Telemedicinsk Videncenter

Telemedicinsk Videncenter løser en række opgaver på tværs af Region Hovedstaden inden for det telemedicinske området.

​Telemedicinsk Videncenters overordnede mål er:​​

  • at understøtte overblik og koordinering
  • at sikre erfaringsopsamling, videndeling og formidling
  • at rådgive
  • at understøtte kvalitets- og organisationsudvikling

Skabe overblik​​ ​

Telemedicinsk Videncenter skal skabe overblik og koordinering af regionale, tværsektorielle samt tværregionale telemedicinske tiltag. Koordineringen af de telemedicinske indsatser skal sikre, at der ikke opstår parallelle initiativer regionalt, tværsektorielt og tværregionalt.

Formidle erfaringer og viden​​​

Videncenteret har ansvar for at formidle de erfaringer og den viden, som regionen indhøster på det telemedicinske område. Videncenteret skal også sikre, at udenlandske erfaringer med telemedicinske løsninger i videst mulige omfang kommer regionens udvikling til gode.

Rådgive om telemedicin​​​ ​

Videncenteret skal forestå rådgivning af hospitaler, ledelser, administrative stabe samt det politiske niveau. Rådgivningen skal omfatte vurderinger af, hvilken betydning øget brug af telemedicin kan have for arbejdsgange og behandlingsprocesser. Rådgivningen kan endvidere indeholde anvisning af nye områder for anvendelse af telemedicin.

Understøtte kvalitets- og organisationsudvikling

Telemedicinsk Videncenter skal medvirke til at afstikke rammer for en øget anvendelse af telemedicin. Telemedicin kan være med til at fremme kvalitet og effektivitet i forebyggelse og behandling af borgere og patienter i Region Hovedstaden, herunder sammenhængende patientforløb. Indførelse af telemedicin kan desuden understøtte organisationsudvikling på baggrund af ændrede og optimerede arbejdsgange.   

Telemedicinsk Videncenter- et virtuelt center​​​​​​​

For at sikre dynamisk involvering af de rette kompetencer og en fortsat forankring indenfor faglige miljøer er Telemedicinsk Videncenter etableret som et virtuelt videncenter. Videncenteret har få centralt placeret nøglepersoner med ansvar for koordinering og fremdrift, desuden et tværsektorielt coreteam.
Redaktør