Sund vækst

​Hovedstadsregionen spiller en stærk rolle inden for sund vækst​. Vi har en stærk tradition inden for offentlig-privat samarbejde, som gør det muligt at skabe et sundhedsvæsen i verdensklasse. Et sundhedsvæsen, som understøttes af virksomheder, der udvikler nye produkter og metoder. ​​

​​​​​​


Udfordring

Produktivitet

Produktiviteten i hovedstadsregionen skal øges for at sikre vækst og velfærd i fremti-den. Derfor vil vi sikre en sundere befolkning, så den enkelte borger har mulighed for at bidrage mest muligt til væksten.

Innovation

For at få skabe et sundhedsvæsen i verdensklasse, er innovation afgørende. Der skal laves flere tidlige kliniske forsøg, udvikles nye typer medicin og sikres bedre anvendelse af sundhedsdata, så behandlinger kan blive bedre og billigere i fremtiden.

Testfaciliteter

Udvikling af de bedste løsninger til sundhedsvæsnet kræver, at vi stiller faciliteterne til rådighed for virksomheder, der indgår i offentlig-private samarbejder.  Desuden skal der tiltrækkes mere kapital til udviklingen, så vi kan udnytte potentialet af samarbejdet bedst muligt.

     80 % af Danmarks virksomheder inden for sundheds- og velfærds-teknologi er placeret i hovedstadsregionen.

​Talent
Det bedste sundhedsvæsen kræver de bedste forskere. Derfor satser vi målrettet på udvikling og tiltrækning af de største talenter, både fra Greater Copenhagen og internationalt.​

Mål

Vækstmål

  • ​Hovedstadsregionen skal være et af de fem mest foretrukne steder til udvikling af sundhedsløsninger til det globale marked.

Livskvalitetmål

  • Regionens borgere skal være mere raske og leve længere.

​Effektmål
  • Produktiviteten i hovedstadsregionen er steget med x procent inden 2025.
  • Region Hovedstaden indgår i x antal offentlig-pr​ivate innovationssamarbejder 2015-2018.
  • Der er etableret en fælles indgang til Region Hovedstadens testfaciliteter.
  • Der er tiltrukket x antal internationale forskere og gennemført y antal ph.d.-forløb inden 2025.​​​​

        ​
     ​Hovedstadsregionen er særligt stærk inden for biotek, lægemidler og medico-teknisk udstyr. Der forskes for over 2 mia. kr. årligt på regionens hospitaler

Sund vækst - initiativer

1. Investeringer i 2015-17

Innovation
Copenhagen-regionen skal være et globalt centrum for udvikling og test af ny sundheds- og velfærdsteknologi. Region Hovedstaden, Københavns Kommune, virksomheder, videninstitutioner og andre offentlige parter vil sammen udvikle innovative løsninger i.
Copenhagen Health Tech Cluster (CHC) har fokus på at fremme innovative indkøb, implementering, skalering, eksport og internationale investeringer  

Talent 
Vi vil udvikle en internationalt førende videnregion, der kan tiltrække topforske-re, talenter, investeringer og samarbejdspartnere. 
Knowledge and Innovation Communities (KIC)/Healthy Ageing skal bl.a. skabe:
Et nyt Forskningscenter for personal assisting health technology som Re-gion H etablerer sammen med KU SUND, DTU og Københavns Kommune med fokus på løsninger til borgere med kroniske sygdomme 
Copenhagen School of Health Innovation: en strategisk og visionær ud-dannelsessatsning inden for sundhedsinnovation, som er et samarbejde mellem KU, DTU, CBS, Region H og en række erhvervsvirksomheder.

Testfaciliteter
European Spallation Source (ESS) og MAX IV i Lund skal være med til at spe-cialisere og udbrede regionens life science løsninger og produkter til flere virk-somheder. Fromålet er, at der opnås mere konkurrencedygtighed og øget eksport, til-trækning af international arbejdskraft (talenter) og investeringer fra udenlandske virksomheder. For at udløse potentialet af ESS og MAX IV, skal regionens hospi-taler og universiteter lære at bruge anlæggene og øge integration på tværs af sun-det.

2. Investeringer i 2018-25

Produktivitet
Samspil mellem sundhedssektoren og lokale oplande. Middellevetiden i hoved-stadsregionen skal hæves til X år ved at øge ligheden i sundhed. Der skal udvikles samarbejder omkring innovative løsninger, der kan bidrage til øget lighed i sundhed og øget middellevetid.
Samarbejde med kommuner og sektorer/øvrige aktører
Konkrete samarbejder mellem kommuner og hospitaler om øget lighed i sundhed
 

Redaktør