Om Laboratoriebetjening af praksissektoren

​regionh.dk/Laboratoriebetjening er hjemmeside for Central Enhed for Kvalitetssikring af laboratorieanalyser i praksissektoren (CEK), som er den regionale kvalitetsorganisation til faglig rådgivning og kvalitetssikring af praksissektoren på laboratorieområdet.

I forbindelse med beslutning om lukning af Region Hovedstadens Elektive Laboratorium (RHEL, tidligere KPLL) d. 1. januar 2016, besluttede Regionsrådet at der skulle ske en organisatorisk og fysisk samordning af den klinisk biokemiske laboratoriebetjening af praksissektoren.

Den organisatoriske og fysiske samordning har betydet, at laboratorie- og analysefunktionen bliver varetaget af hospitalernes laboratorier og fordelt svarende til de medicinske optageområder. Der er desuden blevet etableret en regional serviceordning, der skal sikre betjening af praksissektoren med afhentning af laboratorieprøver, levering af utensilier og kørsel med mobillab.

Desuden er der blevet etableret en regional kvalitetsorganisation for praksissektoren: Central Enhed for Kvalitetssikring af Praksissektoren (CEK).​

Den Regionale Kvalitetsorganisation (CEK)​

Den Regionale Kvalitetsorganisation skal sikre, at praksissektorens læger oplever samme høje serviceniveau som hidtil i forhold til kvalitetsarbejde og faglig rådgivning.

CEK varetager kvalitetssikring – dvs. de initiativer der på tværs af sektorer sikrer den enkelte patient en god analysekvalitet, god service, rationel diagnostik og behandling samt en rationel udnyttelse af ressourcerne. 

CEK har desuden ansvar for at sikre opfølgning og udvikling af det biokemiske område i praksissektoren, herunder kontrol af apparatur i praksisklinikkerne. Overordnet skal CEK opfylde retningslinjer angivet af Regionernes Lønnings og Takstnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

Kvalitetsorganisationen skal:

  • sikre, at overenskomsterne, herunder beskrevne foranstaltninger overholdes på laboratorieområdet.

  • varetage specialiseret funktion, der sikrer fortsat udvikling af anvendelsen af klinisk biokemi i praksissektoren, herunder de i overenskomsterne nævnte tiltag af kontrol af apparatur i praksisklinikkerne.

  • sikre ensartede kvalitetskrav til udførelse af analyser på laboratorier og i praksis, herunder etablering af besøg af laboratoriekonsulenter i praksis.

  • varetage kvalitetskontrol af laboratorierne og analyser foretaget i praksissektoren og endvidere varetage visse overenskomstbestemte kontrolfunktioner på det mikrobiologiske område.

  • definere relevante kvalitetsmål og sikre at disse overholdes.

  • arbejde tæt sammen med Kap-H, som er PLO-Hovedstaden og Region Hovedstadens fælles konsulentordning for almen praksis.

  • løbende vurdere praksissektorens brug af laboratorieydelser i tæt samarbejde med Center for Sundhed

Redaktør