Råstofplan 2016

Regionsrådet har d. 13. juni 2017 vedtaget Råstofplan 2016 med tilhørende miljørapport.

Regionsrådet vedtog den 13. juni 2017 Råstofplan 2016 med tilhørende miljørapport. Råstofplan 2016 er en plan for den fremtidige indvinding og forsyning med råstoffer, der omfatter sand, grus og ler.

Råstofplanen

 
Råstofplanen fastlægger en række graveområder og interesseområder. Inden for graveområderne, kan der søges om tilladelse til at indvinde råstoffer. Du kan finde kort over alle råstofplanens graveområder og interesseområder i den digitale Råstofplan 2016.

Råstofplan 2016 (den digitale plan åbner i nyt vindue)

Råstofplanen indeholder også en række retningslinjer for råstofindvindingen i regionen, samt nogle fokusområder for den fremtidige planlægning af råstofområdet i Region Hovedstaden.

Miljøvurderingen

Miljøvurderingen er en redegørelse for

 • hvordan miljøhensyn er integreret i planen og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning

 • hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet og

 • hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen

Råstofplanen er påklaget

Der er indkommet 10 klager i klageperioden. Herudover er der en enkelt klage, der er indkommet forud for planens vedtagelse.

Der er 2 gennemgående temaer for mange af klagerne; dels manglende miljøscreening og – vurdering af de udlagte interesseområder, dels manglende partshøring af naboer til de udlagte interesseområder.

Herudover er der følgende klagetemaer:

 • Udlæg af graveområdet L2 Ledøje Vest
 • Manglende partshøring af en grundejer indenfor nyt interesseområde ved Dronningmølle
 • Manglende partshøring af nabo til graveområde A1 Bøtterup, der har været udpeget siden 1985
 • Uklarhed over beskrivelse af interesseområderne i planen
Opsættende virkning af klagerne og mulighed for håndhævelse af råstofplanen

En af klagerne har anmodet klagenævnet om, at klagen skal have opsættende virkning. Klagenævnet har d. 5. december afgjort at klagerne ikke har opsættende virkning.

Delafgørelse NMK - opsættende virkning.PDF

Det er i en anden klage gjort gældende, at råstofplanen ikke kan håndhæves på grund af manglende særskilt miljøvurdering af interesseområderne i råstofplanen. Regionen afventer også en udtalelse fra klagenævnet om dette.

Høring af Råstofplan 2016

Forud for vedtagelsen af råstofplanen har der været foretaget en række høringer:

 • Høring af Redegørelse om revision af Råstofplan 2012 – Høring fra 18. december 2014 – 19. februar 2015

 • Høring af Ideer og forslag til Råstofplan 2016 – Høring fra 18. december 2014 – 19. februar 2015

 • Partshøring af 9 forslag til nye graveområder til Råstofplan 2016 samt udtagning af 4 graveområder – Høring fra 7. juli 2016 – 11. august 2016

 • Offentlig høring af Forslag til Råstofplan 2016 – Høring fra 8. marts 2017 – 5. maj 2017

Derudover har der været gennemført en række borgermøder, hvor der har været interesse for dette.

Klagevejledning

Vedtagelsen af råstofplanen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i afgørelsen (Råstoflovens §§ 13-16 og Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 16).

Retlige spørgsmål er bl.a. om planen er tilvejebragt i overensstemmelse med råstoflovens procedureregler om borgerinddragelse mv. Det er derimod ikke et retligt spørgsmål om afgørelsen er hensigtsmæssig eller rimelig.

Klageberettiget er:

1) adressaten for afgørelsen,

2) offentlige myndigheder,

3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,

4) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

5) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,

6) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og

7) enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen (d. 14. juni 2017). Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klager skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås via borger.dk, virk.dk eller på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside www.nmkn.dk.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnet behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr på 900 kr for borgere og 1800 kr. for virksomheder, myndigheder m.m. Miljø- og Fødevareklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales, hvis der meddeles helt eller delvis medhold i klagen.

En rettidig klage af Råstofplanen efter råstofloven har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Regionens afgørelse efter råstofloven kan endvidere indbringes for domstolene inden 6 måneder fra klagenævnets afgørelse er meddelt.

Yderligere vejledning om klageregler og gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside www.nmkn.dk.

Regionen har bekendtgjort afgørelsen om vedtagelse af Råstofplan 2016 på Regionens hjemmeside d. 14. juni 2017. Derudover er berørte parter til nye graveområder, samt relevante organisationer, foreninger og myndigheder blevet orienteret om afgørelsen skriftligt.

Redaktør