​​

Anmeldelse af erhvervssygdom

Her kan du læse om hvornår læger og tandlæger har pligt til at anmelde en erhvervssygdom.

​​Pligt til at anme​​​lde

Alle læger og tandlæger har pligt til at anmelde sygdomme, som kan skyldes arbejdet.

Sygdommen skal anmeldes, uanset om den tilskadekomne har givet samtykke. Tilskadekomne kan på et hvilket som helst tidspunkt under sagens behandling bede Arbejdsskadestyrelsen om ikke at behandle sagen videre.

Anmeld ved mista​​nke

Det er vigtigt at vide, at pligten til at anmelde intræder allerede når man som læge eller tandlæge  vurderer, at en sygdom muligvis er arbejdsbetinget.

Det er ikke et krav for at anmelde, at sygdommen står på fortegnelsen over erhvervssygdomme - eller en betingelse for at anerkende den enkelte sygdom er opfyldt.

Det er heller ikke et krav, at sygdommen er varig.

Formål med an​meldelse

Der er flere formål med at anmelde alle erhvervssygdomme

  • den tilskadekomnes ret til erstatning
  • forebyggelse af nye arbejdsskader
  • øge kendskabet til, hvilke sygdomme der kan være arbejdsbetingede

Arbejdsskadestyrelsen afgør om ​​​det er en arbejdsskade

Det er Arbejdsskadestyrelsen, der vurderer, om sygdommen er en arbejdsskade, og om tilskadekomne kan få erstatning. 

Når en sygdom bliver anmeldt, indhenter Arbejdsskadestyrelsen oplysninger om arbejdet og om sygdommen for at kunne tage stilling til, om sygdommen er en arbejdsskade. 

Obligatorisk digita​​l anmeldelse

Fra den 1. juli 2010 er det obligatorisk at anmelde formidede eller konstaterede erhvervssygdomme elektronisk via ESS.

Anmeld erhvervssygdom på Virk.dk

Ved problemer eller spørgsmål til den elektroniske anmeldelse, kan du kontakte Arbejdsskadestyrelsens support mandag- fredag fra 9.00 - 12.00 på telefon 70 80 85 60 eller skriv til easyform@ask.dk

Hvis du ikke anme​​​lder digitalt 

Anmelder du som læge eller tandlæge efter 1. juli 2010 på papir, risikerer du ifølge de nye regler bødestraf.
Anmeldelsen vil fortsat blive behandlet, så den manglende elektroniske anmeldelse ikke går ud over borgeren, men der vil ikke blive udbetalt honorar for anmeldelsen.   ​​​​

Retsgrund​​lag

Lægers og tandlægers anmeldepligt fremgår af arbejdsskadelovens § 34, stk. 1, samt § 3 i anmeldebekendtgørelsen for læger og tandlæger.

Overtrædelse af pligten til at anmelde straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år, jf. anmeldebekendtgørelsens § 10.

Den digitale anmeldepligt fremgår af § 5 i anmeldebekendtgørelsen (Bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen).

Redaktør