Studerende og elever under corona

​Find info om hvordan coronavirus påvirker studerende og elever i Region Hovedstaden

Vejledning til afholdelse af kurser og forskning med fysisk tilstedevaerelse i RegionH

Studerende og elever er fortsat velkomne i deres praktik/klinikophold i regionen, og der er opmærksomhed på deres tryghed og sikkerhed. Det er helt centralt at elever og studerende ikke møder op på praktikstedet, hvis de har symptomer på sygdom.

Spørgsmål og svar om praktik/klinisk undervisning & COVID-19

Til professionsbachelorstuderende, elever, kliniske undervisere og vejledere

I sektion for Grunduddannelse og Uddannelsesudvikling, Center for HR og Uddannelse får vi en række spørgsmål fra kliniske vejledere, undervisere og elever/studerende, der handler om hvordan COVID-19 får har betydning for uddannelsesforløb på studerende og elever på regionens hospitaler.
Nedenfor har vi samlet nogle spørgsmål og svar, der repræsenterer ofte stillede spørgsmål.
Spørgsmål og svar opdateres løbende.

Har du spørgsmål til denne side kan de rettes til de relevante uddannelseskonsulenter i Sektion for Grunduddannelse og Uddannelsesudvikling.


Hvordan testes studerende og elever, der er i klinisk undervisning/praktik?

Studerende og elever følger den teststrategi, som gælder for ansat personale på det enkelte hospital/den enkelte afdeling, hvor de er i praktikophold.

Nogle steder vil studerende – efter nærmere anvisning fra klinik-/praktikstedet – kunne blive bedt om at dokumentere et negativt testsvar ved opstart af praktikperioden.Hvordan indgår studerende og elever i praktik i vaccinationsplanerne?

Studerende og elever medtænkes i vaccinationsplanerne lokalt, så de ud fra en konkret ledelsesmæssig vurdering tilbydes vaccine, når antallet af vacciner gør det muligt og i det omfang, de er i praktik på afdelinger, hvor ansat personale også vaccineres.Kan elever og studerende sendes hjem fra praktik/klinik midlertidigt?

Studerende/elever kan midlertidigt blive bedt om at blive hjemme, hvis et praktik-/kliniksted midlertidigt nedlukkes pga. COVID-19. En overflytning til andet praktik-/kliniksted kan i enkelte tilfælde af langvarig nedlukning blive nødvendig. Der kan i 2021 komme yderligere nedlukninger af afdelinger, hvorved studerende og elever skal fordeles på andre afdelinger.

Uddannelsesforløbet fortsætter idet praktik-/klinikstedet fortsat er ansvarlige for den praktiske/kliniske del af uddannelsen og dermed må finde alternative måder at afvikle uddannelsesopgaven på. Hvordan håndteres det, når det er nødvendigt at hjemsende elever og studerende?

Beslutning om at sende de uddannelsessøgende hjem træffes af praktik-/kliniksted eller elevers ansættende myndighed. Beslutning om at sende uddannelsessøgende hjem kan fx træffes hvis forholdene i praktik/klinikstedet gør det umuligt at gennemføre praktikforløbet. Hvis der træffes beslutning om at sende uddannelsessøgende hjem, så skal det kliniske undervisningssted hurtigst muligt orientere uddannelseskonsulenterne i CHRU (Sektion for Grunduddannelse og Uddannelsesudvikling) og Københavns Professionshøjskole/relevant erhvervsskole – desuden skal elevers ansættende myndighed orienteres.

For regionens psykiatri-område og for Rigshospitalet, er det på sygeplejeuddannelsen de uddannelsesansvarlige sygeplejersker der orienteres. 

Praktik-/kliniksteder som, grundet COVID-19 i en periode ikke har mulighed for at indgå i uddannelsesopgaven, bedes hurtigst muligt kontakte relevant uddannelseskonsulent i CHRU samt relevant kontaktperson på Københavns ProfessionshøjskoleHvad er konsekvensen for den studerende/elevens uddannelsesforløb, hvis man sendes hjem?

Det tilstræbes at alle uddannelsessøgende fastholdes i praktik/klinisk undervisning. 

Hvis uddannelsessøgende sendes midlertidigt hjem fra sit praktik/kliniksted, er man som uddannelsessted forpligtet til at sikre, at de uddannelsessøgende har mulighed for at opnå deres læringsudbytte/praktikmål enten ved at finde et andet kliniksted/praktikplads, udarbejde erstatningsopgaver eller andre lokale løsninger. 

For studerende sker dette i samarbejde med KP og tilknyttet uddannelseskonsulent fra CHRU.

For elever orienteres uddannelseskonsulent fra CHRU og ansættende myndighed.

Studerende og elever opfordres til at dokumentere studieaktivitet/læringsforløb og fremmøde som kan ligge til grund for den efterfølgende vurdering af praktik/klinikforløbet.Må gravide studerende/elever være i klinik?

Ud fra et forsigtighedsprincip, både over for den gravide og over for det ufødte barn, betragter Sundhedsstyrelsen gravide som en risikogruppe ift. COVID-19. Gravide inden 28. graviditetsuge håndteres på lige fod med andre risikogrupper. Hvis den uddannelsessøgende med sine vanlige opgaver i praktikken/klinikken vil komme i kontakt med patienter med mistænkt eller bekræftet smitte med COVID-19, skal vedkommende omplaceres til andre opgaver. 

Ud fra et udvidet forsigtighedsprincip med fokus på det ufødte barn skal gravide fra 28. graviditetsuge ikke være på praktik/klinikstedet. Den gravide uddannelsessøgende kan i visse tilfælde sendes hjem med opgaver, som klinisk vejleder/underviser sørger for. For elever aftales forløbet mellem arbejdsgiver og elev.

Studerende: Gravide studerende fra Københavns Professionshøjskole som ikke kan være på deres kliniksted af ovenstående grunde, skal kontakte sin studievejleder og uploade en tro-og-love-erklæring samt kopi afvandrejournal i Praktikportalen.

Elever: Gravide elever skal orientere ansættende myndighed og praktiksted i tilfælde hvor de grundet graviditet og COVID-19 ikke kan være i praktik. 

Sundhedsstyrelsen: Hvordan skal medarbejdere i risikogrupper håndteresMå studerende og elever deltage i pleje og behandling af patienter med COVID-19?

Ja, men hvis studerende og elever deltager i plejen af patienter indlagt til observation for COVID-19 eller verificeret COVID-19, så er der en særlig forpligtelse for praktikstedet at sikre, at de forsvarligt kan anvende og på- og aftage relevante værnemidler korrekt, samt forstå og agere forsvarligt ift. forebygge smittespredning og egen sikkerhed.Hvordan skal man forholde sig til fravær i forbindelse med COVID-19 symptomer og sygdom?

Studerende og elever, som udviser symptomer på COVID-19, skal følge samme retningslinjer, som gælder for det faste personale på praktikstedet. De skal derfor lade sig teste efter samme retningslinjer som andet sundhedspersonale, herunder ved enhver nærkontakt til smittede.

Link til nærmere info: Coronatest af personale 

Derudover henvises til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Af retningslinjerne fremgår, at den studerende/eleven ved positiv test for COVID-19, først kan møde på hospitalet minimum 48 timer efter symptomophør.  

Fravær grundet COVID-19 symptomer eller COVID-19 sygdom betragtes som udgangspunkt som alt andet sygdom og fravær. Der gælder således ikke særlige vilkår, hvis fravær i forbindelse med COVID-19 får betydning for den studerendes/elevens mulighed for at opnå mål for praktik/klinik i pågældende semester/praktikforløb.  

Kortvarig hjemsendelse af raske studerende og elever fx i forbindelse med, at der afventes testsvar forventes ikke at få betydning for gennemførelse af den praktiske/kliniske undervisning, og  praktik/klinikstedet kan derfor i perioden stille krav om, at den studerende/eleven er studieaktiv med relevante læringsaktiviteter derhjemme.

For sygeplejestuderende: jf. Rammer og krav i klinisk undervisning på Sygeplejeuddannelsen.Må studerende/elever som er i særlige risikogrupper eller som lever sammen med personer i særlige risikogrupper, være i praktik/klinik?

Hvis en studerende/elev i praktik/klinik har særlige forhold, gælder følgende retningslinjer:

  • Studerende/elever, der tilhører en af de risikogrupper, som Sundhedsstyrelsen har defineret, skal ikke tilbage til deres praktiksted. Se de særlige risikogrupper her: Særlige risikogrupper 

  • Studerende/elever, der lever sammen med personer, der tilhører en risikogruppe, skal kontakte egen læge for en individuel vurdering, hvis ikke de er trygge ved at vende tilbage til praktik/klinikstedet.

Studerende fra Københavns Professionsskole som ikke kan være på deres kliniksted af ovenstående grunde, skal kontakte studievejleder og uploade en tro-og-love-erklæring og eventuelt lægefaglig dokumentation i Praktikportalen.

Hvis det enkelte praktiksted har lokale retningslinjer, som afviger fra ovenstående, aftaler det enkelte praktiksted med uddannelsen, hvorledes studerende og elever skal forholde sig.

Hvis man er hjemme fra praktik/klinik af anden årsag end COVID-19 relateret gælder der almindelige regler for sygdom og fravær.Skal fordybelses-/studiedage inddrages, hvis den praktiske/kliniske læring ikke foregår som normalt?

Studerende: Da de studerende fortsat er studerende på SU og som udgangspunkt stadig i klinisk undervisning, gælder aftaler om 30 timers fremmøde stadig. Det betyder ikke nødvendigvis en fast ugentlig studiedag, men 30 timers ugentlig gennemsnitligt studierelevante aktiviteter i samarbejde med klinikstedet. 

Elever: Angående elever gælder, at de er ansat 37 timer om ugen, så der er ikke andre vilkår end under normale omstændigheder. Rammerne for fordybelsestid kan være ændret på det enkelte praktiksted i forhold til, hvad der er ressourcer tilKan uddannelsesaktiviteter der samler flere studerende/elever og på tværs af sektorer og afdelinger gennemføres?

Tværgående læringsaktiviteter med fremmøde for de studerende gennemføres i det omfang det er muligt under overholdelse af relevante retningslinjer. 

Afvikling af gruppeundervisning/uddannelse skal ske i henhold til de til enhver tid gældende retningslinjer ift. samling, fysisk afstand og rengøring. Hvor det er nødvendigt, iføres personer i rummet værnemidler. 

Vejledning til afholdelse af kurser og forskning med fysisk tilstedevaerelse i RegionH

Det enkelte praktik/kliniksted kan vurdere om de finder det forsvarligt at gennemføre f.eks. en udveksling af studerende og elever på tværs af sektorer, hospitaler og afdelinger. Hvis det skønnes uhensigtsmæssigt pga. smitte spredning, kan aktiviteten gennemføres på alternative måder fx ved brug af interne og/eller digitale løsninger.Skal der anmeldes arbejdsskade for studerende og elever i forbindelse med COVID-19?

Praktik/klinikstedet skal anmelde hvis studerende eller elever kommer til skade i praktikken, dette gælder også, hvis de bliver smittet med COVID-19.

Som med alle andre medarbejdere skal man følge Region Hs vejledning til anmeldelse af COVID-19 som en arbejdsskade. Obs - vejledningen ligger på intranettet, og kræver at du er logget på Region Hs netværk. Overordnet håndtering af uddannelsessøgende under corona


Professionsbachelorstuderende

Mange professionsbachelorstuderende har fået ændret deres praktikforløb i foråret 2020. Næsten alle hjemsendte blev sendt hjem med erstatningsopgaver. Uddannelses- og Forskningsministeriet har haft nedsat en taskforce om håndtering af afbrudte praktikforløb. Konklusionen fra ministeriet var, at så mange studerende som muligt skulle gennemføre deres uddannelse på normeret tid, men også at praktikforløb kunne blive anderledes end oprindeligt planlagt. Region Hovedstaden, Københavns Professionshøjskole og kommunerne samarbejder om at finde gode løsninger, så de studerende kan gennemføre deres uddannelser på normeret tid og med de nødvendige forudsætninger.

Københavns Professionshøjskole opdaterer løbende deres studerende på egen hjemmesideErhvervsuddannelseselever

Social- og sundhedsassistentelever genoptog deres praktikforløb i både somatikken og i psykiatrien den 11. maj. Forventningen er, at forlængelser af elevernes uddannelse og ophobning af elevforløb dermed kan undgås.

Øvrige erhvervsuddannelseselever har været påvirket forskelligt ift. mistet praktiktid, eksaminer mv. Konkrete udfordringer håndteres individuelt i dialog mellem praktikstedet, skolen, det faglige udvalg og Center for HR og Uddannelse/sektion for grunduddannelse.

Undervisningsministeriet har givet mulighed for, at praktiktiden på en række erhvervsuddannelser kan forlænges i op til to måneder, hvis nødvendigt og hvis både praktiksted og elev ønsker det. Dette gælder for uddannelserne til ambulancebehandler, serviceassistent og social- og sundhedsassistent. Retsinformation.dkRedaktør