2013 - spørgsmål fra regionsrådets medlemmer til administrationen

​Her finder du de spørgsmål, som regionsrådets politikere har stillet administrationen i 2013 samt administrationens svar.

​​​


Spørgsmål fra regionsrådet og svar fra administartionen

Nr.

Spørger

Dato

Spørgsmål

200Kenneth Kristensen Berth (O)20/12-2013Så snart vagtplanen for 1813 for de første to uger af januar er parat bedes denne oversendt i anonymiseret form til undertegnede, således at det heraf dog kan aflæses og fremgår hvilke vagter, der er besat af eget personale, hvilke vagter, der er besat af vikarer og hvilke vagter, der stadig er ledige?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

199Finn Rudaizky (O)18/12-2013Københavns Kommune, Sundheds- og omsorgsforvaltningen har den 18. december 2013 i et svar til BR-medlem Karin Storgaard, oplyst, at ”indførelsen af et énstrenget akutsystem i Region Hovedstaden vil føre til en stigning i kommunal medfinansiering på omkring 17 mio. kroner i 2014 for Københavns Kommune”
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i myt vindue)

198Finn Rudaizky (O)18/12-2013

Er det korrekt, at der i forbindelse med Region Hovedstadens etablering af den nye lægevagt pr. 1/1-2014, er ansat flere nye læger på børneafdelingerne?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

197Kenneth Kristensen Berth (O)18/12-2013I forbindelse med overgangen til enstrenget akutsystem må det forventes, at antallet af henvendelser fra børn i børnemodtagelsen på Hvidovre Hospital vil stige.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

196Finn Rudaizky (O)18/12-2013Jeg skal venligst anmode om at få oplyst, hvilke skriftlige retningslinier/meddelelser til personale i Region Hovedstaden, der foreligger i relation til politikerbesøg f.eks. på hospitaler?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

195Finn Rudaizky (O)18/12-2013

Hvor meget koster det Region Hovedstaden, at via VikTeams lægearkiv, at skaffe vikarer til vagter til 1813 i januar måned 2014?
Hvad tilbydes der i løn?
Tilbydes der ekstra kompensation?
Tilbydes der penge til overnatning, udgift til rejse samt broafgift?
Er det korrekt, at man p.t. mangler at besætte 5-10 vagter dagligt i hverdagene samt 20-25 vagter i weekends i januar?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

194Kenneth Kristensen Berth (O)18/12-2013Det ønskes oplyst, hvad baggrunden for madordningen for medindlagte pårørende til børn på børneafdelingen på Hvidovre Hospital er.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

193Kenneth Kristensen Berth(O)18/12-2013Udviklingen i ventetiden på børnemodtagelsen på Hvidovre Hospital bedes oplyst - gerne anført kvartals eller månedsvis - siden 2010.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

192Kenneth Kristensen Berth (O)18/12-2013Kan det oplyses - angivet for hvert år - siden regionens tilblivelse hvilke nedskæringer, der er gennemført på henholdsvis børnemodtagelsen og børneambulatoriet på Hvidovre Hospital, hvori disse besparelser bestod og hvor store beløb, de udgjorde for hvert år?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

191Finn Rudaizky (O)14/12-2013

1) Er logistikken omkring lægevagtspatienterne klar?

2) Vil AMA patienter blandes med lægevagtspatienter?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

190Finn Rudaizky (O)13/12-2013

Spørgsmål vedrørende 1813, "lægevagt" fra 1/1-2014

Hvordan har man tænkt sig at følge op på ordningen, hvad vil man måle på og hvordan skal evalueringen foregå?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue) 

189Finn Rudaizky (O)13/12-2013

Jeg skal venligst anmode om at få oplyst, hvorvidt det er rigtigt, at ansatte i Region Hovedstadens sundhedstilbud, pr. masse-e-mail, skulle være blevet opfordret til at være 1813-ambassadører såvel i forhold til patienter og i forhold til deres private omgangskreds?
Er det normal praksis, at ansatte bliver opfordret til at promovere Region Hovedstadens politiske projekter?
Har Regionsrådet modtaget kopi af den omtalte 1813-mail?
Hvem har besluttet, at en sådan utraditionel mail er sendt ud?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

188Karin Helweg-Larsen (Ufp)12/12-2013Budgetforlig 2014 medførte, at Regionsrådet bevilligede ½ mio kr. til en start på udredning af udviklingen i retspsykiatrien. Et budget, der samtidigt vil kunne fremme forskningsaktiviteten inden for retspsykiatrien.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

187Flemming Pless (A)08/12-2013

Politikerspørgsmål i forbindelse med sammenlægning af klinikker på RH
Hospitalsdirektionen og centerledelsen på RH har besluttet at sammenlægge Onkologisk klinik og Radioterapiklinikken.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

186Lise Müller (F)02/12-2013

Hermed RR-spørgsmål om fødsler:

I hvor høj grad udnyttes kapaciteten på vores fire fødeafdelinger? Jeg ønsker her en opgørelse for 2013 samt en beregning af forventet brug af kapacitet på baggrund af anmeldte fødsler de næste 9 måneder?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

185Jannie Hjerpe (F)01/12-2013

Omkring nedlæggelsen af lægevagten og oprettelse af det enstrengede akutsystem

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

184Charlotte Fischer (B)29711-2013Jeg har læst Politikens artikel 29.11 om "141.840 danskere spiste medicin fra den sorte liste". Den handler om, at lægerne udskriver gigtpræparater, som Sundhedsstyrelsen ellers advarer imod. På den baggrund ønsker jeg at vide:
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

183Lise Müller (F) 27/11-2013

Hygiejne/hospitalsinfektioner

1. Jeg ønsker en opgørelse over antallet af patienter diagnostiseret med Clostridium D. fordelt på hospitalerne, over de sidste 12 måneder
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

182Andreas Røpke (Ufp)14/11-2013

1) Hvordan vurderer administrationen muligheden for og nytten af at skabe mulighed for at ringe 1813 fra Geodatastyrelsens telefonprogram "112 app" og/eller Danske Regioners telefonprogram "Akuthjælp"?
2) Hvis dette vurderes som muligt og nyttigt kan der så skabes mulighed for videotelefoni, så brugeren kan vise den konkrete situation eller skade til personalet på vagtcentralen?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

181Andreas Røpke (ufp)14/11-2013Vil regionen have udfaset Windows XP inden Microsoft ophører med at udsende sikkerhedsopdateringer til dette system? Og hvordan vil denne situation blive håndteret, hvis dette ikke er tilfældet?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

180Nina Berrig (C)6/11-2013Jeg har – med kasketten Lungeforening – fået en del henvendelse om at man ikke kan få ilt i hjemmet via den lungemedicinske afd. på Frederikssunds Hospital.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

179Finn Rudaizky (O)5/11-2013Vil regionen oplyse om, der planlægges oprettet en akut-funktion, der kan modtage og besvare opkald fra personale i kommunernes hjemmepleje, der søger hjælp i behandling og medicinering til patienter i palliativ pleje.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

178Kenneth Kristensen Berth (O)5/11-2013Hvad er status for så vidt angår behandlingen af bløderpatienter, idet det er blevet mig oplyst, at de to læger, der varetager behandlingen på hæmofiliafdelingen begge har opsagt deres stilling i protest mod de vilkår Rigshospitalet vil tilbyde patienterne? Hvad er strategien for så vidt angår ansættelsen af nye læger og hvad vil status være for behandlingen af bløderpatienter i Enheden for Trombose og Hæmostase efter nytår?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag 1 til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag 2 til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

177Knud Andersen (V)2/11-2013Under hvilke forudsætninger kan en pårørende til en indlagt patient på RH overnatte vederlagsfrit på patienthotellet?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

176Peter Kay Mortensen (A)31/10-2013

Kan det være rigtigt, at man inden for IT området i Region Hovedstaden har opsagt flere medarbejdere, som nu er erstattet af op til 65 vikarer?
Er det rigtigt at disse vikarer lønnes anderledes end de tidligere fastansatte?
Er det muligt at få en redegørelse herfor?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

175Hanne Andersen (A)30/10-2013

Jeg har i dag modtaget følgende spørgsmål fra en borger.
Vedkommende sagde at børne- og ungdoms psykiatrien på Glostrup, sendte alle børn/unge hjem fra fredag til mandag.
Hvis dette er rigtigt?
Sker dette så på et lægefagligt grundlag?
Hvis ikke det sker på et lægefagligt grundlag:
Hvorfor gøres det så og med hvilken begrundelse?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

174Hanne Andersen (A)30/10-2013Nedenstående spørgsmål, er en konsekvens af, at en borger, mener at den psykiater der behandler hendes søn, kun bruger præparater fra et bestemt firma.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

173Kenneth Kristensen Berth (O)30/10-2013Undertegnede ønsker en redegørelse for, hvorfor prisen for Vallensbæk Kommunes deltagelse i Ishøjruten på et år er steget fra ca. 754.000 kr. til 928.000 kr.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

172Kenneth Kristensen Berth (O)27/10-2013Forklar venligst hvordan annonce på side 21 i Berlingske søndag den 27. Oktober hænger sammen med Regionsrådets beslutning om, at annoncering med opfordring til at tage bussen til hospitalet skulle være lokal og målrettet. Der er jo netop tale om en helt generel annonce med opfordring til at tage bussen til hospitalet, som både regionaludvalget, forretningsudvalget og regionsrådet var enige om var nyttesløse.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

171Susanne Langer (Ø)22/10-2013

Spørgsmål vedrørende akuttelefon 1813 fra 1.1.14
1. Kunne vi få den autoritative vedtagelse om, at man altid kan bede om at få en læge at snakke med?
2. Kunne vi få en fordeling af specialer der har søgt stillingerne som man skal snakke med - når man skal snakke med en læge?
3. Som vi hører debatten kommer der 1.000.000 opkald om året mellem 16 - 08 ?
Er det tallet af opkald man har regnet på ?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

170Nina Berrig (C)18/10-2013

Spørgsmål vedr. Privatpraktiserende speciallæger og udredningsgarantien:

De patienter, som henvises privatpraktiserende speciallæger, som har ventetid på over 1 måned – måske midlertidig lukket p.g.a. –ferie/knækgrænse eller for mange patienter – svarer patienterne ”Der er ikke tid før om X….antal måneder.”
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

169Lise Müller (F)15/10-2013Jeg vil gerne vide hvor langt den arbejdsgruppe, der er nedsat til at diskutere navne på adlinger til fremtiden er kommet?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

168Lise Müller (F)12/09-2013Hermed videresender jeg den forespørgsel, der er kommet fra journalisten.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

167Henrik Thorup    07/10-2013

Hvad er den konkrete årsag til, at taxatransporten af bloddonere nedlægges pr. 1. oktober, så der i princippet fremover skal "betales" af bloddonorerne for at komme til at afgive blod, medmindre de bor i nærheden af et tappested?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

166Hanne Andersen (A)27/9-2013

Har erfaret fra en borger, på facebook, at Herlev Hospital, skulle bruge dyner uden betræk.
Vedkommende har ikke selv set disse eventuelle dyner. 
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

165Henrik Thorup (O)24/9-2013Jeg skal bede oplyst hvilke initiativer der er iværksat for at sikre, at forskere ikke har mulighed for at blande privat økonomi ind i de penge man har modtaget til at udføre forskning for?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

164Kenneth Kristensen Berth(O)24/9-2013Hvad er årsagen til, at en medarbejder, som har baggrund som social- og sundhedsassistent på Skt. Hans og som har taget Region Hovedstadens kursus for Social-og Sundhedsassistenter i medicinkompetence i forbindelse med jobskifte fra en afdeling (S1) til en ny afdeling (R9) pludselig ikke længere må dispensere eller administrere patienters faste medicin?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

163Leila Lindén (A)24/9-2013

Er det korrekt, at bornholmske børn og unge, der skal indlægges på børnepsykiatriske afdeling, fra den 1/1-13 bliver henvist til Hillerød Hospital i stedet for som tidligere til Bispebjerg Hospital?

Hvis det er korrekt, hvad er så begrundelsen for flytningen, idet rejsen til Hillerød i forhold til København er længere, dyrere og mere kompliceret fra Bornholm?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

162Lars Gaardhøj (A)17/9-2013Region Hovedstaden er i dag medlem af Forum for Bæredygtige Indkøb, men deltager ikke i det politisk forpligtende Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb. Hvorfor er regionen ikke partner i dag? Og er der nogen overvejelser om at blive partner?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

161Prter Kay Mortensen(A)13/9-2013

Som det er fremgået af den seneste rapport om arbejdsmiljøet, ser det ud som om at det går fremad.
Spørgsmålet er, hvad gør Regionen for at rette op på de kritiske forhold som arbejdstilsynet har rejst over for flere Hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs artiklen '11 sygehuse får sur smiley: Personalet er alt for presset' på http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article2095234.ece
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

160Charlotte Fischer (B)13/9-2013

Jeg vil gerne vide, om Region Hovedstaden har brugt den såkaldte udfordringsret. Dvs den ret, regioner og kommuner har til ansøge om fritagelse for statslige regler, overenskomster eller andre regler? Hvis ja, hvor mange gange og på hvilke områder?

Det fremgår af Produktivitetskommissionens seneste rapport, at næsten alle regioner og kommuner har benyttet retten - i alt 700 ansøgninger er det blevet til.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

159Charlotte Fischer (B)10/9-2013Jeg er blevet opmærksom på spørgsmålet om egenbetaling på vores hospitaler, jf nedenstående debat i Region Midtjylland. Jeg ønsker derfor en samlet oversigt over den egenbetaling, som vores hospitaler og praktiserende læger opkræver.
Læs bilag til spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

158Karsten Skawbo-Jensen (C)08/9-2013

Vedrørende faggruppers indrapportering af kræftpakke-data og vedrørende faggruppers udfærdigelse af handleplaner for rehabilitering af kræftpatienter
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

157Charlotte Fischer (B)02/09-2013Jeg har læst Politikens artikler i dag. Heraf fremgår, at kun halvdelen af alle fødsler på landsplan er ukomplicerede. Men i vores fødeplan for Region Hovedstaden står, at "langt de fleste fødselsforløb er ukomplicerede". De to ting passer ikke sammen. Derfor:
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

156Flemming Pless (A)01/09-2013Hvorledes er det generelle beredskab omkring krisepsykologi for patienter på Regionens somatiske virksomheder. Hvad er de generelle retningslinier for plejepersonale, hvis de skønner, der er brug for krispsykologer til en patient eller en pårørende? Kan Bispebjerg Hospital f.eks. benytte sig af krisepsykologer fra RH?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

155Flemming Pless (A)30/08-2013Jeg skal i forbindelse med det kommende møde i Kvalitetsudvalget bede om en redegørelse for, hvad det er for kræftområder, hvor regionen endnu ikke leverer tilfredsstillende ifølge kræftpakkerne, og hvad man har tænkt sig at gøre ved det. Jeg skal samtidig bede kvalitetsudvalget om at overveje om det ville være gavnligt at få en tematisk drøftelse i Regionsrådet om Region Hovedstadens nuværende status på kræftområdet.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

154Charlotte Fischer (B)28/8-2013Antallet af fedmeoperationer er dalet dramatisk de seneste år - som følge af strammere nationale retningslinjer. På den baggrund ønsker jeg at vide følgende:
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

153Kenneth Kristensen Berth (O)27/8-2013Hvad er baggrunden for, at Region Hovedstaden IKKE lægger regionsrådets møder op på youtube, når regionen lægger alle mulige andre - og må man sige - betydeligt mindre interessante spots op på youtube, såsom et spot om lederprisen, der p.t. er set 14 gange? Det ville gøre det langt nemmere for borgerne at finde frem til regionsrådets møder i stedet for at de skal lede på regionens hjemmeside. Vil man ændre denne praksis?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

152Per Seerup Knudsen (A)26/8-2013I fortsættelse af besvarelsen på spørgsmål 135 ønsker jeg uddybende svar.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

151Flemming Pless(A)25/8-2013Jeg vil gerne have et svar på om Amager Hospitals akutklinik opfylder forventningerne til deres behandling af patienter, der kommer til akutklinikken og i hvor stor grad patienter, der kommer selv eller køres til via ambulance bliver behandlet på Amager
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

150Charlotte Fischer (B)23/8-2013Jeg ønsker at vide, hvorfor der ikke hersker åbenhed om vores samarbejdsudvalg med primærsektoren. Er der en grund til, at de ikke findes på vores site med dagsordener og referater samt øvrigt mødemateriale? Jeg konstaterer, at fx Region Midtjylland har denne åbenhed.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

149Kenneth Kristensen Berth (O)22/8-2013Hvad har seertallene været på regionsrådsmøderne, der bliver sendt på ´Lorrys kanal fra og med marts 2013 og til mødet august 2013? Kan det oplyses, hvor mange gange møderne har været streamet på regionens hjemmeside, og hvor mange, der har fulgt med live på regionens hjemmeside, når møderne foregår - igen fra marts-mødet og til med august-mødet?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

148Hanne Andersen (A)25/6-2013Bliver udeliggende patienter registreret? Udeliggende patienter handler om somatiske patienter, som ligger på somatiske afdelinger og har somatiske sygdomme/lidelser ofte kronikere.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

147Hanne Andersen (A)20/8-2013I dagsordenen til FU, 13. august 2013, under meddelelser pkt. 7, Region Hovedstadens Sundhedsfaglige indsats i Børnehuset samt status for etablering af center for socialpædiatri.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

146Leila Lindén (A)16/8-2013Hvor mange blev i 2011 og i 2012 henvist til ambulant behandling i psykiatrien i Region Hovedstaden, og hvad var frekvensen for deres fremmøde?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

145Kenneth Kristensen Berth(O)15/8-2013Hvad er praksis på vores hospitaler for sammensyning af omskårne kvinder efter fødsel? Kan det oplyses i hvor mange tilfælde på hospitaler med fødeafdelinger, at der er foretaget af sammensyning af omskårne kvinder efter fødslen eksempelvis de sidste fem år?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

144Kenneth Kristensen Berth (O)15/8-2013

Som opfølgning på svaret til spørgsmål 118:

Det anføres her, at der med virkning fra 8. juli 2013 er gennemført en ny madordning på Hvidovre Hospitals barselsafsnit.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

143Charlotte Fischer (B)15/8-2013De danske hospitaler kan ikke i dag modtage udenlandske patienter mod betaling. Jeg ønsker i den forbindelse:
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

142Karin Dubin (A)09/8-2013Tak for svaret (137), som dog udelukkende drejer sig om produktiviteten for speciallægegruppen for Gentofte/Frederiksberg.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

141Arly Eskildsen (F)09/8-2013Hermed nogle RR-spørgsmål om anvendelsen af tvang i psykiatrien i Regionstaden:
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

140Henrik Thorup (O)08/8-2013Jeg skal bede om at få oplyst ordlyden i de indkøbsaftaler som vore Hospitaler og institutioner følger jvnf. "RegionH Koncerns indkøbsaftaler" og som man indkøber råvarer mv. efter til madproduktion.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

139Kenneth Kristensen Berth (O)08/8-2013Det bedes oplyst dels om der serveres halalslagtet okse- eller lammekød på Regionsgården, dels om der serveres halalslagtet fjerkræ. Desuden bedes det oplyst, hvem der er leverandør af kød til Regionsgården.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

138Kenneth Kristensen Berth (O)08/8-2013Det bedes oplyst på hvor mange og på hvilke af vore kapeller i tilknytning til vore hospitaler, at der er ophængt kors på væggen - samtidig bedes det oplyst på hvilke af vores hospitaler kors er blevet fjernet - og om muligt hvornår korsene er fjernet og med hvilken begrundelse?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

137Thor Grønlykke (A), Karin Dubin (A)02/7-2013I tillæg til besvarelsen af spørgsmål nr. 106 bedes administrationen udarbejde en redegørelse for produktivitet inden for ortopædkirurgien – med de forbehold der måtte være – på bl.a. Frederiksberg og Gentofte hospitaler
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

136Arly Eskildsen (F)05/7-2013

Hermed nogle RR-spørgsmål i forbindelse med klage over ordelingsudvalget i Region Hovedstaden.
1. Er det ikke sådan, at Fordelingsudvalget normalt videresender ansøgninger med afviste 1. prioritetsønske til 2.-4. prioritetsønsker til de relevante gymnasier?
2.Vil klagen fra Amalie Loft-Magnussen/Henrik Magnussen blive betragtet som en juridisk klage og komme til behandling i Regionsrådet jf. BEK 174 §36?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

135Per Seerup Knudsen (A)04/8-2013Jeg vil gerne vide, i hvilket omfang at regionen har det økonomiske ansvar/refusionsforpligtelse for nedennævnte på Lokalbanen.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

134Lise Müller (F)02/8-2013

I denne uge har der været en historie med lang ventetid på Hillerød Hospital. Noget af ventetiden forklaredes med en fax, der enten for vild eller ikke gik igennem.

I den forbindelse ønsker jeg at vide, hvor mange steder man fortsat bruger fax til henvisninger og hvilke planer man har ift at modernisere henvisnings-proceduren?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

133Lise Müller31/7-2013

Jeg ønsker at få præciseret hvordan reglerne er for psykolog-hjælp samt aktuel ventetid.
• Hvilke grupper (diagnoser/tilstande og alder mv) kan få tilskudsberettiget hjælp og hvor stort er tilskuddet.
• Hvor lang er ventetiden pt?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

132Lise Müller (F)31/7-2013Til hvilke hospitaler kan almen praksis direkte henvise patienter til samme-dags røntgenundersøgelser, og hvor borgeren uden tidsbestilling kan dukke op?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

131Lise Müller (F)31/7-2013Administrationen har tidligere bekendtgjort, at man arbejder på at udforme et forslag til madpolitik i Region Hovedstaden. Jeg vil gerne vide hvornår vi kan forvente et oplæg til en madpolitik og jeg vil gerne have en oversigt over det materiale, man indtil videre har lagt til grund for arbejdet.
Læs delvis svar (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar del 3 fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret del 3 (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

130Kenneth Kristensen Berth (O)30/7-2013Hvem er leverandør af kødprodukter til Hvidovre Hospital henholdsvis Bispebjerg Hospital?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

129Kenneth Kristensen Berth (O)29/7-2013På barselsafsnittet på Hvidovre Hospital har man af ressourcemæssige årsager besluttet sig for at fravige hospitals almindelige regler for servering af mad, idet personalet ikke har tid til at hente madvogne lige så ofte som tilfældet er på hospitalets øvrige afdelinger.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

128Lars Gaardhøj (A)23/7-2013

Jeg har en række spørgsmål i forhold til den kost, vi tilbyder vores patienter på vores hospitaler i forhold til bæredygtighed og klimapåvirkning.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

127  Charlotte Fischer
(B)
22/7-2013    

1) hvor mange sosu-assistenter hhv. sygeplejersker, Region Hovedstaden beskæftiger - både i absolutte tal og målt som andel af arbejdsstyrken på hospitalerne - set over fx de seneste fem år?
2) hvordan bemandingen af hhv. sosu-assistenter hhv. sygeplejersker ser ud, hvis man sammenligner vores hospitaler/afdelinger? Det kunne fx være ved at tage vores medicinske afdelinger og opgøre antallet af sosu-assistenter hhv. sygeplejersker per patient?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag 1 til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag 2 til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

126Steen Olesen
(F)
6/7-2013

Hvis du er en ung uddannelsessøgende i Hornsherred og gerne vil uddannes på erhvervsuddannelserne på Erhvervsskolen Nordsjælland i Hillerød, så skal du ifølge Rejseplanen med en bus fra Skibby kl. 06.15 for at kunne møde frem til uddannelsens start kl. 08.00 på Milnersvej i Hillerød.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

125  Lars Gaardhøj (A)13/7-2013    

Jeg har nogle opfølgende politikerspørgsmål omkring rengøringsforhold på vores hospitaler jfr. mit tidligere rr-spørgsmål (spørgsmål nr. 110) om slaverengøring (19.juni).
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
(Samlet besvarelse af spørgsmål nr. 110 og 125)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

124  Henrik Thorup
(O)
12/7-2013

Jeg skal bede oplyst, hvad det er for hospitalsbyggerier der først forventes færdige i 2025, som det fremgår af "Status på planer på sundhedsområdet" fra maj måned.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

123Hanne Andersen (A)04/7-2013

Af nedenstående, kan spørgsmål og svar ses.
Spørgsmålet er i dag, er reglerne ændret for dette?
I givet fald, hvornår?
Og hvordan er reglerne i dag?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

122Hanne Andrsen (A)04/7-2013

Angående Hjemløse udlændinge
Jeg har erfaret at der i København (og omegnskommunerne) opholder sig et trecifret antal nordiske, europæiske (og fra andre lande i verden) hjemløse uden cpr-nummer.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

121Kirsten Lee (B)04/7-2013I forbindelse med budget 2013 blev det vedtaget at holde aftenåbent på to distriktspsykiatriske centre.
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Svar mangler

120Kenneth Kristensen  Berth (O)03/7-2013Det fremgår af den informationsmappe om blandt andet hospitalets madordning, der er tilgængelig på stuerne på barselsafsnittet på Hvidovre Hospital, at "maden indeholder ikke svinekød".
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

119Kenneth Kristensen Berth (O)03/7-2013Hvad er baggrunden for, at alt oksekød, der serveres som en del af madordningen på Hvidovre Hospital er halalslagtet? Hvad er status på regionens øvrige hospitaler - serveres der også udelukkende halalslagtet oksekød her - og hvad er begrundelsen herfor?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

118Kenneth Kristensen Berth (O)02/7-2013Hvad er årsagen til, at barselsafsnittet på Hvidovre Hospital ikke er omfattet af de samme regler som resten af hospitalet for så vidt angår madbestilling? Hvordan kan det være, at afsnittet ikke har fået lov til at få udarbejdet særligt materiale, der fortæller patienterne herom men foretager en mundtlig orientering om, at det menukort som er ligger i stuerne ikke gælder? Hvornår planlægges det at der kommer en ordentlig skriftlig orientering af de indlagte om mulighederne for madbestilling og hvornår trykkes der menukort til afdelingen, der er retvisende?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

117Leila Lindén (A)02/7-2013

På baggrund af en borgerhenvendelse vil jeg gerne vide, hvordan borgere på Christiansø er stillet i forhold til brug af regionens sundhedsvæsen, herunder hvem der er forpligtet til at afholde udgiften til hospitalsbehandling af borgere hjemmehørende på Christiansø, herunder transportudgifter?

På baggrund af henvendelsen skal jeg bede om at få oplyst, hvad en knæoperation – hhv. ”et nyt knæ” (knæalloplastik) og en meniskoperation koster hhv. i regionen og på et privathospital, fx privathospitalet Gildhøj
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

116Peter Kay Mortensen (A)02/7-2013Som det er fremgået af Beredskabsinfo, så er udgiften til ambulancekørsel steget væsentligt i 2012, set i forhold til prisen før udbuddet i 2008. Merudgiften er på omkring 120 mio. kr. i 2012.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

115Per Seerup Knudsen (A)30/6- 2013Barnet Oskar faldt den 18. juni 2013 over en træstub og kom til skade med sit håndled.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

114Lars Gaardhøj (A)27/6-2013På Rigshospitalets børneafdeling har projekt MusikBeriget de sidste 3 år gjort en kæmpe forskel for børn og forældrene, idet musikken for en stund har været en pause fra sygdom og alt det man ikke kan.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

113Flemming Pless (A)20/6-2013I forbindelse med svar til Anne Ehrenreich på spørgsmål af den 8/6, skal beder jeg om svar i forlængelse af Anne Ehrenreichs spørgsmål: Kunne det tænkes, at Regionen og regionsrådsformanden ville rette henvendelse til Transportministeriet og og medvirke til og afværge eventuelle forringelser af servicen på Kystbanen.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

112Nina Berrig (C)20/6-2013Det forlyder, at der er planer om at ville hjemtage det præhospitale beredskab.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)


111Henrik Thorup (O)20/6-2013Jeg skal bede om at oplyst - ud fra den analyse regionen har fået foretaget - hvad tal der ligger bag formuleringerne i undersøgelsen som begrunder disse oplysninger, og hvilke tal der drages sammenligning med.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

110Lars Gaardhøj (A)19/6-2013Forskellige medier skriver i dag om, at flere kommuner i hovedstaden har anvendt et rengøringsfirma (Darenko), som har brugt en underleverandør (Juli Rengøring) og det viser sig, at denne underleverandør groft har udnyttet rumænere til at gøre rent.
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen under spørgsmål 125.

109Lene Kaspersen (C)15/6-2013Er det korrekt at IMT (IT Medico Telefoni) har uindskrænket magt til at bestemme hvad der købes fra hvem?
1. Hvem er chef for IMT?
2. Hvem referer vedkommende til?
3. Hvem har indflydelse (eller kan have) på de beslutninger som IMT tager? Evt. få ændret en beslutning?
4. Hvordan ser kæden af beslutningskompetence ud i relation til ESA projektet?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

108Charlotte Fischer (B)14/6-2013Jeg har læst spørgsmål/svar om en evt. konflikts konsekvenser på PLO's hjemmeside
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

107Lise Müller (F)13/6-2013I Kbh´s kommunes budgetoplæg for 2014 kan man finde følgende passus:
Københavns Kommune sikrer basal palliativ pleje til borgere, der er ramt af livstruende sygdom med komplekse behov for fysisk, psykisk, social og åndelig pleje og omsorg.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

106Thor Grønlykke (A)
Maja Højgaard Holt (A)
Karin Dubin (A)
11/6-2013For at få et driftsøkonomisk overblik over ortopædkirurgien ønskes der en sammenligning benchmarking af effektiviteten på Region Hovedstadens ortopædkirurgiske afdelinger såvel for den planlagte del som for den akutte del.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
105Charlotte Fischer (B)11/-2013Regionsrådet har 10.6 modtaget en henvendelse fra patient NN (anonyminiseret af administrationen), der i to omgange har været indlagt for blodprop i hjernen - første gang på Glostrup Hospital og anden gang på Herlev Hospital. Hendes beskrevne patientforløb må bekymre.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

104Arly Eskildsen (F)10/6-2013Jeg ønsker – i anledning af omtale i TV2’s udsendelse vedr. ADHD – svar på følgende spørgsmål: Region Hovedstaden har en stigning på henvisninger til Børne – og Ungdomspsykiatri på 12 % fra 2011 til 2012. Er stigningen jævnt fordelt eller er den særlig stor på ADHD- området og i givet fald: Hvor stor? Hvor sikker er ADHD- diagnosen/udredningen i at ramme plet/være korrekt?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

103Karsten Skawbo-Jensen (C)10/6-2013Anmodning om redegørelse for ventetidsforhold på Herlev Akutmodtagelse ultimo maj 2013.
Læs bilag til spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

102Anne Ehrenreich(V)08/6-2013I lyset af forlydender i lokalpressen i Nordsjælland om forestående forringelser på Kystbanen, som vil ramme mange borgere i denne del af regionen, vil jeg spørge regionsrådsformanden og administrationen, hvad de har tænkt sig at gøre, herunder om regionsrådsformanden vil rette henvendelse til Transportministeren og DSB for at undgå disse forringelser.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

101Lene Kaspersen (C)06/6-2013I forbindelse med beslutninger om letbanen, vil jeg gerne høre om:
Hvor langt er man med bestilling af togvogne og skinnelegemer?
Hvornår træffes der beslutning om det?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

100Lars Gaardhøj (A)04/6-2013I forlængelse af sagen om midtvejsstatus for handlingsplan 2012-13 for den interne Uddannelsespolitik på mødet i Udvalget for fremtidens forskning og uddannelse den 4. juni ønskes en opgørelse over antallet af personer i løntilskud i region Hovedstaden som myndighed, og hvor mange der efterfølgende bliver fastansat.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

099Henrik Thorup (O)04/6-2013Hvad er der orienteret Regionsrådet om vedr. udlejningen af Hørsholm Hospital til det man kalder "Afsnit 1"?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

098Kenneth Kristensen Berth(O)03/6-2013Hvad er årsagen til, at praktiserende læger henviser patienter med eksempelvis knæproblemer til ultralydsscanninger på private klinikker i stedet for at henvise direkte til sygehuset? Hvad er den aktuelle ventetid på ultralydsscanninger på private klinikker i Region Hovedstaden i forhold til på sygehusene?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

097Kenneth Kristensen Berth (O)31/5-2013Af en undersøgelse omtalt i MetroXpress den 31. maj 2013 fremgår det, at det smertestillende middel Ibuprofen øger risikoen for hjerteproblemer og død med 33 procent.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

096Kenneth Kristensen Berth (O)28/5-2013Kan det oplyses hvor mange penge Region Hovedstaden har købt tv-tid for hos TV2 Lorry til dato? Kan det oplyses hvilke programmer, der har været sendt, som Region Hovedstaden har betalt for? Kan det oplyses om der har optrådt medlemmer af Regionsrådet i de pågældende programmer og i bekræftende fald hvilke regionsrådspolitikere, der måtte have optrådt og i hvilke programmer?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

095Susanne Langer (Ø)14/5-2013På Regionsrådsmødet den 14. maj 2013 under behandling af sag nr. 2, Grønt regnskab 2012 stillede Susanne Langer 2 spørgsmål:
1. kan regionen udfase kemikalieaffald, når der er tale om medicinaffald?
2. kan der i det grønne regnskab fremadrettet sondres mellem drift og anlæg, for så vidt angår produktion af affald?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

094Kenneth Kristensen Berth (O)22/5-2013Hvad har Cowi Consult modtaget i honorar for at gennemgå ansøgningerne om midler fra cykelfremkommelighedspuljen, hvoraf samtlige ansøgninger blev godkendt?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

093Susanne Langer (Ø)22/5-2013Baggrund for spørgsmålene er et konkret hændelsesforløb vedr. bevidstløs person beskrevet nedenfor, som enhedslisten finder stærkt kritisabelt. Det berører principielle spørgsmål om instruks for og håndtering af alarmopkald til 112.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs opfølgning på spørgsmål (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

092Charlotte Fischer (B)20/5-2013Jeg har en række spørgsmål på baggrund af Rigsrevisionens notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene (maj 2013).
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag 1 til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

091Kenneth Kristensen Berth(O)15/5-2013Der er i Frankrig nu registreret to nye tilfælde af det SARS-lignende corona virus. Undertegnede ønsker oplyst, hvori Region Hovedstadens beredskab består i tilfælde af, at der udbryder en egentlig epidemi af en sådan særdeles farlig sygdom. Hvor mange isolationssenge råder Regionen over fordelt på hvilke hospitaler, hvad er hovedlinjerne i de beredskabsplaner, der er lagt for en epidemi med smitsom og dødelig sygdom?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

090Kenneth Kristensen Berth (O)15/5-2013Hvor mange penge har Region Hovedstaden samlet afsat til forskellige initiativer til fremme af el-biler dels i valgperioden 2006-2010, dels i indeværende valgperiode med angivelse af hvert enkelt initiativ og udgiften hertil?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

089Henrik Thorup (O)08/5-2013Er den kontraktaftale Region H og Region Sj. har vedr. fælles heikopterbetjening sikret, så der i praksis altid vil være mandskabsbetjening af/ved helikopteren døgnet rundt?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

088Kenneth Kristensen Berth (O)02/5-2013I lyset af en trist hændelse, hvor en kvinde, der lever med demens, forlod Hvidovre Hospitals akutmodtagelse og blev fundet tre kilometer væk fra hospitalet, arbejder Hvidovre Hospital ifølge Vestegnen den 1. maj 2013 med at indføre et system, hvor borgere, der lever med demens, bliver udstyret med en gps, når de ankommer til akutmodtagelsen.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

087Kenneth Kristensen Berth (O)01/5-2013Det ønskes oplyst, hvorfor Movias busser flager 1. maj? Normalt flager Movias busser alene i forbindelse med officielle flagdage - hvorfor er dette fraveget den 1. maj, er der tidligere eksempler på, at Movia har flaget på dage, der ikke har været officiel flagdag - i bekræfende fald hvilke og hvornår inden for eksempelvis de seneste fem år?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

086Jannie Hjerpe (F)30/4 -2013Regionsrådspørgsmål vedrørende indlæggelse af medicinske patienter i NORD
I forbindelse med lukningen af Helsingør Hospital blev det vedtaget, at patienter fra Helsingørområdet primært skulle til Hillerød Hospital
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

085Kenneth Kristensen Berth (O)30/4-2013I svar på spørgsmål nr. 73 er næsten halvdelen af de behandlede patienter i akutmodtagelsen opregnet i kategorien "andre lande".
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

084Charlotte Fischer (B)27/4-2013Jeg ønsker oplyst, hvad realvæksten har været i Region Hovedstadens psykiatri siden 2007 (da region gik i luften) sammenholdt med realvæksten i hovedstadens øvrige somatiske sundhedsvæsen.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

083Kenneth Kristensen Berth (O)25/4-2013Undertegnede ønsker en kommentar til det fra PLO fremsendte brev til Regionsrådets medlemmer omkring forholdene på Københavns Praktiserende Læges Laboratorium (vedhæftet)?
Læs bilag til spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

082Kenneth Kristensen Berth (O)25/4-2013Hvad agter akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital sig at foretage for at sikre, at demente borgere, der ankommer til akutmodtagelsen ikke bortgår fra hospitalet sådan som det skete for en 77-årig dement kvinde i marts måned?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

081Per Seerup Knudsen (A)24/4-2013Regionsrådet besluttede den 26. april 2011 at etablere virksomheden IMT. I den forbindelse indeholdt sagen en vurdering af det fremtidige personalebehov.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

080Charlotte Fischer (B)23/4-2013

Jeg ønsker at vide, hvor mange af hovedstadens hospitaler der har besøgstider og hvor mange ikke. Herudover hvilke positive/negative erfaringer de hospitaler, der ikke har besøgstider, har.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

079Nina Berrig (C)22/3-2013Jeg vil gerne bede om en orientering om hvad der sker omkring KPLL.
1. Skal KPLL overtages/overdrages til Region Hovedstadens Hospitaler?
2. Hvad er aftalen?
3. Hvornår er det besluttet?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

078Karsten Skawbo-Jensen (C)22/4-2013

Vil hospitalerne i Region Hovedstaden være i stand til at overholde udredningsgarantien?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

077Henrik Thorup (O)21/4-2013

Det er med undren at vi skal læse i Ekstra Bladet den 21.4. om hvordan ambulanceberedskabet mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland - ikke - fungerer.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
 

076Kenneth Kristensen Berth (O)21/4-2013Hvad er årsagen til, at en cykelrytter, der styrter 50 meter fra regionsgrænsen er genstand for diskussioner mellem redderne om, hvem der skal tage ham op, og hvorfor bliver vedkommende ikke transporteret til Herlev Sygehus, som er det nærmeste sygehus i stedet for at blive kørt 39 km til Køge i bevidstløs tilstand?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

075Kenneth Kristensen Berth (O)    17/4-2013Hvorfor er der i screeningen af letbanepotentialet i Region Hovedstaden ikke regnet på en forlængelse af pendullinjen via Brøndby Strand over Stamholmen til Københavns Lufthavn Kastrup?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

074Susanne Langer (Ø)16/4-2013Den 28.1. stillede jeg et spørgsmål vedrørende OPUS-ventetider. Administrationen besvarede mit spørgsmål den 26. februar og oplyste bl.a., at der i løbet af foråret 2013 ville ske et kapacitets-øgning inden for OPUS, hvorved ventelisten med unge mellem 18 og 35 år (15.1. var der 114 personer, hvoraf 50 havde ventet i mere end to måneder), og dermed også ventetiden ville blive væsentligt mindre.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

073Kenneth Kristensen Berth (O)15/4-2013Hvor mange udenlandske statsborgere uden dansk cprnummer er behandlet i Region Hovedstadens akutmodtagelser og akutklinikker årligt i perioden 2008-2012? Hvilken udgift har regionen haft hertil? Hvor stor en del af disse udgifter er efterfølgende refunderet fra udlandet?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

072Kenneth Kristensen Berth (O)15/4-2013Hvordan forestiller Regionen sig, at der kan etableres lægevagtsdækning på Bornholm, når samtlige praktiserende læger på Bornholm har meddelt, at de ikke ønsker at deltage i den nye lægevagtsordning?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

071Birgitte Kjøller Pedersen(F)14/4-2013Hvordan tager Bornholms belastning af det samlede sundhedsbudget i Region Hovedstaden sig ud i forhold til bloktilskudsnøglen?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

070Henrik Thorup (O)13/4-2013Jeg skal bede oplyst hvad den specialuddannelse som Region Hovedstaden benytter ved telefonbesvarelser på 1813 består af, samt hvor lang tid det tager at få denne ekstra uddannelse?
Er der ved ansættelsen specielle kriterier sygeplejerskerne skal besidde, for at komme i betragtning?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

069Per Seerup Knudsen (A)11/4-2013

Som bekendt har regionen opgaver i relation til råstofplanlægning og–indvinding. Gælder det også skifergas?

Hvilke opgaver har regionen i forhold til information om, overvejelser om, forberedelse af, indpasning i landskabet/den regionale udviklingsplan af og vilkår for skifergas?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

068Birgitte Kjøller Pedersen (F)07/4-2013Regionsrådet vedtog i juni 2012 at etablere et telemedicinsk center i Region Hovedstaden, især med henblik på at sikre en koordineret, strategisk og systematisk anvendelse af nye patientnære løsninger med anvendelse af teknologi, der kan fremme sammenhæng i patientforløbene, kvaliteten og effektiv forebyggelse samt behandling af borgere og patienter i Region Hovedstaden.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

067Knud Andresen (V)05/4-2013

Kan det oplyses hvor mange dage MR-scanneren på Bornholms Hospital har været ude af drift f.eks. på grund af ferie?
Hvor lang ventetid har det givet patienter der er blevet ramt af lukkedage og derfor henvist til andet hospital?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

066Charlotte Fischer (B)30/03-2013Jeg har læst JP-artikel om "Folk fra storbyen forlanger mere sundhed", 30.3.2013. Jeg ser det som en politisk udfordring at håndtere denne skævhed, der ikke kan begrundes i forskellig behandlingsbehov.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

065Karsten Skawbo-Jensen (C)27/3-2013

NYT HOSPITALSTØJ TIL PATIENTERNE?
Region Hovedstadens vellykkede sundhedsdage i Øksnehallen, 22.-24. marts, var en god lejlighed til at komme i dialog med borgere og sundhedsfolk.
Jeg talte med to sygeplejersker, som var fint tilfredse med, at de nu fik nye uniformer.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

064Birgitte Kjøller Pedersen (F)26/3-2013Så vidt jeg ved, har vi tre helikopterlandingspladser i Region Hovedstaden på hhv. Rigshospitalet og Bornholms og Hvidovre Hospitaler.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

063Kenneth Kristensen Berth (O)25/3-2013Hvad er årsagen til, at en 80-årig kvinde, der fem gange har haft blodprop i hjernen og som føres til Glostrup Hospital,
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

062Nina Berrig (C)22/3-2013Jeg vil hermed gerne stille et supplerende spørgsmål vedr. det modtagne svar på spørgsmål 046, samt stille spørgsmål vedr. Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium (KPPL).
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

061Bent Larsen (V)21/3-2013Kunne jeg få en opdeling på nationaliteter af indlagte på retspsykiatrien på Skt. Hans?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

060Henrik Thorup (O)21/3-2013Hvor meget androg tolkebistand i beløb og timer på hver enkelt af regionens virksomheder i 2011 og 2012?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

059Andreas Røpke (Ufp)19/3-2013Jeg vil gerne bede om en oversigt over antallet af patientstuer, med angivelse af antallet af henholdsvis 1-patientstuer, 2-patientstuer osv., på hvert af de somatiske hospitaler, når kvalitetsfondsprojekterne samt projektet på Glostrup Hospital er gennemført.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

058Finn Rudaizky (O)17/3-2013Baggrund for spørgsmålet: (som ønskes medtaget og refereret ordret i besvarelsen)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

057Lars Gaardhøj (A)15/3-2013

Jeg skal bede om at få beregnet 2 ting:
1). Hvor store udgifter har Regionsgården årligt til taxa, når medarbejdere kører til/fra møder i taxa.
2). Hvor stor udgift har Regionsgården årligt på kørselsgodtgørelse, når medarbejdere kører til/fra møder i egen bil.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

056Lars Gaardhøj (A)12/3-20131. hvor meget spildevand, der udledes fra Region Hovedstadens hospitaler og andre store virksomheder
2. og hvor store udgifter, der er budgetlagt til finansiering af lovpligtige spildevandsafgifter.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

055Charlotte Fischer (B)12/3-2013Jeg ønsker oplyst om antallet af pludselige/uventede dødsfald i Region Hovedstadens psykiatri over de seneste fx fem år. For at  vide om, hvorvidt det er et stigende problem. Jeg ønsker også tallene fra de øvrige regioner og i alle tilfælde gerne oplyst også som andel/procent af samlet antal patienter, så proportionerne kommer med.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

054Charlotte Fischer (B)11/3-2013Jeg ønsker en oversigt over, hvad Region Hovedstaden samarbejder om på specielt sundhedsområdet i Øresunds-regi. Jeg tænker både på samarbejde om patienter og behandling samt om personale/uddannelse og forskning.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

053Lars Gaardhøj (A)4/3-2013Social dumping
I søndagen tv-avis var der en omfattende dækning af hvordan store offentlige byggerier medvirker til social dumping.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

052Thor Buch Grønlykke (A)3/3-2013Kronikken i Information i dag omhandler blandt andet en alvorlig komplikation til mandlig omskæring og flere andre komplikationer er observeret på Rigshospitalet.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

051Lise Rask (A)1/3-2013Hvordan går det med indretningen af indvandremedicinsk klinik på Hvidovre, og hvormeget kommer den til at koste? 
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

050Susanne Langer (Ø)5/2-2013Hvordan kommuniker administrationen med de borgere, der berøres af kortlægningsindsatsen?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

049Charlotte Fischer (B)25/2-2013Jeg har læst på Rigshospitalets site, at Rigshospitalets Traumecenter er blevet vurderet af et hold amerikanske traumekirurger fra American College of Surgeons - i øvrigt til en flot topkarakter
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

048Birgitte Kjøller Pedersen (F)23/2-2013Jeg har netop nydt en youtube udgave af "So Ein Ding", angiveligt fra november 2012, hvor de gennemgår problemer med EPJ.
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Svar mangler

047Henrik Thorup (O)22/2-2013Hvad er årsagen til, at Rigshospitalet i skemaerne om belægning konstant har en væsentlig lavere belægningsprocent end de øvrige hospitaler (seneste 85%) ?
Modtager Rigshospitalet ikke patienter fra de øvrige hospitaler, der har voldsomme overbelægninger (fra 98 - 122%)?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

046Nina Berrig (C)21/2-2013Spørgsmål vedr. Amager Hospital:
På baggrund af den nuværende overbelægning på 122% (den 6.2) og 115 % (den 13.2.)på Amager Hospital, vil jeg bede om at få oplyst hvilke initiativer man vil foretage for at forebygge overbelægning.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

045Henrik Thorup (O)20/2-2013

Vedr. Helikopterplads ved det nye Hillerød.
Ifølge konkurrencebetingelserne, er der "13 retningslinjer" (side 186) hvorunder en helikopterplads uden for 600 m grænsen er noteret.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

044Henrik Thorup (O)20/2-2013Ifølge den indsendte ansøgning om endeligt tilsagn til regeringens ekspertpanel, er der foreslået et tilpasset areal på 124.000 m2 brutto, uden et produktionskøkken (128.000 m2 incl. køkken og en overskridelse af budgettet på 90 mio. kr.)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

043Steen Olesen (F)19/2-2013I sidste uge var der et indslag i TV2’s Nyhederne fra et hospital i Nykøbing Mors, hvor man havde vidt forskellige opfattelser af, hvordan man skulle opgøre overbelægningen på hospitalet.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

042Charlotte Fischer (B)19/2-2013Hermed spørgsmål om det uacceptable behandlingsforløb, som en kræftpatient har oplevet
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

041Per Tærsbøl (C)19/2-2013I aviserne kan man læse om tyveri af inventar på Helsingør Hospital, og af den grund bliver jeg og garanteret også andre bestormet af borgere som ikke kan forstå hvad det er som sker.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

040Arly Eskildsen (F)19/2-2013Jeg har nogle supplerende spørgsmål i forlængelse af svarene på Spørgsmål nr.: 031
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs supplerende svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

039Karsten Skawbo-Jensen (C)17/2-2013Spørgsmål vedrørende rammeaftale – nye leverandører – til respirations
insufficienshjælperydelser
Jeg skal hermed vende tilbage med uddybende spørgsmål til svaret på mit på politikerspørgsmål nr. 199 (03.11.2012). Spørgsmål/svar var følgende:
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

038Flemming Pless(A)16/2-2013I dagens Politiken, 16/2, fremkommer næstformand for Yngre Læger, Camilla Rathcke, med en række postulater om Regionens evne til at leve op til f.eks. lovet ventetid i akutmodtagelser.
Jeg skal bede om kvalificeret svar fra administrationen i den forbindelse de punkter, hvor man mener at Camilla Rathcke postulere ukorrekt i artikel.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

037Flemming Pless (A)15/2-2012

Angående overbelægning på Region H's hospitaler

I forlængelse af redegørelse over belægning på vore hospitaler, skal jeg bede om en præcisering!
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

036Peter Kay Mortensen (A)12/2-2013Som det har fremgået af pressen, så har der bl.a. på Hillerød Hospital samt andre hospitaler i regionen, været en overbelægning på op til 117%
For så vidt angår optageområde nord, er det muligt at få opgjort fra hvilke kommuner, de mange medicinske patienter der har været indlagt i november, december 2012, januar 2013 og de første fjorten dage af februar, kommer fra?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

035Kenneth Kristensen Berth (O)12/2-2013I lyset af at Holstebro Hospital i sidste uge blev meldt til politiet af brandmyndighederne for under overbelægning på sygehuset at have placeret patienter på gangene ønskes det oplyst, hvorvidt regionens hospitaler under den nuværende overbelægning overholder brandmyndighedernes regler og om regionens hospitaler for nylig har haft besøg af brandmyndighederne i forhold til kontrollen heraf?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

034Henrik Thorup (O)07/2-2013Hvis det ikke lykkes at få penge/tilladelse til 128.000 m2 til Det Nye Hillerød, og der derved ikke bliver et produktionskøkken af ekspertpanelets penge, hvad vil en tilbygning så koste i "regionspenge"?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

033Kirsten Lee (B)07/2-2013

Har det sin rigtighed at svar på mammografiscreening i RegionH først foreligger efter 3 uger, når målet er 10 arbejdsdage.
Hvor mange venter ud over 10 arbejdsdage, og hvad er forklaringen?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

032Henrik Thorup (O)06/2-2013Vedr. Orlov som regionsrådsmedlem:
Hvad er de konkrete regler/betingelser for partipolitisk aktivitet som regionsrådsmedlem f.eks. brug af avisindlæg, deltagelse i offentlige møder o.lign. under afholdelse af en orlov, hvor der er indkaldt en suppleant?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

031Arly Eskildsen (F)04/2-2013Hermed nogle RR-spørgsmål i forbindelse af to uventede dødsfald på PC Købehavn.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

030Thor Buch Grønlykke (A)04/2-2013I hvilket omfang er der tale om en ekstraordinær overbelægning på Hillerød Hospital, hvordan beregnes antallet af sengepladser og vurderes denne at være tilstrækkelig?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

029Kenneth Kristensen Berth (O)04/2-2013Hvad er forklaringen på, at en pårørende til en psykiatrisk patient, der har søgt råd og vejledning på Hvidovre Psykiatriske Skadestue, har fået oprettet en patientjournal med tilkendegivelse af, at vedkommende lider af diagnosen F99.9 - Psykisk lidelse eller forstyrrelse ikke på anden måde specificeret - og hvordan kan det være, at da den pårørende henvender sig til skadestuen for at få rettet fejlen udstyres med en ny diagnose nemlig Z03.9 Observation ved mistanke om sygdom, uden specifikation? Hvordan skal den pågældende patient bærer sig ad med at få slettet disse fejlagtige diagnoser?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

028Lise Müller (F)03/2-2013RR-spørgsmål vedr. notat af d. 1/2-13 vedr. medicinske kapacitet i område nord.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

027Finn Rudaizky (O)01/2-2013Hvad er baggrunden for, at Region Hovedstaden, har fravalgt at ansætte en fysioterapeut på det nye Sundhedshus i Helsingør?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

026Jannie Hjerpe (F)29/1-2013Tak for svarene på mine spørgsmål om den voldsomme bekymrende situation i Nord.
Det afføder imidlertid en række nye spørgsmål:
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag 1 til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag 2 til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

025Finn Rudaizky (O)29/1-2013Hvordan kan det være at der ikke findes dokumenter (Region H oplyser) mellem det nu ophørte Rigshospitals 12 årige samarbejde med Steno diabeteshospital og RH? Hvorfor er samarbejdet ophørt?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

024Susanne Langer (Ø)28/1-2013Som opfølgning på Spørgsmål nr.: 189 om "Peer support” i psykiatrien ønsker Enhedslisten at få en vurdering af, hvad det vil koste at benytte sig af metoden i Region Hovedstaden, sammenlignet med de tilbud, I nævner i svar på spørgsmål 189.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

023Susanne Langer (Ø)28/1-2013Jeg vil gerne have oplyst status på det udredningsarbejde, der skulle iværksættes omkring produktionskøkken på de regionale sygehuse ("virksomheder").
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

022Birgitte Kjøller Pedersen (F)28/1-2013I hvilket omfang, praksiskonsulenterne har været aktive på Bornholm.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

021Jannie Hjerpe (F)28/1-2013Jeg har d. 7. januar stillet en lang række spørgsmål omkring situationen i NORD og vil gerne supplere med endnu et spørgsmål:
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

020Hanne Andersen (A)24/1-2013Jeg har fået en henvendelse fra en borger, angående sygeplejersker ansat af praktiserende læger.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

019Leila Lindén (A)25/1-2013

Vedr. uddannelse/opgradering af behandlersygeplejersker i 2013:

I budgettet for 2013 blev der – hvis jeg ikke læser eller husker meget forkert - afsat midler (2. millioner) til at uddanne og/eller opgradere antallet af behandlersygeplejersker i Akutmodtagelserne, bl.a. for at reducere ventetid for borgerne
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

018Charlotte Fischer (B)23/1-2013En opgørelse viser, at 123.000 har ringet til akuttelefonen det første år. Jeg ønsker at vide, hvordan trækket på regionens akutmodtagelser, akutklinikker, vagtlæger og praktiserende læger har udviklet sig i samme periode.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

017Leila Lindén (A)22/1-2013Jeg læser netop i Dagens Medicin nr 2 - af 18/1-13 - en artikel på side 4 og 5: "Sjællænderne får den dårligste behandling".
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

016Nina Berrig (C)22/1-2013Supplerende Regionsspørgsmål til spørgsmål nr. 215.:
Tak for svaret af 20.12.2012 på mit spørgsmål vedr. ”Rygestoptilbud”.
Jeg mener, at det er uhyre vigtigt at kunne tilbyde rygestop for de patienter som er topmotiverede for rygestop fordi de er syge og får at vide at deres helbred vil forbedres, hvis de holder op med at ryge. (KOL, Hjerte m.m.)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

015Peter Kay Mortensen (A)22/1-2013I budgettet for 2013 er der indsat en besparelse på 17. mio. kr. som følge af lukningen af Helsingør Hospital. Det er samtidig forudsat at denne besparelse stiger til 31. mio. kr.. Er det stadigvæk gældende tal?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

014Kirsten Lee (B)21/1-2013Kan en patient som er afhængig af en førerhund medbringe denne til ambulante undersøgelser på vore hospitaler?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

013Nina Berrig (C)21/1-2013På et af dialogmøderne omkring psykiatrien, (på Glostrup Hospital) blev rejst ønsket om at det kunne være muligt at dyrke motion i den idrætshal/gymnastiksal, som findes på Glostrup Hospitals areal.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

012Kenneth Kristensen Berth (O)16/1-2013Det ønskes oplyst i hvilke tilfælde praktiserende læger kan lukke for tilgang af yderligere patienter, herunder hvor mange patienter en læge må have før vedkommende kan lukke for nye patienter samt hvilke regler, der gælder for praksis med flere læger?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

011Lars Gaardhøj (A)06/1-2013Efter den senere tids afsløringer af Metro-byggeriets manglende vilje til at oprette praktikpladser, så har det fået mig til at tænke over, hvad det er vi selv, har lagt op til. Bindende sociale klausuler eller blot frivillige aftaler, som det åbenbart har været sagen i Metro-historien.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

010Julie Herdal Molbech (F)11/1-2013

Jeg har modtaget et spørgsmål fra en bekymret ældre mand fra Helsingør.

Han mener, at han fremover - efter Helsingør Hospital nedlukkes - vil skulle møde til behandling på Frederikssund Hospital kl.7 nogle morgener.
Manden har ikke selv bil, og det er svært for ham at nå at være i Frederikssund så tidligt med offentlig transport.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

009Kenneth Kristensen Berth (O)11/1-2013I det skema som fremgår af svaret på mit første spørgsmål vedr. seertal ser det ud som om, at der er byttet om på maj og juni måned - er det tilfældet? Hvad er forskellen på minutes playing og minutes connected og kan man sammenligne de to tal, som man gør i teksten til svaret. Hvad koster det at have medarbejdere ansat til at redigere og sende regionsrådsmøderne og hvad er de afledte omkostninger?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

008Leila Lindén (A)10/1-2013Patientbefordring fra og til Bornholm.
Jeg har netop gennem dagspressen erfaret, at Region Hovedstaden har indgået en ny fireårig kontrakt om siddende patientbefordring med Falck.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

007Kenneth Kristensen Berth (O)08/1-2013Kan det oplyses, hvor mange patienter de enkelte læger i Vallensbæk Kommune har tilknyttet med angivelse af læge-enhed og antal patienter?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

006Karin Helweg-Larsen (Ufp)07/1-2013Statens Seruminstitut har for nyligt etableret en 'Barsels-database', der rummer information bl.a. om varighed af nyfødtes indlæggelser (timer) og genindlæggelser pga. væskemangel (dehydrering), dårlig trivsel, gulsot og fejlernæring.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

005Karin Helweg-Larsen (Ufp)07/1-2013Frederiksborg Amts Avis oplyser den 5.januar, at Hillerød Hospital og Røde Kors udvider samarbejdet om frivillige patientstøtter til omsorgsarbejde på hospitalet og nu søger frivillige patientstøtter til ambulatorierne.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

004Jannie Hjerpe (F)07/1-2013Kan det oplyses, hvor mange patienter de enkelSituationen i NORD er voldsom bekymrende, derfor ønsker jeg at stille en række RR-spørgsmål opdelt i 3 områder: de medicinske patienter og sengepladser, sundhedshuset i Helsingør og lægevagten, og det ortopædkirurgiske område.te læger i Vallensbæk Kommune har tilknyttet med angivelse af læge-enhed og antal patienter?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

003Henrik Thorup (O)06/1-2013Hvad gøres der konkret for at afværge fremtidige overbelægninger på regionens hospitaler, ved en epidemisituation, når der i den nuværende situation med flere influenzatilfælde end normalt for årstiden, opstår nærmest kaos på flere af regionens hospitaler?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

002Henrik Thorup (O)03/1-2013Jeg skal bede oplyst, hvordan ventetiderne på alle regionens skadestuer så ud i perioden fra den 31.12 til den 2.1. med angivelse af tidspunkter for registreringen.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

001  Per Tærsbøl (C)02/1-2013Er der indgået aftale med PLO i hovedstaden om lægevagten i Helsingør.
Hvad mener ministeren med at, at borgerne i Helsingør kommune også fremover vil have adgang til en lægevagt? Hvorfra udgår den lægevagt?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)Redaktør