Ny forankring skal skabe større regional sammenhæng

Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF) bliver fremover forankret på Rigshospitalet.
Koncerndirektionen har, efter dialog med Rigshospitalet, UCSF og de øvrige hospitaler, besluttet at knytte UCSF organisatorisk til Rigshospitalet. Det skyldes, at man ønsker et styrket regionalt samarbejde med de øvrige hospitaler og en tydelig kobling til den politiske og strategiske indsats i regionen på forsknings- og uddannelsesområdet.

UCSF’s profil fastholdes med en patientnær klinisk interventionsforskning, og centrets aktiviteter vil fortsat være forskning, undervisning og vejledning samt patientbehandling.

UCSF - organisering og finansiering

Centret blev etableret i 1990 med henblik på, gennem forskningsvirksomhed, at udvikle sundhedsfremme, omsorg, pleje og rehabilitering. UCSF´s undervisnings- og vejledningsaktiviteter er særligt målrettet de klinisk, sundhedsfaglige professionsbachelorer.

I 2007 blev centret en del af Region Hovedstaden og etableret som en selvstændig enhed med egen bestyrelse. Tidligere betalte hospitalerne hver især til UCSF, men med oprettelsen af regionerne er finansieringen flyttet og sker nu fra centralt, regionalt niveau. Desuden bidrager centrets forskere med at initiere en række tværfaglige forskningsprojekter, som finansieres af eksterne fonde.

Ønske om større sammenhæng og synergi

Beslutningen om ny forankring bunder bl.a. i, at UCSF siden overgangen til regionen - trods gode resultater og en bestyrelse med god bredde - ikke har været tilstrækkeligt integreret i den politiske og strategiske indsats i regionen.

Den ændrede organisering sker ud fra et ønske om, at UCSF fremadrettet kan bidrage til udvikling og vidensformidling af evidensbaseret viden inden for områder som systematisk patientaktivering og implementering samt uddannelse inden for det sundhedsfaglige område med et klinisk, tværfagligt perspektiv. Dette efterspørges i Region Hovedstaden, såvel politisk og strategisk som operativt af den lokale ledelse, forskere og medarbejdere på hospitalerne.

Målet er også at styrke sammenhængen til de regionale strategier og politikker og skabe synergi med Region Hovedstadens forskningsuddannelses- og øvrige uddannelsesaktiviteter.

Fremtidig forankring på Rigshospitalet

UCSF forankres på Rigshospitalet med hospitalets direktion som formand for den styregruppe, der erstatter den hidtidige bestyrelse.

I løbet af foråret 2013 vil en midlertidig styregruppe stå for udarbejdelsen af et kommissorium for den nye, permanente styregruppe for UCSF, som forventes nedsat inden sommeren. Arbejdet skal sikre, at der sættes en god og klar ramme for UCSF’s virke i de kommende år i overensstemmelse med de mål og ønsker, der er blevet sat for centret.

Om UCSF

  • Etableret i 1990 og blev en del af regionen i 2007

  • Har 18 ansatte - forskere, ph.d.-studerende, projekttilknyttet personale og TAP’ere

  • UCSF har til formål at gennemføre patientnær, klinisk interventionsforskning inden for det sundhedsfaglige område

  • Centrets aktiviteter er særligt målrettet sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, jordemødre, og radiografer m.fl.

  • På det videnskabelige plan gennemfører UCSF forskningsprojekter, forskningsvejledning og undervisning

  • UCSF vejleder i forsknings- og udviklingsprojekter, spørgeskema- og interviewundersøgelser m.m.

  • UCSF gennemfører patientbehandling over for kræftpatienter i kemoterapi

Redaktør