Smart vækst

​Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden, og vi vil øge satsningen på smart drift og udvikling for at sikre fremtidens vækst og velfærd. 

​​​​​​​​​​​

Smart drift og udvikling kan medføre CO2-besparelser, bæredygtig økonomisk vækst, øget livskvalitet og nedsatte udgifter i den offentlige sektor.

​     
     60 procent af arbejdspladserne inden for den danske IKT-branche og 70- ​90 procent af arbejdspladserne i de kreative erhverv, der er relateret til IT-udvikling, ligger i hovedstadsregionen.​​

Udfordring

Digitalisering af virksomheder og organisationer

Der er et stort potentiale for små og mellemstore virksomheder, hvis fokus på digitalisering øges. I sundhedsvæ​snet skal big data gøres tilgængelige for at udvikle fremtidens sundhedssystem og fx understøtte den selvhjulpne patient ved at udvikle løsninger sammen med virksomhederne.

Løsninger i byrummet

Udviklingen af smart city-løsninger skal accelereres.  Smarte løsninger skal spredes til alle regionens løsninger via et regionalt kompetencecenter for smart city-løsninger. Derved skal kommuner sikres smarte løsninger til fx belysning og lokalisering af vand.


     ​Analysefirmaet International Data Cooperation (IDC) skønner, at big data-løsninger har haft et marked på 19 mia. USD i 2010 – med årlige vækstrater på over 40 procent.​

​Regional WiFi-dækning
Greater Copenhagen er ikke dækket tilstrækkeligt til at imødekomme hverken turisters eller virksomheders behov. Derfor skal der etableres en sammenhængende WiFi-dækning i hele regionen.​

Mål

Vækstmål

 • ​Vi skaber et mere effektivt samfund, hvor der investeres i smarte løsninger, som både løser lokale problemstillinger og øger den globale efterspørgsel.

Livskvalitetmål

 • Vi går forrest i at udvikle innovative red-skaber, der giver den enkelte borger højere livskvalitet. 

Effektmål

 • Der er udviklet X nye løsninger til patienter i sundhedsvæsnet inden for regionens kerneopgaver på sundhedsområdet inden 2018.
 • Der er oprettet et regionalt kompetencecenter, som spreder smart city-løsninger til alle regioner.
 • Der er udarbejdet et business case for etablering af regional WiFi-dækning inden 2017.

​S​mart vækst - initiativer

1. Investeringer i 2015-17

Løsninger i byrummet
Samfundet har brug for smarte og fremtidsdygtige løsninger, og værdien af disse løsninger skal være synlig. Vi vil:
 • etablere et regionalt kompetencecenter for smart city-løsninger som skal ud-brede viden og sikre internationalt fokus på 
 • styrke de eksisterende test- og demonstrationsfaciliteter, som fx DOLL (Danish Outdoor Lighting Lab) for at styrke virksomhedernes innovationspotentiale og konkurrenceevne
 • sikre systemer til lokalisering af vand ved oversvømmelser
 • ​være med til at oprette nye faciliteter, som også kan tiltrække virksomheder og højtuddannet arbejdskraft

Digitalisering af virksomheder og organisationer
Region Hovedstaden vil have sikret tilgængelighed af data. Vi vil:
 • forbedre den trafikale fremkommelighed fx ved at sikre intelligent styring af den offentlige trafik
 • udvikle bedre sundhedsløsninger gennem øget udnyttelse af data
 • udvikle bedre sundhedsløsninger ved at fremme systematisk forskningsbaseret udvikling og drift af teknisk avanceret simulation
 • fremskynde digitaliseringen af små og mellemstore virksomheder

Regional WiFi-dækning
Manglende bredbånds- og mobildækning i yderområder er i dag en hæmsko for væksten. Vi vil:
 • udarbejde en business case for regional WiFi-dækning, som kan danne grund-lag for etableringen
 • s​amle de relevante aktører for at udbygge WiFi-dækningen til at dække hele hovedstadsregionen

2. Investeringer i 2018-25

Digitalisering af virksomheder og organisationer
Region Hovedstaden vil åbne op for de enorme sundheds- og vækstmæssige po-tentialer inden for udvikling af personlig medicin ved at
 • koble data fra biologiske vævsprøver (ét fælles frysehus) med data fra sundhedsregistre. 
Redaktør