Den offentlige indsats i 2019

Region Hovedstadens udkast til den offentlige indsats med undersøgelser og oprensning af jordforurening i 2019 har været i offentlig høring. Regionen er netop nu ved at gennemgå høringssvarene.

​​​​​​​

Udkast til offentlig indsats 

Region Hovedstadens forslag til, hvilke jordforureninger, regionen skal undersøge og rense op i 2019 har været i offentlig høring. Regionen er netop nu ved at gennemgå og vurdere de høringssvar, der er kommet fra borgere, organisationer og kommuner.

Efterfølgende skal regionsrådet benhandle høringssvarene på et møde den 25. juni 2019. På dette møde vil regionsrådet tage endelig stilling til, hvilke forureninger, der skal undersøges og renses op.

Hent

Udkast - Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2019 og nærmeste år (pdf, åbner i nyt vindue)

Miljøvurdering

Region Hovedstaden har vurderet, at arbejdsplanen ”Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2019 og nærmeste år” ikke er omfattet af Lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), idet arbejdsplanen til nye forureningsundersøgelser og oprensning i 2019 ikke fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser. Region Hovedstaden har derfor truffet afgørelse om, at planen ikke skal miljøvurderes.

Klagevejledning

Afgørelsen, om at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering, kan efter reglerne i bekendtgørelsens § 16 påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål inden fire uger fra annonceringen på regionens hjemmeside den 21. november 2018.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på borger.dk eller www.virk.dk, ligesom man plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, dvs. Region Hovedstaden. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. En klage er pålagt et gebyr på kr. 900. Man betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.


Redaktør