Videncenter for Innovation og Forskning – hvem, hvad og hvorfor?

I forbindelse med budgetaftale 2012 besluttede regionsrådet at afsætte midler til etablering af et videncenter, som skal fremme forskning og innovation i sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden. Videncenter for Innovation og Forskning (VIF) blev på den baggrund dannet pr. 1. januar 2012.
Formålet med VIF er at tilbyde en effektiv og brugerorienteret rådgivning om innovation og forskning rettet mod ledere og medarbejdere på alle niveauer i sundhedsvæsenet. Derudover skal VIF bistå regionsrådet og koncernledelsen med udvikling af de strategiske rammer samt understøtte en styrket sammenhæng i forsknings- og innovationsindsatsen på tværs af regionen.

Videncenter for Innovation og Forskning – hvem?

VIF er en sammenlægning af de tidligere eksisterende støtteenheder – Tectra og FIE. Herudover indgår den gruppe af medarbejdere fra Regionsgården i Hillerød, der arbejder med udvikling af de strategiske rammer for forskning og innovation. creoDK, København Universitets, Danmarks Tekniske Universitets og Region Hovedstadens fælles EU-lobbykontor i Bruxelles, er ligeledes en del af VIF. I alt er vi 30 medarbejdere, hvoraf 10 sidder på Regionsgården i Hillerød, 17 i forskerparken COBIS, mens 3 sidder i Bruxelles.

Videncenter for Innovation og Forskning – hvad?

VIFs hovedopgaver består i at videreudvikle en synlig og sammenhængende støtteindsats rettet mod forskning og innovation i Region Hovedstaden. Det er målet at etablere en direkte adgang til en sammenhængende, fremsynet og robust rådgivning på opgaveområderne, som i udgangspunktet er finansiering, jura og kommercialisering, kliniske forsøg, interessevaretagelse, strategi og politik.

VIF skal samtidig medvirke til at skabe en let og overskuelig adgang til støtte og vejledning på andre områder, f.eks. kliniske forsøg og innovation i samspil med andre enheder, særligt GCP-enheden, sekretariatet for de Videnskabsetiske Komiteer og Center for Sundhedsinnovation.

Herudover skal VIF i tæt samspil med hospitaler, virksomheder og stabe løbende implementere den nye forskningspolitik, ”Politik for Sundhedsforskning 2020”, samt i 2012 formulere et forslag til regionens kommende innovationsstrategi.

Videncenter for Innovation og Forskning – hvorfor?

Det politiske afsæt er, at forskning og innovation er nødvendige og centrale redskaber til at udvikle regionens sundhedsvæsen og skabe vækst i regionen.

Ved at samle kræfterne i VIF bliver regionen i stand til at skabe synergi inden for forskning og innovation på flere niveauer. Det gælder f.eks. en sammenhængende støtteindsats til forskere, og en højtspecialiseret rådgivning til regionens politikere, ledere og medarbejdere. Pga. et solidt kendskab til aktørerne i sundhedsvæsen og erhvervsliv samt på universiteter bliver det lettere at fremme og facilitere større strategiske satsninger og samarbejder.

Endelig giver VIF mulighed for en intern videndeling på tværs af regionens virksomheder, hospitaler og stabe, bl.a. vha. styrket branding og synliggørelse af forskning og innovation.
Redaktør