Den offentlige indsats i 2020

Region Hovedstadens udkast til den planlagte indsats i 2020 er i offentlig kommentering frem til den 8. februar 2020.

​​​​​​​

Region Hovedstaden offentliggør hermed udkast til den planlagte indsats med undersøgelser og oprensninger på jordforureningsområdet 2020.

Borgere, organisationer og myndigheder opfordres til inden den 8. februar 2020 at kommentere på udkastet til den planlagte indsats med undersøgelser og oprensninger.

Send dine kommentarer til

Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

eller på e-mail til Region Hovedstaden (undlad at sende personfølsomme oplysninger)

Hent

Udkast til oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureingsområdet i 2020 og de nærmeste år

Miljøvurdering

Region Hovedstaden har vurderet, at arbejdsplanen ”Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2020 og de nærmeste år” ikke er omfattet af LBK nr. 1125 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), idet arbejdsplanen til nye forureningsundersøgelser og oprensning i 2020 ikke fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser. Region Hovedstaden har derfor truffet afgørelse om, at planen ikke skal miljøvurderes.

Klagevejledning

Afgørelsen, om at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering, kan efter reglerne i bekendtgørelsens §48 påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål inden fire uger fra annonceringen på regionens hjemmeside den 21. november 2019.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på borger.dk eller www.virk.dk, ligesom man plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, dvs. Region Hovedstaden. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. En klage er pålagt et gebyr, der betales med betalingskort i Klageportalen.


Redaktør