Inddrager patienterne direkte i forskningen

​Involverer vi patienter og pårørende,​ og udviser åbenhed i hele forskningsprocessen fra ide til formidling, så kan vi ofte gøre en større forskel, fortæller forskningschef og overlæge Jüri.

Jüri Johannes Rumessen, forskningschef og overlæge

Når mit arbejde virkelig f​øles værdifuldt

Jeg arbejder for, at vi som helhed på tværs af afdelinger, faggrupper og specialer inddrager patienterne mere direkte i forskningen. Det kræver handlekraft, men giver overras​kende indsigter og håb om nye gennembrud i både behandling og forskning.

Ved siden af mit job som overlæge er jeg chef i en tværgående forskningsenhed. Her samarbejder vi blandt andre med universiteter, regionale forskningsenheder og andre hos- pitaler i regionen om, hvordan vi kan integrere forskning i behandling og pleje. 

Forskning på næ​sten alle afdelinger

Sådan har det ikke altid været. Da vi her på hospitalet startede med at lave de første forskningsstrategier for ca. 10 år siden, var forskning noget, der var forbeholdt de få og foregik i relativt afgrænsede felter. I dag, synes jeg, at jeg kan se en kulturændring. Forskning tænkes i langt højere grad ind i alle afdelinger og på tværs af specialer og faggrupper. 

Patientinddra​gelse i forskningen

På Gentofte Hospital er vores forskerkarriereprogram også blevet styrket kraftigt via bevilling af et årligt millionbeløb til delestillinger mellem forskning og klinik. Det gør ikke bare vores arbejde mere interessant. Det kommer også patienterne til gode. Patienterne – og særligt involveringen af dem direkte i forskningsprocessen– er et af de steder, hvor jeg tror og håber, at vi i Region Hovedstaden kommer til at rykke i de kommende år. Helt fra idegenerering til formidling af resultaterne. ​

Patienternes behov give​r forskningen fokus

En gigtlæge ville måske tidligere pr. automatik være fokuseret på, hvordan man forbedrer smertelindringen af patienterne. Men ved at involvere patienter og pårørende allerede inden forskningsprojektet designes, finder man måske ud af, at det slet ikke er smerter, der er gigtpatienternes største problem. Det kunne være, at det ville gøre en meget større forskel for dem, hvis man kunne gøre noget ved deres træthed.

Får os t​il at tænke i helheder

Patientinddragelse i forskningen kan også gøre det lettere at rekruttere de borgere, der skal med i projektet, ligesom man med større effekt hurtigere kan få resultaterne ud at leve i virkeligheden uden for de videnskabelige tidsskrifter.
Patientinddragelse vil også få os til i endnu højere grad at tænke i helheder og stimulere os til at arbejde tættere sammen på tværs af afdelinger, faggrupper og specialer. Det, tænker jeg, er både sjovt og meget, meget meningsfuldt.

Noget mange ko​lleger ikke ved om mig

Som regel undlader jeg at fremhæve, at jeg var københavns- og sjællandsmester i judo i min ungdom, eller at min farfar indvandrede til Danmark fra Estland i 1908. Fra ham stammer imidlertid min store interesse for skovenes svampeflora – og dens tilberedning. Som mange gode kolleger vil vide.​

Redaktør