​​​

Regionen har dannet Videncenter for Innovation og Forskning


Videncenteret skal fremme forskning og innovation i sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden.
Læs mere om, hvad Videncenter for Innovation og Forskning kan tilbyde

Brugerorienteret rådgivning

Formålet med Videncenter for Innovation og Forskning (VIF) er at tilbyde en effektiv og brugerorienteret rådgivning om innovation og forskning rettet mod ledere og medarbejdere på alle niveauer i sundhedsvæsenet.

Forskning og innovation skal hænge sammen på tværs

Derudover skal VIF bistå regionsrådet og koncernledelsen med udvikling af de strategiske rammer og understøtte en styrket sammenhæng i forsknings- og innovationsindsatsen på tværs af regionen.

30 medarbejdere på tre adresser

VIF er en sammenlægning af de tidligere eksisterende støtteenheder – Tectra (Teknologioverførselsenheden) og FIE (Forsknings- og Innovationsstøtteenheden). Herudover indgår den gruppe af medarbejdere fra Regionsgården i Hillerød, der arbejder med udvikling af de strategiske rammer for forskning og innovation.

København Universitets, Danmarks Tekniske Universitets og Region Hovedstadens fælles EU-lobbykontor i Bruxelles, creoDK, er ligeledes en del af VIF. I alt består VIF af 30 medarbejdere, hvoraf 10 sidder på Regionsgården i Hillerød, 17 i forskerparken COBIS, mens 3 sidder i Bruxelles.

VIFs hovedopgaver

VIFs hovedopgaver består i at videreudvikle en synlig og sammenhængende støtteindsats rettet mod forskning og innovation i Region Hovedstaden. Det er målet at etablere en direkte adgang til en sammenhængende, fremsynet og robust rådgivning på opgaveområderne, som i udgangspunktet er finansiering, jura og kommercialisering, kliniske forsøg, interessevaretagelse, strategi og politik.

Støtte og vejledning på andre områder

VIF skal samtidig medvirke til at skabe en let og overskuelig adgang til støtte og vejledning på andre områder, f.eks. kliniske forsøg og innovation i samspil med andre enheder, særligt GCP-enheden (Good Clinical Practice), sekretariatet for de Videnskabsetiske Komiteer og Center for Sundhedsinnovation.

Skal implementere forskningspolitik

Herudover skal VIF i tæt samspil med hospitaler og regionens interne virksomheder og stabe løbende implementere den nye forskningspolitik, ”Politik for Sundhedsforskning 2020”, samt i 2012 formulere et forslag til regionens kommende innovationsstrategi. 

Forskning og innovation er centralt for vækst i regionen

Det politiske afsæt er, at forskning og innovation er nødvendige og centrale redskaber til at udvikle regionens sundhedsvæsen og skabe vækst i regionen.

Samlede kræfter skaber synergi

Ved at samle kræfterne i VIF bliver regionen i stand til at skabe synergi inden for forskning og innovation på flere niveauer. Det gælder f.eks. en sammenhængende støtteindsats til forskere, og en højtspecialiseret rådgivning til regionens politikere, ledere og medarbejdere.

Solidt kendskab til sundhedsvæsen, erhvervsliv og universiteter

Pga. et solidt kendskab til aktørerne i sundhedsvæsen og erhvervsliv samt på universiteter bliver det lettere at fremme og facilitere større strategiske satsninger og samarbejder.

Styrket intern videndeling

Endelig giver VIF mulighed for en intern videndeling på tværs af regionens virksomheder, hospitaler og stabe, blandt andet ved hjælp af styrket branding og synliggørelse af forskning og innovation.

Videncenter for Innovation og Forskning (VIF) blev dannet 1. januar 2012.
Redaktør