Budget 2021 - Spørgsmål og svar til budgetprocessen

​Som led i den politiske behandling af budgettet for 2021, kan medlemmerne af Regionsrådet stille spørgsmål til budgetforslaget for 2021 -2024.
Spørgsmål og svar bliver løbende offentliggjort her.

​Budgetproces for fremsættelse af spørgsmål og svar:


  • Regionsrådsmedlemmerne fremsender deres budgetspørgsmål
  • Spørgsmål og svar sendes til samtlige medlemmer af regionsrådet
  • Spørgsmål og svar offentliggøres på regionens hjemmeside
  • Spørgsmål og svar besvares løbende og så hurtigt som muligt.

Leder du efter noget bestemt?

Brug din browsers søgefunktion til at søge efter bestemt ord.
I nyere Microsoft-browsere skal du bruge Ctrl + F. På Mac skal du bruge "æble" + F. 

Nr.

Spørger​

​Dato

​Spørgsmål og svar

018​Martin Geertsen (V)
28.08.2020

Behandlingscenter for personer med svær overvægt

Administrationen bedes redegøre for, om det er korrekt, at der på Gentofte Hospital findes et initiativ med henblik på/planer for at etablere et regionalt behandlingscenter, der kan hjælpe personer med svær overvægt, herunder hvad projektet i givet fald konkret går ud på, finansieringsbehov, muligheder for OPP m.v.?

Læs svaret her

017​Anne Ehrenreich (V)27.08.2020

Flytning af neurohabiliteringsafsnit fra Frederikssund Hospital til Hillerød

I forbindelse med forslaget om flytning af neurorehabiliteringsafsnittet fra Frederikssund Hospital til Hillerød, vil jeg sikre mig, at Frederikssund Kommune er indforstået med ændringen?

Læs svaret her

016​Anne Ehrenreich (V)27.08.2020

Status på screeningsprogrammer

Jeg vil gerne kende status for indkaldelse af borgere i Region Hovedstaden til screeningsprogrammerne for bl.a. brystkræft, tarmkræft m.v.

Er der en ophobet kø af borgere eller er vi lige med?

Læs svaret her

015​Anne Ehrenreich (V)27.08.2020

Nærfinansiering og omprioritering internt på hospitalerne

Hvordan og på hvilke parametre kommer regionsrådet til at kunne følge med i, at nærhedsfinansieringen sikrer en omprioritering internt på hospitalerne og mere sammenhæng?

Læs svaret her

014​Anne Ehrenreich (V)27.08.2020

Konsulentydelser

Det fremgår af budgettet, at vi sparer 31 mio. kr. på konsulenter.

Hvilke opgaver er det, at vi fremover ikke vil bruge konsulenter til at løse?

Læs svaret her

013​Anne Ehrenreich (V)27.08.2020

Tilbud om fysioterapi/træning til indlagte patienter

Tilbydes patienter, som er indlagt længere tid, fysioterapi/træning så patienten ikke mister for meget muskelkraft og smidighed?
Såfremt det ikke sker, vil jeg gerne kende årsagen?

Er der en beregning på, at det kan betale sig at lade patienter ligge, uden at blive trænet/bevæget – for derefter at sende dem på langvarige genoptræningsophold?

Læs svaret her

012​Anne Ehrenreich (V)27.08.2020

​Udvikling i tjenestemandspensioner

I den offentlige sektor er tjenestemænd under udfasning og dermed også tjenestemandspensioner.

Jeg skal høre om samme udvikling gør sig gældende i Region Hovedstaden?

Hvor mange tjenestemænd vi aktuelt har, og hvor mange nye vi får om året samt inden for hvilke personalekategorier.

Læs svaret her

011


​Annie Hagel (Ø)26.08.2020

​Kliniske vejledere

Det fremgår af svaret på spørgsmål nr. 039-20 til mig, at regionen per 28. januar har opgjort antallet af kliniske vejledere på regionens hospitaler til 418.

Det fremgår også, at der ikke findes tilsvarende tal for 2016, hvorfor det ikke er muligt at sige noget om den nøjagtige udvikling i antallet af kliniske vejledere i perioden, hvor antallet af sygeplejestuderende er vokset med ca. 200 studerende, svarende til ca. 17 procent.

Jeg vil derfor gerne spørge, hvad den procentvise stigning i antallet af studerende fra 2018 til 2020 har været, og hvad det vil koste at øge antallet af kliniske vejledere med samme procent, sådan at vi sikrer, at der er tid til vejledning og undervisning af de sygeplejestuderende i de kliniske færdigheder.

Læs svaret her

010​Sophie Hæstorp Andersen (A)26.08.2020

​Den mobile testklinik "ud af C'eren" bla. imf. indsats mod Hepatitis C

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev det vedtaget at “gøre en målrettet indsats for at eliminere sygdommen Hepatitis C (smitsom leverbetændelse) i overensstemmelse med WHO’s målsætning gennem et samarbejde mellem rusmiddelcentre, væresteder og fængsler i regionen og de infektionsmedicinske afdelinger” for at fremme lighed i sundhed. 

I den forbindelse vil jeg gerne vide hvad det koster at videreføre den mobile testklinik (“Ud af C’eren“) fra Brugernes Akademi, som er et vigtigt supplement til den målrettede indsats for at eliminere Hepatitis C og et væsentligt bidrag til at fremme lighed i sundhed, jf. Budget 2020.

Om ”Ud af C’eren” (fra Brugernes Akademis hjemmeside)
Ud af C’eren en mobilklinik, som kører ud og møder risikogruppen i deres nærmiljø. Klinikken er bemandet med frivillige læger og sygeplejersker samt personer med brugererfaring. Den mobile klinik har fast holdeplads ved Halmtorvet på Vesterbro i København. 1-2 gange om måneden kører klinikken desuden rundt i landet og tester ved stofindtagelsesrum, varmestuer og lignende. I den mobile klinik kan man komme ind fra gaden og blive testet for hepatitis C. Klinikken henvender sig til de udsatte mennesker, for hvem vejen til de infektions-medicinske afdelinger kan være lang og ofte uoverkommelig. Udover test kan man få rådgivning om forebyggelse og behandlingsmuligheder. Hvis man bliver testet positiv, vil man modtage henvisning til behandling og tilbydes desuden følgeskab af en frivillig fra Brugernes Akademi.

Læs svaret her

009​Niels Høiby (I)26.08.2020

Hurtig diagnostik i almen praksis af virusinfektioner i luftvejene

Nedlukning af Danmark 11-3-2020 pga. Covid-19 epidemien, medførte som sidegevinst, at influenza- og kighosteepidemien ophørte samtidig med at Covid-19 smitten faldt drastisk.
Iflg. internationale erfaringer er det samme set i andre lande og børns ambulante konsultationer og deres luftvejsinfektioner faldt drastisk i disse lande. I Danmark har det medført, at antibiotikaforbruget ligeledes er faldet med op til 30%.

Antibiotikaforbruget i almen praksis domineres af behandling af luftvejsinfektioner (inkl. mellemørebetændelse) hos børn, hvor af de fleste er virusinfektioner, som dog ikke adskiller sig klinisk væsentligt fra bakterielle infektioner. Derfor overbehandles sådanne infektioner med antibiotika i almen praksis, da man kun kan påvise årsagen til infektionen ved at sende podninger til de mikrobiologiske afdelinger og herfra vil svaret først fremkomme 1-2 dage senere, hvilket er uacceptabelt for patienterne, og derfor startes antibiotikabehandling ofte. 

Disse virusinfektioner diagnosticeres med PCR teknik og der findes på markedet mindre udstyr til diagnostik af luftvejsinfektioner hos børn og voksne med PCR-teknik til brug i almen praksis, som giver svar inden for ca. 30 minutter (Point of Care Diagnostik).
Hvis sådant udstyr anskaffes og bruges i almen praksis, vil det medføre reduktion af antibiotikaforbruget og dermed resistensudviklingen, som jo er drevet af antibiotikaforbruget og er et stort problem i alle lande inklusive Danmark.

Jeg vil derfor bede administrationen undersøge, om det økonomisk er muligt at sætte et forsøg i gang i 2021, hvor f.eks. 10-25 praktiserende læger får PCR udstyr til brug i deres praksis i et år til hurtig diagnostisk af virusinfektioner (og nogle bakterieinfektioner) hos børn og voksne med øvre og nedre luftvejsinfektioner. Som kontrol kan tjene samme antal praksis med nogenlunde samme patientunderlag. Det kræver selvfølgelig, at der forhandles med PLO i regionen osv.

Læs svaret her

008​Sophie Hæstorp Andersen (A)25.08.2020

Center for komplekse symptomer

I budgetaftalen for 2018 blev det besluttet, at oprette Center for Komplekse Symptomer på Bispebjerg Hospital for at etablere én indgang for endelig udredning og behandling af patienter med en række komplekse symptomer, og som typisk har flere - og uafklarede - forløb på tværs af en række specialer (såkaldte funktionelle lidelser).

Det var med Budget 18 forventet, at centret ville blive etableret med ca. 15 medarbejdere, og at de årlige omkostninger (eksklusive husleje) ville være på ca. 8,5 mio. kr. 

 Jeg vil gerne bede om en status for centrets etablering, økonomi og medarbejdere. Derudover vil jeg gerne vide, hvor mange patienter centeret udreder og behandler, samt hvor lang den forventede ventetid er til udredning og behandling pr. august 2020. 

Læs svaret her

007​Sophie Hæstorp Andersen (A)25.08.2020

Tilbud om Legehelte til indlagte børn

Børneulykkensfondens Legehelte er alle uddannede fysio- eller ergoterapeuter, eller har en relevant idrætsfaglig baggrund. De er på børneafdelingerne 2-3 dage om ugen, for at sikre, at de indlagte børn kommer ud af hospitalssengene (hvis muligt) og får bevæget sig gennem leg og andre aktiviteter. På den måde sikrer de, at syge børn ikke falder bagud motorisk og giver dem et frirum til at være børn og unge i - fremfor syge.

Læs mere her: Legeheltene.dk

Jeg hører fra både sundhedspersonale, forældre og børnene selv, at det, at der kommer en Legehelt forbi, har en fantastisk effekt på deres humør og aktivitetsniveau - og lige så vigtigt - gør det også, at de ofte glemmer at de er syge, men bare kan være aktive, som alle andre børn.

Tilbuddet er pt. rullet ud på Herlev, Rigshospitalet og Hvidovre Hospital i Region Hovedstaden, og derudover er der Legehelte på sammenlagt 10 hospitaler i Danmark og 1 på Færøerne.

Mit spørgsmål går på:

Hvad vil det koste at sikre, at dette tilbud kan gives til alle indlagte børn i regionen, herunder Børne- og Ungdomspsykiatriske afdelinger? 

Læs svaret her

006​Sophie Hæstorp Andersen (A)

25.08.2020


Indsats for veteraner med PTSD

​Videnscenter om Handicap, Soldaterlegatet og Psykiatrien i Region Midtjylland er gået sammen om at hjælpe veteraner med psykiske skader til at genoprette en god hverdag gennem tilbuddet “På vej mod en god hverdag”. Tilbuddet sigter på at tilbyde en helhedsorienteret mentorindsats til at støtte veteraner, der er i behandling for PTSD.

Læs her: https://soldaterlegatet.dk/paa-vej-mod-en-god-hverdag/

Tidligere resultater viser, at deltagerne efterfølgende havde en følelse af at få et bedre hverdagsliv, og 14 ud af 24 kom tættere på arbejdslivet ved enten at være påbegyndt en uddannelse, kommet i praktik eller i job.

Det er velkendt, at den højt specialiserede psykiatriske behandling til veteraner med PTSD ikke kan stå alene. Derfor har netop samarbejdet mellem psykologer og socialrådgivere fra Klinik for PTSD i Århus, konsulenterne fra Videnscenter om handicap, Region Midtjylland og Soldaterlegatet været et eksempel på, hvordan indsatser på tværs af fagligheder kan skabe resultater.

Findes et lignende initiativ i Region Hovedstaden? Og hvor stor vurderes målgruppen at være ift. soldater med PTSD, der lever og modtager behandling i dag i Region Hovedstaden at være?

Hvad skal der til af samarbejdsaftaler og midler for at lave et lignende initiativ i Region Hovedstaden med deltagelse af psykiatri, Videnscenter om handicap, og frivillige organisationer eller lignende?

Hvad skal der til, hvis et lignende initiativ ikke kun har veteraner med PTSD som målgruppe, men også andre tidligere udsendte for Forsvaret, frivillige humanitære organisationer (f.eks. Røde Kors), samt politi og reddere, som målgruppe?

Læs svaret her

005​Annie Hagel (Ø)25.08.2020

​Neurologisk rehabilitering på Frederikssund Hospital

Ifølge en artikel i Frederiksborg Amtsavis i dag den 21. august ønsker afdelingsledelsen for Neurologi at afsnittet for neuro-rehabilitering flyttes permanent til hospitalet i Hillerød.

Der var ellers tale om en midlertidig flytning fra Frederikssund Hospital på grund af Corona, for at frigøre personaleressourcer, fremgår det. En permanent flytning skulle give en årlig besparelse på fem millioner kroner og fremtidssikre behandlingen. Ifølge artiklen er social- og sundhedsassistenterne bekymrede for, at en permanent flytning vil medføre personaleflugt og en dårligere genoptræning for patienterne.

På den baggrund vil jeg gerne spørge:
Har Hillerød Hospitals direktion besluttet at gøre flytningen af afsnittet for neuro-rehabilitering permanent?

Hvis ja, med hvilken begrundelse? 

Hvilke konsekvenser vil der være for personalet – skal fx alle flytte med?

Hvilken betydning får flytningen for patienterne?
Vil de få en anderledes behandling?

Hvordan når man frem til en årlig besparelse på fem millioner kroner?

Hvad ligger der i at ”fremtidssikre” behandlingen?

Skal alle neurologiske patienter i Nordsjælland flyttes til det nye neuro-rehabiliteringshus på Glostrup Hospital, når det står færdigt, efter planen i 2022?

Læs svaret her

004​​Marianne Frederik (Ø)21.08.2020Budgetspørgsmål om besvarelserne på 89 mio. kr.

Hvorvidt kan der gives en mere detaljeret fordeling af besparelserne på 89 mio. kr.?

Baggrund:
I budgettet står der s. 9: "Der er indarbejdet besparelser og optimering for i alt 89 mio. kr., omfattende optimeringer på indkøbsområdet og besparelser på administration og effektiviseringsgevinster vedr. kvalitetsfondsbyggerier. Hertil kommer, at der er indarbejdet besparelser på brug af konsulenter svarende til økonomiaftalens forudsætninger".

Vi ved allerede en del, men jeg vil bare sikre mig, at det ikke går ud over nogle opgaver eller funktioner, som vil overraske os, hvis de blev fjernet.

F.eks. overraskede det os på et tidspunkt , at håndværkere hører under administrationen.

F.eks. håber jeg, at besparelser på indkøbsordninger ikke vil begrænse grønne tiltag.

003​Marianne Frederik (Ø)21.08.2020Budgetspørgsmål om busfremkommelighed og regulering af lyssignal

Hvorvidt vil forslagene om fremkommelighedstiltag for busser og regulering af lyssignal blive en forbedring for passagerene? Kommer der flere afgange, flere busser, flere passagerer?

Hvorvidt kan sådanne forbedringer betyde, at de tidligere besparelser kan fjernes?

Baggrund:
I kommentarene til budgetforforslagene, ser det ud som om, at busprioritering i lyskryds er en større forbedring for passagerene.

Tidligere har vi dog fået at vide, at mange af disse busfremkommelighedstiltag kun betyder, at ventetiden for passagerene ikke stiger yderligere pga. flere biler.

Læs svaret her

002​Marianne Frederik (Ø)21.08.2020Budgetspørgsmål om anvendelsen af bycykler

Hvor meget anvendes bycyklerne?

Hvorfor bliver udgifterne nogen gange taget af sundhedskassen andre gange af den regionale udviklings kasse?

Baggrund:
Der er budgetforslag om flere bycykelstationer ved  akuthospitaler. Hvor stor en andel af de bycykler, der allerede er på et hospital, bliver jævnligt brugt?

Det er relativt store beløb med bycykelstationer ved alle akuthospitaler ud af en snæver økonomisk ramme, derfor vil det være godt at vide, hvor meget de bliver brugt. Ligesom det vil være godt at vide, om politikerne kan vælge, hvilken 'kasse' pengene skal tage fra.

Læs svaret her

001​Marianne Frederik (Ø)21.08.2020Budgetspørgsmål om CO2 regnskab

Hvorvidt kan der laves et CO2 regnskab, der viser at regionen bidrager til regeringens ambitiøse plan med reduktion af CO2?

Baggrund:

Regionen gennemfører en række renoveringer og nybyggeri, der bidrager til energibesparelser og CO2 reduktion. Indkøbsaftaler og transporten bidrager også. Men det kunne være godt med en vis systematik og beregninger af CO2 udslippet. Også for at vurdere, hvad regionen mere kan gøre på området. F.eks. mere transport på el eller brint. 

Læs svaret her

Redaktør