Tilladelse til råstofindvinding på Kærhøjgårdsvej 46A i Lynge

​Region Hovedstaden har d. 1. februar 2018 meddelt Bregnebjerggård Grusgrav v/ Kurt Sørensen, tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr.  26a Lynge By, Lynge beliggende Kærhøjgårdsvej 46A, 3540 Lynge i Allerød Kommune.

Ansøgning

DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S har d. 24. april 2015 med fremsendelse af supplerende oplysninger frem til 31. august 2017 på vegne af Bregnebjerggård Grusgrav v/Kurt Sørensen ansøgt Region Hovedstaden om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer over grundvandsspejlet på 8 ha af matr.nr.26a Lynge By, Lynge.

Det ansøgte projekt vedrører:

 • Råstofindvinding i 10 år 
 • En maksimal indvinding på 50.000 m3 sand, sten og grus samt 5.000 m3 muld årligt, dog forventet 15.000 m3/år
 • Indvinding ned til ca. kote +36,5m (DVR 90) dog aldrig dybere end 1 meter over grundvandsspejl
 • Driftstid kl. 06.00 til 17.00 på hverdage og kl. 07.00 til 16.00 på lørdage
 • Anvendelse af 1-2 læssemaskiner, 1 dumper, 1-2 gravemaskine(r), 1 dozer samt 2 sorteringsanlæg 
 • Opstilling af 2 stk. mobile brændstoftanke á 1500 L placeret ved sorterværker samt integreret tank ved     knuseanlæg. Ingen stationære brændstoftanke 
 • Fortsat anvendelse af eksisterende adgangsvej med udkørsel til Kærhøjgårdsvej 
 • Efterbehandling til rekreative formål efter endt råstofindvinding.

Region Hovedstadens afgørelser

Region Hovedstaden meddeler hermed tilladelse til den ansøgte råstofindvinding på en række vilkår, som fremgår af tilladelsen. Endvidere godkender Region Hovedstaden hermed grave- og efterbehandlingsplanen vedlagt som bilag 3.

Tilladelsen og de relevante bilag kan ses nedenfor:

Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer i Birkerødgård Grusgrav (pdf, åbner i nyt vindue)

Bilag 1 Oversigtskort 1:25.000 (pdf, åbner i nyt vindue)

Bilag 2 Indvindingområde 1:2.000 (pdf, åbner i nyt vindue)

Bilag 3 Grave- og efterbehandlingsplan (pdf, åbner i nyt vindue)

Bilag 4 VVM-screeningsafgørelse (pdf, åbner i nyt vindue)

Bilag 5 Allerød Kommunes tilladelse til indvinding af grundvand i Birkerødgård Grusgrav (pdf, åbner i nyt vindue)

Bilag 6 Allerød Kommunes dispensation fra lokalplan 332 (pdf, åbner i nyt vindue)

Bilag 7 Allerød Kommunes dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 (pdf, åbner i nyt vindue)

Regionens tilladelse gives på baggrund af afgørelser efter råstofloven (LBK nr. 1585 af 10/12/2015)  og miljøvurderingsloven (LBK nr. 448 af 10/05/2017).

Klagevejledning

Regionen Hovedstadens afgørelser efter råstofloven og miljøvurderingsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelserne er offentliggjort, det vil sige den 28. februar 2018 ved midnat

Klageberettigede i forhold til afgørelser efter råstofloven er, jf. råstoflovens § 15:

 • Adressaten for afgørelsen
 • Offentlige myndigheder
 • En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 
 • Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen 
 • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø 
 • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser 
 • Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen.

Klageberettigede i forhold til afgørelser efter miljøvurderingsloven er, jf.  § 50:

 • Miljøministeren
 • Enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 
 • Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af:
  • at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og 
  • at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Eventuel klage over Region Hovedstadens afgørelser skal indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, som kan tilgås via borger.dk eller virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Region Hovedstaden. Regionen vil videresende anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

En rettidig klage efter råstofloven har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Ved rettidig klage over en screeningsafgørelse kan klagemyndigheden bestemme, at screeningsafgørelsen ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet påbyde dette standset.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klager, at klager betaler et gebyr på 900kr. for privatpersoner og 1.800kr. for virksomheder ved indsendelse af klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis der meddeles helt eller delvis medhold i klagen. Regionens afgørelser efter råstofloven og miljøvurderingsloven kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder efter, at de er meddelt eller, hvis afgørelserne påklages, inden for 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er meddelt.
Vejledning om klageregler og gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. 

Kommunale afgørelser

Det ansøgte projekt kræver tilladelse efter vandforsyningsloven (LBK nr. 125 af 26/01/2017), planloven (LBK nr. 50 af 19/01/2018) og naturbeskyttelsesloven (LBK nr. 934 af 27/06/2017). Allerød Kommune er kompetent myndighed for denne lovgivning og har truffet de aktuelle afgørelser. Afgørelserne er vedlagt som bilag 5-7.

Redaktør