • Hospitaler, virksomheder og centre kan prioritere, at medarbejdere deltager i større møder, konferencer mv. efter en konkret ledelsesmæssig vurdering og under forudsætning af, at det er hensigtsmæssigt ift. driften.

 • Deltagelse kræver eksplicit godkendelse af egen leder - og deltagelse aflyses, hvis smittebilledet kræver det.

 • Afholdelse og deltagelse i større arrangementer forsøges afviklet virtuelt.

Ved deltagelse i aktiviteter i udlandet skal de til enhver tid gældende retningslinjer og restriktioner ift. udlandsrejser og hjemkomst overholdes. Deltagelse i møder og konferencer, hvor fysisk fremmøde er nødvendigt, skal ske i overensstemmelse med anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og regeringens udmeldinger.

Sådan holder du ikke-fysiske møder

Det anbefales i øvrigt, at alle fysiske møder, så vidt det er muligt og giver mening, erstattes af andre mødeformer fx videomøder og lignende.

Online-møder - Muligheder i Region Hovedstaden

Redaktør