Virkemiddelkatalog på vej mod et fossilfrit energi- og transportsystem

Virkemiddelkataloget skal danne grundlag for fælles beslutninger om igangsættelse af konkrete handlinger, der bidrager til at energi- og transportsystemet i hovedstadsregionen mest omkostningseffektivt bliver fossilfrit.    

Virkemiddelkataloget fokuserer på omstilling af energisystemet, energieffektiviseringer og transport. Foto: Virkemiddelkataloget

Virkemiddelkatalog

Virkemiddelkataloget er et skridt på vejen til at indfri den fælles kommunale og regionale energivision, som lyder:

”Hovedstadsregionen skal være en førende region inden for grøn omstilling og vækst. I 2035 skal hovedstadsregionens el- og varmeforsyning være fossilfri og transportsektoren skal være fossilfri i 2050”.  ​

Formålet med Virkemiddelkataloget er at give et analyse- og beslutningsgrundlag for aktørerne i hovedstadsregionen. Virkemidlerne er målrettet aktører (kommuner, region, forsyningsselskaber, trafikoperatører, virksomheder mv.) i hovedstadsregionen, men hvis omstillingen skal kunne gennemføres, kræver det også medvirken fra nationale aktører. De nationale rammevilkår skal understøtte omstilling af energi- og transportsystemet. Virkemiddelkataloget identificerer derfor også en række områder, hvor der er brug for nationale initiativer. 

Se et sammenfattende overblik over virkemidlerne her​

Baggrundsanalyser

Virkemiddelkataloget bygger på en række analyser af, hvor der på kort og mellemlang sigt effektmæssigt (i form af CO2-udledning) samt samfundsøkonomisk er størst potentiale for at igangsætte handlinger indenfor indsatsområderne:

  • omstilling af energisystemet (forsyning)
  • energieffektivisering af bygninger og anlæg
  • transport
De anbefalede virkemidler er udpeget i et samarbejde mellem COWI, Ea Energianalyse, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) og Viegand og Maagøe samt en bredt faglig sammensat arbejdsgruppe for hvert af de tre indsatsområder. Virkemiddelkataloget er en sammenfatning af resultater fra baggrundsanalyser indenfor indsatsområderne. Se baggrundsanalyserne her​:
Gate 21 har stået for at lede, udvikle og koordinere arbejdet med baggrundsanalyserne samt udarbejdet det sammenfattende overblik over virkemidler.

Redaktør