Grøn vækst

Der skal være sammenhæng mellem miljø- og klimaindsatsen og den økonomiske vækst, for at borgernes livskvalitet også er høj i fremtiden. 

​​​​​​​​​

Vi vil nedbringe energi- og ressourceforbruget, og vi vil sikre ren jord og rent grundvand. Vi vil tiltrække internationale investeringer til udvikling af innovative løsninger, der både kan fremme virksomhedernes eksportpotentiale og løse regionens egne udfordringer.

Udfordring

Omstilling af energisystemet

Vi vil have et CO2-neutralt energi- og transportsystem i 20XX, fordi hovedstaden skal være CO2-neutral i 20XX. Energi- og transportsystemet står for en stor del af CO2-udledningen, og derfor skal der sættes målrettet ind for at nedbringe CO2-udslippet.

​​     Verdens energiefterspørgsel forventes at øges med ca. 1.8 procent per år.

​Hovedstadsregionen står overfor en massiv udfordring med at tilpasse sig det ændrede klima. Udfordringen bliver kun større af, at befolkningstætheden kommer til at stige de kommende år. Vi vil sammen med virksomheder og videninstitutioner gå forrest i arbejdet for at sikre, at Greater Copenhagen bliver klimatilpasset. 

Ren jord, rent vand og råstoffer

Indsatsen for at sikre ren jord og rent drikkevand til alle borgere i regionen skal optimeres gennem samarbejde med virksomheder og videninstitutioner. Vi vil udvikle innovative løsninger, der kan effektivisere sikringen. Samtidig vil vi sikre, at der er råstoffer til rådighed for virksomheders produktion og infrastrukturprojekter. Råstofgrave, som ikke skal benyttes mere, skal udvikles til rekreative formål til gavn for borgere.

​Udnyttelse af potentialet omkring letbanen

Vi vil gå forrest for at tiltrække investeringer, understøtte byudviklingen og sikre passagerfremgang til letbanen. Det vil vi gøre ved at deltage i et demonstrationsprojekt, der skal sikre den bedst mulige anvendelse af de arealer, som med den nye letbane kommer til at ligge i nærheden af en station,​ og dermed får et nyt potentiale for anvendelse og bebyggelse.

Ressourceeffektivitet og grøn efterspørgsel

Behovet for at udnytte ressourcer optimalt og sikre intelligent offentlig ​efterspørgsel efter grønne og innovative løsninger skal drive udviklingen af genanvendelse og udviklingen af nye løsninger.

Mål


Vækstmål​

  • Sammen skaber vi arbejdspladser og driver udvikling i private virksomheder ved at efterspørge grønne løsninger

Livsk​valitetmål

  • Sammen sikrer vi en region med høj drikke-vandskvalitet, ren jord, lav CO2-udledning og høj evne til klimatilpasning.
Effektmål

  • Hovedstadsregionens energi- og transportsystem skal være CO2-neutralt i 20XX.
  • Hovedstadsregionen skal være en klimaberedt region i 2025. 

​Grøn vækst – initiativer​

1. Investeringer 2015-17

Omstilling af energisystemet
Ved at udarbejde en regional klimaplan vil vi sikre, at energiforbruget er i balance med energiproduktionen. Klimaplanen skal formulere en række handlinger, der fører til: 
omstilling af energiforsyningen til vedvarende energi og effektivisering af energisystemets infrastruktur
reduceret energiforbrug i bygninger og anlæg hos borgere, virksomheder, kommuner og region 
reduceret energiforbrug i og omlægning af transportsektoren til fossilfrie drivmidler.

Klimatilpasning
Hovedstadsregionen skal være en klimaberedt region i 2025. Vi vil sikre en lang række regionale klimatilpasningstiltag, der fx fremmer:
vejledning, koordinering og facilitering på tværs af aktører fx ved etablering af en regional Task Force
bedre kyst- og stormflodssikring 
overfladeløsninger
Desuden vil vi indgå i Climate-KIC’s nordiske afdeling på DTU. Climate KIC er et europæisk offentligt-privat partnerskab. Partnerskabet har fokus på reduktion og tilpasning til klimaændringer. Partnerskabet yder støtte til forskere og grønne iværksættere, gennemfører innovationsprojekter og uddanner studerende indenfor grøn vækst. Det forventes at partnerskabet vil bidrage til at styrke den danske og nordiske udvikling indenfor klimainnovation og skabe jobs og vækst.

Ren jord, rent vand og råstoffer
Der igangsættes en række nye strategiske partnerskaber mellem vidensinstitutioner, virksomheder, region og kommuner for innovative løsninger, der fx fremmer:
oprensning af jordforurening
sikring af grundvand samt råstofområdet
at råstofgrave efter endt råstofgravning kan få ny samfundsværdi.

Grøn vækst omkring letbanen 
Vi vil sikre udarbejdelse af et internationalt demonstrationsprojekt, der bidrager til at tiltrække investeringer, understøtter byudviklingen og sikrer passagerfremgang til letbanen. I samarbejde med Ringbykommunerne og en række andre aktører vil regionen fx arbejde med følgende indsatsområder:
bæredygtig byudvikling: Idé- og arkitektkonkurrence for udvalgte cases, smart city programmer mv.
effektiv og grøn mobilitet: Idé- og arkitektkonkurrence for udvikling af stationsområder og trafikknudepunkter og nye mobilitetsløsninger
markedsføring og investeringsfremme til projektrealisering

2. Investeringer 2018-2025

Ressourceeffektivitet
Vi vil optimere ressourceeffektiviteten ved at forebygge og genanvende affald hos virksomheder, kommuner og region ved fx at fremme:
Industriel symbiose
Direkte genbrug 
Ressourceoptimering i produktionen

Grøn efterspørgsel
Vi vil fremme øget intelligent grøn efterspørgsel af innovative løsninger indenfor miljø- og klimaområdet. Der er et uudnyttet grønt vækstpotentiale i både kommuners og Region Hovedstadens indkøb og behov for grønne løsninger i egne organisationers drift. Det kan fx imødekommes ved at fremme: 
videns- og erfaringsudveksling samt kompetenceudvikling for indkøbere
værktøjer til at flytte​ fokus fra indkøbspris til levetidsomkostning af produkter ved indkøb
gennemføre funktionsudbud og tættere dialog med virksomheder om udvikling af grønnere produkter med vækstpotentiale

Redaktør