Studerende og elever under corona

​Find info om hvordan coronavirus påvirker studerende og elever i Region Hovedstaden

Al hold og gruppeundervisning/uddannelse i det kliniske ophold er genoptaget.

Afvikling af gruppeundervisning/uddannelse skal ske i henhold til de til enhver tid gældende retningslinjer ift. samling, fysisk afstand og rengøring. Hvor det er nødvendigt, iføres personer i rummet værnemidler. 

Vejledning til afholdelse af kurser og forskning med fysisk tilstedevaerelse i RegionH

Det kliniske uddannelsessted skal sørge for de studerendes og elevernes tryghed og sikkerhed, når de er i klinisk praktik. Elever og studerende skal tage samme forholdsregler som regionens personale og ikke møde, hvis de har symptomer på sygdom.

Spørgsmål og svar om praktik/klinisk undervisning & COVID-19

Til professionsbachelorstuderende, elever, kliniske undervisere og vejledere

I sektion for Grunduddannelse og Uddannelsesudvikling, Center for HR og Uddannelse får vi en række spørgsmål fra kliniske vejledere, undervisere og elever/studerende, der handler om hvordan COVID-19 får har betydning for uddannelsesforløb på studerende og elever på regionens hospitaler.
Nedenfor har vi samlet nogle spørgsmål og svar, der repræsenterer ofte stillede spørgsmål.
Spørgsmål og svar opdateres løbende.

Har du spørgsmål til denne side kan de rettes til de relevante uddannelseskonsulenter i Sektion for Grunduddannelse og Uddannelsesudvikling.


Skal alle uddannelsessøgende testes inden praktik/klinikstart?

Der er ikke noget generelt krav om testning af uddannelsessøgende inden opstart af praktik/ klinisk undervisning. Der opfordres til at studerende og elever følger den lokale teststrategi, på det enkelte hospital eller den enkelte kommune. I hvilke tilfælde kan uddannelsessøgende sendes hjem midlertidigt?

Studerende/elever kan midlertidigt blive bedt om at blive hjemme, hvis et praktik-/kliniksted midlertidigt nedlukkes pga. COVID-19. 

Uddannelsesforløbet fortsætter idet praktik-/klinikstedet fortsat er ansvarlige for den praktiske/kliniske del af uddannelsen og dermed må finde alternative måder at afvikle uddannelsesopgaven på. 

En overflytning til andet praktik-/kliniksted kan i enkelte tilfælde af langvarig nedlukning blive nødvendigt. Hvem kan træffe beslutning om at sende studerende og elever hjem?

Beslutning om at sende de uddannelsessøgende hjem træffes af praktik-/kliniksted eller elevers ansættende myndighed. Beslutning om at sende uddannelsessøgende hjem kan fx træffes hvis forholdene i praktik/klinikstedet gør det umuligt at gennemføre praktikforløbet.Hvis der træffes beslutning om at sende uddannelsessøgende hjem, så skal det kliniske undervisningssted hurtigst muligt orientere uddannelseskonsulenterne i Center for HR og Uddannelse (Sektion for Grunduddannelse og Uddannelsesudvikling) og Københavns Professionshøjskole/relevant erhvervsskole – desuden skal elevers ansættende myndighed orienteres.

For regionens psykiatri-område og for Rigshospitalet, er det de uddannelsesansvarlige sygeplejersker der orienteres. 

Praktik/kliniksteder som, grundet COVID-19 i en periode ikke har mulighed for at indgå i uddannelsesopgaven, bedes hurtigst muligt kontakte relevant uddannelseskonsulent i Center for HR og Uddannelse samt relevant kontaktperson på Københavns Professionshøjskole.Hvad er konsekvensen for den studerende/elevens uddannelsesforløb, hvis man sendes hjem?

Det tilstræbes at alle uddannelsessøgende fastholdes i praktik/klinisk undervisning. 

Hvis uddannelsessøgende sendes midlertidigt hjem fra sit praktik/kliniksted, er man som uddannelsessted forpligtet til at sikre, at de uddannelsessøgende har mulighed for at opnå deres læringsudbytte/praktikmål enten ved at finde et andet kliniksted/praktikplads, udarbejde erstatningsopgaver eller andre lokale løsninger. 

For studerende sker dette i samarbejde med KP og tilknyttet uddannelseskonsulent fra CHRU.

For elever orienteres uddannelseskonsulent fra CHRU og ansættende myndighed.

Studerende og elever opfordres til at dokumentere studieaktivitet/læringsforløb og fremmøde som kan ligge til grund for den efterfølgende vurdering af praktik/klinikforløbet.Må gravide studerende/elever være i klinik?

Ud fra et forsigtighedsprincip, både over for den gravide og over for det ufødte barn, betragter Sundhedsstyrelsen gravide som en risikogruppe ift. COVID-19. Gravide inden 28. graviditetsuge håndteres på lige fod med andre risikogrupper. Hvis den uddannelsessøgende med sine vanlige opgaver i praktikken/klinikken vil komme i kontakt med patienter med mistænkt eller bekræftet smitte med COVID-19, skal vedkommende omplaceres til andre opgaver. 

Ud fra et udvidet forsigtighedsprincip med fokus på det ufødte barn skal gravide fra 28. graviditetsuge ikke være på praktik/klinikstedet. Den gravide uddannelsessøgende kan i visse tilfælde sendes hjem med refleksionsopgaver, som klinisk vejleder/underviser sørger for. For elever aftales forløbet mellem arbejdsgiver og elev.

Studerende: Gravide studerende fra Københavns Professionshøjskole som ikke kan være på deres kliniksted af ovenstående grunde, skal kontakte sin studievejleder og uploade en tro-og-love-erklæring samt kopi afvandrejournal i Praktikportalen.

Elever: Gravide elever skal orientere ansættende myndighed og praktiksted i tilfælde hvor de grundet graviditet og COVID-19 ikke kan være i praktik. 

Sundhedsstyrelsen: Hvordan skal medarbejdere i risikogrupper håndteresMå studerende og elever deltage i pleje og behandling af patienter med COVID-19?

Så vidt muligt skal studerende og elever udsættes for mindst mulig risiko. Skal studerende og elever deltage i plejen af patienter indlagt til observation for COVID-19 eller verificeret COVID-19, så er der en særlig forpligtelse for praktikstedet at sikre, at de forsvarligt kan anvende / på- og aftage relevante værnemidler korrekt, samt forstå og agere forsvarligt ift. forebygge smittespredning. Hvordan skal man forholde sig til fravær i forbindelse med COVID-19 symptomer og sygdom?

Uddannelsessøgende, som udviser symptomer på COVID-19, skal følge samme retningslinjer, som gælder for det faste personale på praktikstedet. De skal derfor, ligesom andet personale, være særligt opmærksom på symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, og opfordres til at lade sig teste efter samme retningslinjer som andet sundhedspersonale, herunder ved enhver kontakt til smittede i omgangskreds.

Se nærmere i notatet: Coronatest af personale 

Derudover henvises til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Af retningslinjerne fremgår det bl.a., at den uddannelsessøgende ved positiv test for COVID-19 først kan møde på arbejde fra 48 timer efter symptomophør.  

Fravær grundet COVID-19 symptomer eller COVID-19 sygdom betragtes som udgangspunkt som alt andet sygdom og fravær. Der gælder således ikke særlige vilkår, hvis fravær i forbindelse med COVID-19 får betydning for den uddannelsessøgendes mulighed for at opnå mål for praktik/klinik i pågældende semester/praktikforløb.  

Der skal som ved alt andet fravær, indkaldes til supplerende samtaler, hvis det vurderes, at der er risiko for, at mål for læringsudbytte/praktikmål ikke kan opnås.

Kortvarig hjemsendelse af raske uddannelsessøgende fx i forbindelse med, at der afventes test svar forventes ikke at få betydning for gennemførelse af den praktiske/kliniske undervisning, men at der i samarbejdet mellem praktik/kliniksted og den uddannelsessøgende kan aftales relevante læringsaktiviteter derhjemme.  

Ved længerevarende fravær grundet COVID-19 symptomer eller COVID-19 sygdom, skal uddannelsesinstitutionen/ansættende myndighed inddrages i at skitsere mulige løsninger for den enkelte uddannelsessøgende.

For sygeplejestuderende: jf. Rammer og krav i klinisk undervisning på Sygeplejeuddannelsen.Må uddannelsessøgende som er i særlige risikogrupper eller som lever sammen med personer i særlige risikogrupper, være i praktik/klinik?

Hvis en uddannelsessøgende i praktik/klinik har særlige forhold, gælder følgende retningslinjer:

  • Uddannelsessøgende, der tilhører en af de risikogrupper, som Sundhedsstyrelsen har defineret, skal ikke tilbage til deres praktiksted. Se de særlige risikogrupper her: Særlige risikogrupper 

  • Uddannelsessøgende, der lever sammen med personer, der tilhører en risikogruppe, skal kontakte egen læge for en individuel vurdering, hvis ikke de er trygge ved at vende tilbage til praktik/klinikstedet.

Studerende fra Københavns Professionsskole som ikke kan være på deres kliniksted af ovenstående grunde, skal kontakte studievejleder og uploade en tro-og-love-erklæring og eventuelt lægefaglig dokumentation i Praktikportalen.

Hvis det enkelte praktiksted har lokale retningslinjer, som afviger fra ovenstående, aftaler det enkelte praktiksted med uddannelsen, hvorledes uddannelsessøgende skal forholde sig.

Hvis man er hjemme fra praktik/klinik af anden årsag end COVID-19 relateret gælder der almindelige regler for sygdom og fravær. Skal fordybelses-/studiedage inddrages, hvis den praktiske/kliniske læring ikke foregår som normalt?

Studerende: Da de studerende fortsat er studerende på SU og som udgangspunkt stadig i klinisk undervisning, gælder aftaler om 30 timers fremmøde stadig. Det betyder ikke nødvendigvis en fast ugentlig studiedag, men 30 timers ugentlig gennemsnitligt studierelevante aktiviteter i samarbejde med klinikstedet. 

Elever: Angående elever gælder, at de er ansat 37 timer om ugen, så der er ikke andre vilkår end under normale omstændigheder. Rammerne for fordybelsestid kan være ændret på det enkelte praktiksted i forhold til, hvad der er ressourcer til.Kan uddannelsesaktiviteter på tværs af sektorer og afdelinger gennemføres?

Tværgående læringsaktiviteter med fremmøde for de studerende gennemføres i det omfang det er muligt under overholdelse af relevante retningslinjer. 

Vejledning til afholdelse af kurser og forskning med fysisk tilstedevaerelse i RegionH

Det enkelte praktik/kliniksted kan vurdere om de finder det forsvarligt at gennemføre f.eks. en udveksling af uddannelsessøgende på tværs af sektorer, hospitaler og afdelinger. Hvis det skønnes uhensigtsmæssigt pga. smitte spredning, kan aktiviteten gennemføres på alternative måder fx ved brug af interne og/eller digitale løsninger. Skal der anmeldes arbejdsskade for studerende og elever i forbindelse med COVID-19?

Praktik/klinikstedet skal anmelde hvis uddannelsessøgende kommer til skade i praktikken, dette gælder også, hvis de bliver smittet med COVID-19.

Som med alle andre medarbejdere skal man følge Region Hs vejledning til anmeldelse af COVID-19 som en arbejdsskade. Obs - vejledningen ligger på intranettet, og kræver at du er logget på Region Hs netværk. Overordnet håndtering at uddannelsessøgende under corona


​ Medicinstuderende

De kliniske ophold for medicinstuderende er i størst muligt omfang gennemført. Generelt har meget teoretisk klinisk uddannelse været erstattet af onlineundervisning. Derudover er der i et samarbejde mellem Region Hovedstaden og Københavns Universitet fundet konkrete løsninger, så de studerende kunne gennemføre deres uddannelse uden forsinkelse. Der har fra starten af COVID-19 været et særligt fokus på at sikre, at de 2. semesterkandidatstuderende kunne gennemføre deres kliniske eksamen (OSCE), og på at de 6. semesterkandidatstuderende, som afslutter deres sommeren 2020, kunne gennemføre planlagte klinikophold. 

KUs studievejledning opdaterer løbende de medicinstuderende via studiebeskederProfessionsbachelorstuderende

Mange professionsbachelorstuderende har fået ændret deres praktikforløb i foråret 2020. Næsten alle hjemsendte blev sendt hjem med erstatningsopgaver. Uddannelses- og Forskningsministeriet har haft nedsat en taskforce om håndtering af afbrudte praktikforløb. Konklusionen fra ministeriet var, at så mange studerende som muligt skulle gennemføre deres uddannelse på normeret tid, men også at praktikforløb kunne blive anderledes end oprindeligt planlagt. Region Hovedstaden, Københavns Professionshøjskole og kommunerne samarbejder om at finde gode løsninger, så de studerende kan gennemføre deres uddannelser på normeret tid og med de nødvendige forudsætninger.

Københavns Professionshøjskole opdaterer løbende deres studerende på egen hjemmesideErhvervsuddannelseselever

Social- og sundhedsassistentelever genoptog deres praktikforløb i både somatikken og i psykiatrien den 11. maj. Forventningen er, at forlængelser af elevernes uddannelse og ophobning af elevforløb dermed kan undgås.

Øvrige erhvervsuddannelseselever har været påvirket forskelligt ift. mistet praktiktid, eksaminer mv. Konkrete udfordringer håndteres individuelt i dialog mellem praktikstedet, skolen, det faglige udvalg og Center for HR og Uddannelse/sektion for grunduddannelse.

Undervisningsministeriet har givet mulighed for, at praktiktiden på en række erhvervsuddannelser kan forlænges i op til to måneder, hvis nødvendigt og hvis både praktiksted og elev ønsker det. Dette gælder for uddannelserne til ambulancebehandler, serviceassistent og social- og sundhedsassistent. Retsinformation.dkRedaktør