​​

Nyt center for hjertestop i Øresundsregionen


Centeret skal optimere behandlingen af hjertestop uden for hospital

Samarbejde mellem Region Hovedstaden og Region Skåne

Center for Hjertestop i Øresundsregionen etableres af Region Hovedstaden og Region Skåne med Rigshospitalet som leadpartner. Centeret har modtaget 1,2 mio. euro af EU til etableringen.

Kun 10% overlever hjertestop

Hvert år falder 3.500 mennesker om med pludselig uventet hjertestop på arbejdspladsen, i hjemmet eller på gaden i Danmark; kun 10 % af disse er i live efter 30 dage.

Flere skal overleve

Disse fakta vil nyt Center for Hjertestop i Øresundsregionen forsøge at ændre på ved at styrke forskning i hjertestopbehandling.

Den optimale behandling af hjertestop

Den optimale behandling af hjertestop er i dag baseret på en kæde af tiltag fra alarmering, hjertelungeredning ved lægfolk og efterfølgende avanceret behandling præhospitalt samt efterbehandling med køling, udredning og rehabilitering på hospital.

Alle led er væsentlige

Man ved, at alle led i denne kæde er væsentlige for, at patienterne kommer igennem forløbet med bedst mulige resultat.

Hjertestopbehandling skal betragtes som et større hele

I dag foregår forskning i hjertestopbehandling mest via projekter, som søger at optimere de enkelte led, men der kan være store landvindinger ved at betragte hjertestopbehandling som et større hele.

1,2 millioner euro fra EU’s Interreg-program

Forskningsinstitutioner i de to regioner er blevet tildelt knap 1,2 millioner euro af EU’s Interreg program til etablering af Center for hjertestop i Øresundsregionen.

Tættere integration af udvikling og forskning

Centret skal danne rammen om en tættere integration af udvikling og forskning inden for hjertestopbehandling - centrets overordnede formål er at optimere behandlingen af hjertestop uden for hospital og i alle led af kæden således, at antallet af patienter, der overlever, øges.

Kardiologiske afdelinger og Akutberedskabet indgår i DK

I etableringen af centret indgår de kardiologiske afdelinger på Rigshospitalet og Gentofte Universitetshospital, samt Den Præhospitale Virksomhed – Akutberedskabet i Region Hovedstaden på den danske side.

Flere svenske parter indgår

På den svenske side indgår Skånes Universitetssjukhus, Lunds Universitet og Helsingborg Laserett.

Arbejder med hjertestopforskning allerede i dag

Alle disse enheder arbejder med hjertestopforskning allerede i dag og sikrer centret ekspertise fra det præhospitale område og de kliniske afdelinger med fokus på medicinsk behandling og efterbehandling/genoptræning.

Adgang til andre eksperter

Der foregår allerede en del forskning i hjertestop på begge sider af Øresund. Centret vil give de enkelte forskere let adgang til samarbejde med andre eksperter i forskning i andre dele af overlevelseskæden og dermed øge udbyttet af de enkelte projekter.

8 planlagte projekter

I opstartsfasen er der planlagt 8 projekter, som alle sigter mod at etablere samarbejde på tværs af Øresund. Projekterne vil kortlægge forskelle og ligheder i det tidlige behandlingsforløb og vurdere risikoen for hjertestop i forbindelse med behandling med visse lægemidler via registerstudier.

Fælles biobank

Man vil også forsøge at etablere en fælles biobank, som vil kunne øge vor viden om skader ved hjertestop og medvirke til at behandle disse effektivt. Alle projekter forventes færdige ved udgangen af 2014.

Partnerne i centret er:

  • Rigshospitalet, Christian Hassager, Jesper Kjærgaard  
  • Gentofte Universitetshospital, Christian Torp-Pedersen 
  • Den præhosptiale virksomhed i Region Hovedstaden, Freddy Lippert   
  • Skånes Universitetssjukhus, Hans Friberg
  • Helsingborgs Lasarett, Niklas Nielsen
  • Lunds Universitet, David Erlinge

Yderligere information:

  • Danske medier: Læge Jesper Kjærgaard (Rigshospitalet), telefon +45 3545 0969 eller +45 2027 6662, jek@dadlnet.dk
  • Svenske medier: Overlæge Hans Friberg (Skånes Universistetssjukhus), telefon +46 46 177953 eller +46 708 14489 , hans.friberg@skane.se
Redaktør