Overmedicinering i psykiatrien - Overblik


Et overblik over undersøgelser, dokumenter, og initiativer omkring dosering af medicin i Region Hovedstadens Psykiatri.

Der har været rejst kritik af overdosering af medicin til akutte psykotiske patienter i Region Hovedstadens Psykiatri. Kritikken er kommet fra både regionspolitikere, ansatte, fagfolk og pressen. Regionen har sat gang i en række undersøgelser og initiativer for at afdække området og stoppe forkert medicineringspraksis. Her på siden findes en oversigt over centrale dokumenter og en kronologisk liste over initiativer på området.

Oversigten bliver løbende opdateret.

Dokumenter og pressemeddelelser


Redegørelse fra Region Hovedstadens Psykiatri: Forløb i forbindelse med medicinsag PC Glostrup – offentliggjort 26. juni 2012 (pdf - åbner i nyt vindue)

Redegørelse til regionsrådet om Region Hovedstadens initiativer i medicinsagen på PC Glostrup – fra administrationen i Region Hovedstaden - offentliggjort 22. juni 2012 (pdf - åbner i nyt vindue)

Intern stikprøveundersøgelse på fem psykiatriske centre foretaget af Region Hovedstadens Psykiatri – offentliggjort 20. juni 2012 (pdf - åbner i nyt vindue)

Foreløbig redegørelse til regionsrådets medlemmer fra administrationen i Region Hovedstaden – offentliggjort 20. juni 2012 (pdf - åbner i nyt vindue)

Redegørelse til regionsrådets medlemmer om medicinering af akutte psykotiske patienter på PC Glostrup - offentliggjort 14. juni 2012 (pdf - åbner i nyt vindue)

Spørgsmål fra regionsrådspolitikere til administrationen

Spørgsmål fra regionsrådspolitiker Arly Eksildsen (F) vedr. Psykiatrisk Center Glostrup - 15. juni 2012
Læs hele spørgsmålet og svar fra administrationen (pdf - åbner i nyt vindue)

Spørgsmål fra regionsrådspolitiker Thor Buch Grønlykke (A) vedr. videnskabelig baggrund for behandling på Psykiatrisk Center Glostrup - 13. juni
Læs hele spørgsmålet og svar fra administrationen (pdf - åbner i nyt vindue)

Ledelsesmæssige konsekvenser

  • Vicedirektøren har fået en påtale
  • En klinikchef på Psykiatrisk Center Glostrup blev fritaget for tjeneste med øjeblikkelig virkning  den 24. juni 2012
  • Centerchefen på Psykiatrisk Center Glostrup fratrådte sin stilling den 23. juni 2012
  • Centerchef en fra Psykiatrisk Center Ballerup tiltrådte som konstitueret centerchef med øjeblikkelig virkning den 23. juni 2012

(Navnene på ovenstående er slettet 10. september 2014 efter anmodning fra en af de involverede)

Initiativer:

Arbejdsgruppe

Nedsættelse af en arbejdsgruppe, hvor Katja Kayser også er formand, som skal afrapportere til Psykiatriudvalget, og som skal se på hvordan der sikres tilstrækkelige åbne og gennemsigtige kommunikationsveje fra centerniveau i psykiatrien og op til politisk niveau – og komme med forslag til hvordan visioner for fremtidens psykiatri bliver iværksat og implementeret på en fornuftig måde på de psykiatriske centre.

Ekstern ekspertgruppe

Nedsættelse af en primært ekstern ekspertgruppe bl.a. med repræsentanter fra somatikken og de fire øvrige regioner m.fl.

Medlemmer:

  • Formand: Katja Kayser, Koncerndirektør, Region Hovedstaden
  • Eksperter fra de fire øvrige regioner
  • Sten Christophersen, overlæge, Enhed for Patientsikkerhed
  • Torben Mogensen, vicedirektør Hvidovre Hospital
  • Stig Ejdrup Andersen, overlæge, Klinisk Farmakologisk Enhed, Bispebjerg Hospital
  • Professor Birthe Glenthøj, Region Hovedstadens Psykiatri

Indskærpelse om dosering

Samtlige psykiatriske centre er blevet indskærpet af direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri, at de anbefalede doser i medicinvejledningerne skal
overholdes – udmelding 15. juni 2012

Kortlægning på alle psykiatriske centre

En kortlægning af anvendelsen af lægemidlerne olanzapin, midazolam og en række andre antipsykotiske præparater på alle psykiatriske centre.

Journalgennemgang

En undersøgelse af journalerne for de patienter, hvor der er sket en dosering af Olanzapin over det anbefalede for at se på om, der har været fare for patientsikkerheden. Journalgennemgangen gennemføres af den eksterne ekspertgruppe

Loft over dosering Olanzapin

Et midlertidigt loft for doseringen af den antipsykotiske medicin Olanzapin. Skal revideres af den eksterne ekspertgruppe 2. juli 2012

Brug af Midazolam indstillet

Brugen af det beroligende middel midazolam er indstillet indtil videre.

Rapport fra embedslægerne

Rapport fra embedslægerne angående Psykiatrisk Center Glostrup forventes i august måned.

Redaktør