Multi Increment Sampling (MIS) - testet på 14 legepladser

​Regionen har undersøgt 14 legepladser for at afklare, om den tidligere arealanvendelse har forurenet jorden og udgør en sundhedsmæssig risiko for den nuværende anvendelse som legeplads. Undersøgelserne er udført med Multi Increment Sampling (MIS):

Afprøvning af ny undersøgelsesmetodeI den forbindelse er MIS metoden blevet testet med henblik på at afprøve hvorvidt metoden giver en øget sikkerhed i undersøgelse af terrænnær jord og derved danne grundlag for en bedre risikovurdering.Resultaterne fra undersøgelserneMIS undersøgelserne har generelt givet god overensstemmelse mellem de fundne forureningsparametre (bly, PAH, BaP og tunge kulbrinter) i de enkelte risikofelter. De samme forureningsparametre er påvist i hele dybden ned til 0,5 m u.t., dog med dybdemæssige fordeling. På baggrund af triplikaterne er gennemsnitsværdier og koncentrationsintervaller ved 95 % konfidensinterval beregnet. Koncentrationsintervallerne for de enkelte parametre er vurderet i forhold til afskæringskriterierne og har vist sig at være tydelige over eller under. MIS metoden vurderes således, at have givet en meget præcis risikovurdering på de enkelte legepladser.I dette notat er resultaterne fra de enkelte undersøgelser gennemgået 
Redaktør