Regional vækst- og udviklingsstrategi

Vi arb​ejder for en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livs​kvalitet.

​​​​​

 
​​​​​

​​​​
Great​​er Copenhagen er Danmarks vækstmotor
Greater Copenhagen er Danmarks vækstmotor og landets eneste metropol med global gennemslagskraft. Vi tiltrækker 85 procent af de udenlandske investeringer i Danmark, og vore virksomheder står for omkring halvdelen af den samlede danske eksport. Mere end en tredjedel af Danmarks velstand i form af BNP skabes her, og det er også her, der skabes flest arbejdspladser.  

Greater Copenhagen skal gå forrest i konkurrencen med andre internationale storbyer som Hamborg, Berlin og Stockholm om at skabe arbejdspladser, øge væksten og tiltrække udenlandske investeringer. Og vi skal skabe det gode liv for borgerne.

​Til gavn for regionen, men også for hele Danmark

Med den regionale vækst- og udviklingsstrategi har kommuner, erhvervsliv, organisationer og videninstitutioner sammen sat retning for hovedstadsregionen: Vi vil være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Region Hovedstadens har lavet en fokuseret strategi med konkrete initiativer, der skal bidrage til højere livskvalitet, flere arbejdspladser og mere vækst hos virksomhederne. Det gavner os, der bor og lever her i regionen, det gavner alle danskere – og det gavner Danmark ude i verden. 

​Regionale løsninger på regionale udfordringer

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi følges op af to handlingsplaner for hhv. 2015-2016 og 2017-2018. Handlingsplanerne sætter rammerne for de indsatser, som regionen i samarbejde med kommuner og andre centrale aktører vil igangsætte inden for trafik/mobilitet og uddannelse/kompetent arbejdskraft samt de fire vækstområder smart, sund, kreativ og smart vækst.

I handlingsplanen for 2015-2016 er der bl.a. fokus på klima, trængsel, mobil- og bredbåndsdækning, turisme, kompetent arbejdskraft og sundhed. Som led i handlingsplanen for 2017-2018 igangsættes initiativer inden for trafik, kompetent arbejdskraft, tiltrækning af internationale talenter, klimatilpasning, ressourceeffektivitet, fødevaresektoren, digitalinfrastruktur og anvendelse af ny teknologi inden for sundhedsområdet.   

​​​​ReVUS i høring

Der var stor interesse for høringen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi, hvor 23 ud af hovedstadsregionens 29 kommuner indsendte svar. I alt modtog Region Hovedstaden 72 høringssvar fra blandt andet borgere, virksomheder, universiteter, uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer.

Høringssvarene er behandlet politisk, og Region Hovedstaden har udarbejdet svar til alle høringsparter i form at to hvidbøger. Af hensyn til læseren, er der udarbejdet en tematisk version, der giver et overblik over alle de synspunkter og ændringer, der fremkommer under hvert tema og rammevilkår, og en afsenderorienteret version, som giver et overblik over den enkelte høringsparts input og Region Hovedstadens svar herpå.

Hent behandlingen af høringssvarene her: 


I høringsperioden inviterede regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen borgere og erhvervsliv til to dialogarrangementer. Få de gode input her: 


Strategien fik bred opbakning i Danmarks Vækstråd for sin fokuserede tilgang til de regionale styrkepositioner: sund, grøn, kreativ og smart vækst og for at indtænke den funktionelle metropolregion Greater Copenhagen. Hent materialet her: 


For flere oplysninger kontakt venligst:
Chefkonsulent Lene Jermiin: lene.jermiin@regionh.dk

​​​
Redaktør