Telemedicinsk Videncenter

Telemedicinsk Videncenter blev etableret primo 2012 som Center for Telemedicin med en fast årlig bevilling

Telemedicinsk Videncenter skal:​​

  • sikre overblik og  koordinering af regionale og nationale tiltag inden for anvendelse af telemedicin

  • sikre erfaringsopsamling, videndeling og formidling

  • medvirke til at udstikke rammer for en øget kliniknær og tværsektoriel anvendelse af telemedicin

Telemedicinsk Videncenter støtter udvikling og anvendelse af telemedicinske initiativer, der hjælper patienten til at mestre egen sygdom.

Centret sikrer, at telemedicinske initiativer bliver udbredt med succes og at telemedicin giver høj værdi for både borgere, sundhedspersoner og samfund. Målet er, at initiativerne bliver en integreret del af den daglige drift og de daglige arbejdsgange.

Centret forestår rådgivning af hospitaler, ledelser, administrative stabe samt  det politiske niveau. Rådgivningen omfatter vurderinger af, hvilken betydning øget brug af telemedicin kan have for arbejdsgange og behandlingsprocesser. Rådgivningen indeholder endvidere anvisning af nye områder for anvendelsen af telemedicin.

Centret er også et videncenter, som samler og deler viden på det telemedicinske område. Erfaringsopsamling og videndeling skal foregår regionalt, tværsektorielt, tværregionalt, nationalt og internationalt således, at disse erfaringer med telemedicinske initiativer i videst mulige omfang kommer regionens udvikling til gode.

Telemedicinsk Videncenters rolle er, at:

  • stille viden og rådgivning til rådighed, som letter arbejde for de telemedicinske aktører

  • skabe og bevare et overblik over telemedicinske indsatser i regionen

  • indstille udvalgte initiativer, som kan implementeres i stor skala

  • sikre, at telemedicinske indsatser skaber sammenhæng i og mellem region, kommuner og praktiserende læger

  • bidrage aktivt til udvikling af telemedicinske initiativer i samarbejde mellem sundhedspersonale, patienter, forskere, innovatører og virksomheder

 

Hjulet 2014_final - farvet.jpg

 

Videndeler:

Centeret er et videncenter, som samler og deler viden på det telemedicinske område. Erfaringsopsamling og videndeling foregår regionalt, tværsektorielt, tværregionalt, nationalt og internationalt således, at erfaringerne i videst muligt omfang kommer regionens udvikling af telemedicin til gode

 

Synliggør telemedicin:

Centeret skal øge kendskabet til telemedicin generelt, samt specifikt til centerets opgaveområder. For at nå målet skal centeret forestå rådgivning af hospitaler, ledelser, administrative stabe samt det politiske niveau. Rådgivningen skal omfatte vurderinger af, hvilken betydning øget brug af telemedicin kan have for arbejdsgange og behandlingsprocesser. Rådgivningen kan endvidere indeholde anvisning af nye områder for anvendelse af telemedicin. Ligeledes vil der løbende blive formidlet om centerets aktiviteter og initiativer.


Bidrager til forskning og innovation:

Telemedicinsk Videncenter's skal holde sig informeret og opdateret om tendenser på forsknings- og innovationsområdet inden for telemedicin. Erfaringer på området foregår i et tæt og konstruktivt samarbejde mellem regionens centre/hospitaler, forsknings- og innovationsinstitutioner og private aktører. Hidtidige forskningsresultater peger i retning af, at der stadig findes et stort behov for  vel designede telemedicinske forskningsinitiativer.

 

Samarbejder på tværs:

Politikere, fagpersoner og borgere efterspørger alle et koordineret samarbejde omkring telemedicin på tværs, der blandt andet skal sikre sammenhængende patientforløb. Denne udvikling gør det nødvendigt, at regionen stiler mod øget samarbejde med andre tværsektorielle sektorer samt et tværregionalt, nationalt og internationalt samarbejde.

 

Understøtter telemedicinske initiativer:

Telemedicinske initiativer omfatter det operationelle niveau, hvor centerets medarbejdere bistår med vejledning og rådgivning gennem initiativernes levetid, herunder udvikling, evaluering, idriftsættelse og/eller udbredelse. Centeret sikrer, at de bedste telemedicinske initiativer bliver udbredt med succes og at telemedicin giver høj værdi for både borgere, sundhedspersoner og samfund. Målet er, at initiativerne bliver en integreret del af den daglige drift og de daglige arbejdsgange.

Som inspiration og uddybning se listen over igangværende telemedicinske initiativer i regionen:Telemedicinske initiativer i Regionen TVC aktiviteter og sygdomsområder 2019 (PDF åbner i ny fane)

Telemedicinske initiativer i regionenTelemedicinske initiativer i RegionenTelemedicinske initiativer i Regionen

Inddrager patientens perspektiv: 

Telemedicin via videokonference og/eller værktøjer til hjemmemonitorering skaber muligheder for, at patienten kan interagere med en sundhedsperson via internettet og uden fysisk fremmøde. For patienten betyder det, at sundhedsydelser kan leveres, når som helst og hvor som helst patienten er. Et telemedicinsk tilbud bør tilrettelægges ud fra en vurdering af, hvilken sundhedsfaglig indsats, som den pågældende patient har behov for. Målet er en differentieret tilgang med udgangspunkt i patientens situation.

Redaktør