Hyppigt anvendte forkortelser i kardiologien

Se listen herunder

​Anatomi

​​
A-klapaortaklap
amlforreste mitralflig
AOaorta
AParterie pulmonalis
APHarterie pulmonalis hovedstamme
AV-klapatrioventrikulær klap (klap mellem atrie og ventrikel)
CXramus circumflexus (den ene store koronararterie afgående fra hovedstammen af venstre koronararterie)
LA venstre atrium
LADramus descendens anterior (den anden store koronararterie afgående fra hovedstammen af venstre koronararterie)
LCAvenstre koronararterie
LVvenstre ventrikel
LVOTvenstre ventrikels udløbsdel
M-klapmitralklappen
P-klappulmonalklappen
pmlbageste mitralflig
PVpulmonal vene
RAhøjre atrium
RCAhøjre koronararterie
RVhøjre ventrikel
T-klaptricuspidalklappen
v.c.i.vena cava inferior
v.c.s.vena cava superior

Hæmodynamik​​


AVA beregnet åbningsareal af aortaklappen
CI cardiac index (CO divideret med legemsoverfladen)
COcardiac output (= minutvolumen (MV))
EFEjection Fraction – den fraktion (%-del) af venstre eller højre ventrikels blodvolumen, der pumpes ud i hver systoleglobale systoliske funktion
EOAberegnet effektivt åbningsareal af klapproteser
LAPtrykket i venstre atrium
LVEDPdet slutdiastoliske tryk i venstre ventrikel
LVEFvenstre ventrikels uddrivningsfraktion (se EF)
LVPtrykket i venstre ventrikel
MPAPmiddeltrykket i arterie pulmonalis
MVA beregnet åbningsareal af mitralklappen
PAPtrykket i arterie pulmonalis
PCWPpulmonale kapillære indkilningstryk (svarer til LAP)
PGpressure gradient (trykfaldet over …)
PVRpulmonal vaskulær resistance (lungekar modstand)
RAP trykket i højre atrium
RVEDPdet slutdiastoliske tryk i højre ventrikel
RVEFhøjre ventrikels uddrivningsfraktion(se EF)
RVPtrykket i højre ventrikel
SVslagvolumen

Ekkokardiografi​


(se i øvrigt under anatomi, hæmodynamik og sygdomme)
2-Dto-dimensional ekkokardiografi
3-Dtre-dimensional ekkokardiografi
Amaksimal strømningshastighed i det transmitrale flow i den sene fyldningsfase betinget af atriesystolen – anvendes ved vurdering af venstre ventrikels diastolisk funktion
AQ og CKacoustic quantification og color kinesis – teknikker til kvantitativ bestemmelse af regional og global systolisk og diastolisk funktion
CFM Dopplerfarve-Doppler
CW-Dopplercontinuous wave Doppler ekkokardiografi
DTdecelerationstiden – anvendes ved vurdering af venstre ventrikels diastoliske funktion
Emaksimal strømningshastighed i det transmitrale flow i den tidlige hurtige fyldningsfase – anvendes ved vurdering af venstre ventrikels diastolisk funktion
E/A ratioforholdet mellem E og A – anvendes ved vurdering af venstre ventrikels diastolisk funktion
IRTisovolumetriske relaksationstid –anvendes ved vurdering af venstre ventrikels diastoliske funktion
M-modeén-dimensional ekkokardiografi
PW-Dopplerpulsed wave Doppler ekkokardiografi
TEEtransøsofageal ekkokardiografi
TTEtransthorakal ekkokardiografi
TVIvævs-Doppler – teknik til kvantitativ bestemmelse af regional systolisk og diastolisk funktion og synkronicitet
WMIwall motion index – semikvantitativt udtryk for venstre ventrikels systoliske funktion

Invasive procedurer​


(eksklusive elektrofysiologi)
C + V + Akoronararteriografi, ventrikulografi og aortografi
C + Vkoronararteriografi og ventrikulografi
CABGkoronar bypass operation
H + PVR højresidig kateterisation og beregning af pulmonary vascular resistance (lungekar modstand)
IVUS intrakoronar ultralydskanning
KAGkoronararteriografi
LIMA graft venstre arteria mammaria, som anvendes som bypass til LAD.
MYBImyokardiebiopsi
PTCApercutanous transluminal coronary angioplasty (ballondilatation med eller uden anlæggelse af stent)
PTSMApercutanous transluminal septal myocardial ablation (alkohol ablation ved hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati)
TIMI – flowgraduering af koronararterieflow efter f.eks. ballondilatation
Venegraftvener typisk fra UE, som anvendes til bypassoperation

Elektrofysiologi​​


el.fys.elektrofysiologisk undersøgelse
CARTO3-dimensional elektromagnetisk mapping – anvendes til identifikation af optimalt ablationssted
NOGAsamtidig information om elektriske impulser i myokardiet og regional kontraktion – anvendes i forbindelse med genterapi projekt
RFA radio frequency ablation – ophævelse af impuls ledning ved hjælp af kontrolleret thermisk vævsskade

Pacemakere​

PMpacemaker
ICDimplantable cardioverter defibrillator
En pacemaker karakteriseres med en kode, der omfatter op til 5 positioner: ​
Pos​​​ ​1

angiver kammer/kamre hvor stimulationen (pacing) foregår
A: atrium
V: ventrikel
D: dual chamber (både atrium og ventrikel)
Pos​​​ ​​2

angiver kammer/kamre hvor sensing forgår
A: atrium
V: ventrikel
D: dual chamber (både atrium og ventrikel)
O: ingen sensing
Pos ​3 ​​​

sensing egenskaber
I: en registreret impuls hæmmer udløsning af stimulation fra pacemakeren
T: en registreret impuls udløser en stimulation fra pacemakeren
D: en registreret impuls i atriet hæmmer pacemakerens stimulation i atriet, men udløser stimulation i ventriklen (således kun ved dual chamber systemer)
Pos 4​​

programmering og frekvens regulering
R: sensor funktion til kontrol af frekvensen uafhængigt af evt. spontan elektrisk aktivitet
O: ingen af pacemakerens egenskaber kan ændres noninvasivt
P: en enkelt eller to uspecificerede variable kan ændres
M: multiple parametre kan ændres
C: pacemakeren har telemetrisk funktion
P​os ​​5

begrænset til antitakykardi funktioner

Sygdomme​​​

ACSakut coronar syndrom ( sv.t. ustabil angina og AMI)
AFatrieflimren
AI aortaklapinsufficiens
APangina pectoris
ASaortaklapstenose
ASD atrieseptumdefekt
AV-blokatrioventrikulært blok
CADkoronararteriesygdom
CHF  congestive heart failure (hjerteinsufficiens)
COCMcongestive cardiomyopathy (dilateret kardiomyopati)
DAPåbentstående ductus arteriosus
DCMdilateret kardiomyopati
HCMhypertrofisk kardiomyopati
HOCM  hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati
IHSiskæmisk hjertesygdom
MImitralklapinsufficiens
MSmitralklapstenose
NSTEMInon- ST – elevations AMI
PIpulmonalklapinsufficiens
PSpulmonalklapstenose
SA-bloksinoatrialt blok
SSNS  sygsinusknudesyndrom
STEMIST-elevations AMI
SVTsupraventrikulær takykardi
TItricuspidalklapinsufficiens
TStricuspidalklapstenose
UAPustabil angina pectoris
VFventrikelflimren
VSDventrikelseptumdefekt
VTventrikulær takykardi
WPWpræexcitation af type Wolff-Parkinson-White

Andet​

BNPbrain natriuretisk peptid – biokemisk markør for hjerteinsufficiens
CCS I – III  Canadian Cardiac Society – klassifikation af grader af funktionsniveau. Bruges typisk til at klassificere patienter med angina pectoris
HTLX bloktransplantation – både hjerte og lunger
HTXhjertetransplantation
LTXlungetransplantation
MUGAmultiple gated acquisition - isotopundersøgelse til vurdering af hjertefunktionen
NYHA I - IVNew York Heart Association – klassifikation af grader af funktionsniveau. Bruges typisk til at klassificere patienter med hjerteinsufficiens
PETpositron emissionstomografi speciel isotopundersøgelse, som anvendes til vurdering af den regionale myokardiegennemblødning
TNItroponin I – biokemisk markør for myokardiecelledød
TNTtroponin T – biokemisk markør for myokardiecelledød
Redaktør