Hvem opkræves

​Den 1. juni 2011 vedtog folketinget en ny hovedlov på komiteområdet: Lov nr. 593 af 14. juni 2011 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Loven trådte i kraft den 1. januar 2012. 

I bekendtgørelse nr. 1159 af 8. december 2011 er fastsat de nærmere regler om gebyr for behandling af forskningsprojekterne:

​​

​​​ Der opkræves geb​yr

for behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter som indleveres af andre end regionens egne institutioner, herunder praktiserende læger, private virksomheder, private hospitaler, statsinstitutioner, kommuner el. lign.

Der opkræve​s ikke gebyr

for behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der udføres i et samarbejde mellem på den ene side Region Hovedstadens institutioner og på den anden side statsinstitutioner, private hospitaler eller virksomheder, hvor projektet er initieret og styret af Region Hovedstadens institutioner, og hvor samarbejdspartneren alene yder økonomisk støtte, men i øvrigt er uden indflydelse på projektet.

Der opkræves gebyr​

for behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der udføres i et samarbejde mellem på den ene side Region Hovedstadens institutioner og på den anden side statsinstitutioner, private hospitaler, praktiserende læger eller virksomheder, hvor projektet er initieret af en af de sidstnævnte (f.eks.: hvor virksomheden har udarbejdet protokolmaterialet)

Der opkræves ikke gebyr​

for behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der udføres i en af Region Hovedstadens institutioner, men opnår støtte fra private og/eller statslige fonde.


Hidtidig fritagelse for gebyrpligt for Københavns Universitet er ophævet pr. 31. december 2011.​

Redaktør