​​​​​

TrygFondens akutlægehelikopter redder liv

Ny rapport viser, at Trygfondens akutlægehelikopter, som har været en del af akutberedskabet i Region Sjælland og Region Hovedstaden siden maj 2010, har reddet liv og skabt tryghed blandt borgerne.

Har gjort en forskel

Akutlægehelikopteren blev etableret som en forsøgsordning med det formål at redde liv og skabe tryghed i de to regioner. Evalueringsrapporten er udarbejdet af Dansk Sundhedsinstitut (DSI) og et forskerhold på Rigshospitalet på baggrund af data fra 12 måneders flyvninger i perioden maj 2010 til maj 2011. Resultaterne viser, at helikopteren har gjort en forskel.

Landsdækkende helikopterordning på finansloven

- Da vi for mere end tre år siden begyndte at planlægge forsøget med en akutlægehelikopter i de to regioner, var målet at redde liv, øge trygheden for borgerne og samle erfaringer og viden. Vi glæder os over, at målene er indfriet, og at den tilvejebragte viden nu kan gøre gavn for akutberedskabet over hele landet, siger forskningschef i TrygFonden Anders Hede og henviser til beslutningen om en landsdækkende helikopterordning, der nu er kommet på finansloven.

Lavere dødeælighed

Evalueringen viser, at akutlægehelikopteren kunne få flere svært tilskadekomne patienter direkte til Traumecentret, så tidskrævende overflytninger kunne undgås. Tilskadekomne patienter, der blev behandlet og fløjet med akutlægehelikopteren, havde lavere dødelighed end tilskadekomne patienter, der blev behandlet og kørt i almindelig ambulance. I perioden før akutlægehelikopteren var dødeligheden 29 pct. for svært tilskadekomne, mens den var 14 pct. i de 12 første måneder med akutlægehelikopteren.

Har reddet liv

- Der er – heldigvis - relativt få svære traumetilfælde i løbet af et år, så den positive overraskelse er, at vi med et så beskedent datagrundlag alligevel med stor sikkerhed kan konstatere, at vi med akutlægehelikopteren har kunnet redde liv blandt de svært tilskadekomne, siger Anders Hede og fortsætter:

Minutter at spare

- For svært tilskadekomne kan den samlede tid fra skaden til ankomst på Rigshospitalets Traumecenter være mere end to timer kortere med helikopteren, og for patienter med blodpropper i hjertet er der op til 20 livsvigtige minutter at spare, siger Anders Hede og understreger, at succesen i ordningen i høj grad skyldes, at patienterne transporteres direkte til den højt specialiserede behandling, som de har brug for.

Medicinsk teknologi vurdering

Evalueringen tager udgangspunkt i en såkaldt medicinsk teknologi vurdering (MTV), der ikke blot måler tidsgevinster og overlevelse, men også vurderer den praktiske organisation, økonomien og borgernes holdninger. Udgangspunktet for forsøgsordningen har været, at akutlægehelikopteren blev sendt ud til svært tilskadekomne (fx trafikuheld og alvorlige arbejdsulykker), patienter med blodprop i hjertet og patienter med blodprop i hjernen. De to første grupper blev primært transporteret til Rigshospitalet, mens den sidste gruppe primært kom til Roskilde Sygehus.

Endnu flere liv kan reddes

Der er som forventet en signifikant reduktion i transporttiden for de svært tilskadekomne traumepatienter og patienter med blodpropper i hjertet. Men evalueringen viser også, at patienter med blodprop i hjernen har haft længere tid til hospitalet med akutlægehelikopteren end med ambulancen. Transporttiden har dog ikke haft negative konsekvenser for patienter med blodprop i hjernen. Tværtimod er der alligevel en – ganske vist ikke statistisk signifikant – tendens til lavere dødelighed blandt helikopterpatienterne med blodprop i hjernen. Det er TrygFondens håb, at erfaringer fra forsøgsperioden vil blive brugt fremadrettet, bl.a. til at nedsætte transporttiden også for denne gruppe af patienter og derigennem formentlig være med til at redde endnu flere liv.

TrygFonden overdrager ordningen til national følgegruppe

Med evalueringen overdrager TrygFonden ordningen til Den Nationale Følgegruppe, hvor Sundhedsstyrelsen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Danske Regioner sidder. TrygFonden har siden 2010 doneret i alt 63 mio. kr. til akutlægehelikopteren inklusive evalueringen.

For yderligere information, kontakt:


 • Anders Hede, forskningschef i TrygFonden, tlf.: 4110 6136 eller mail: ah@trygfonden.dk  
 • Reinholdt Schultz, pressekontakt for TrygFonden, tlf.: 2672 8072 eller mail: rs@mannov.dk  

Øvrige relevante kontaktpersoner:


 • Pia Kürstein Kjellberg, seniorprojektleder ved DSI, tlf.: 3529 8456 eller mail: pk@dsi.dk  
 • Rasmus Hesselfeldt, læge og ph.d.-studerende, Rigshospitalet, tlf.: 3545 3478 eller mail: hesselfeldt@rh.regionh.dk  
 • Lars S. Rasmussen, professor og overlæge, Rigshospitalet, tlf.: 3545 3488 eller mail: lars.rasmussen@rh.regionh.dk  
 • Jakob Kjellberg, seniorprojektleder ved DSI, tlf.: 35 29 84 02 eller mail: jkc@dsi.dk  
 • Region Sjællands pressetelefon, tlf.: 57 87 50 52
 • Region Hovedstadens pressetelefon, tlf.: 70 20 95 88

Fakta​​

Om TrygFondens akutlægehelikopt​​​er​​​

 • TrygFondens aku​tlægehelikopter er en forsøgsordning i Region Sjælland og Region Hovedstaden. ​​

 • TrygFonden har finansieret forsøgsordningen med 63 mio. kr. Donationen indbefatter også det tilknyttede ph.d.-forskningsprojekt og den MTV-inspirerede evalueringsrapport. 

 • Akutlægehelikopteren er et samarbejde mellem TrygFonden, Sundhedsstyrelsen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Danske Regioner, Region Hovedstaden og Region Sjælland. 

 • Region Hovedstaden og Region Sjælland har ansvaret for driften af akutlægehelikopteren. 

 • Forsøgsperioden trådte i kraft den 1. maj 2010 og løber frem til udgangen af april 2012.

Organiseringen/disponeringen 

 • Akutlægehelikopteren er et supplement til det eksisterende beredskab. 
 • Den er bemandet med en pilot og en paramediciner med supplerende uddannelse og træning i navigation, kommunikation og flyteknik. 
 • Akutlægehelikopteren har altid en speciallæge med ombord, der har særlige kompetencer i behandling af livstruende tilstande. 
 • Den sendes ud til akut svært syge, herunder svært tilskadekomne samt patienter med blodprop i hjertet eller hjernen. 
 • Patienter transporteres direkte til specialiseret behandling, primært på Rigshospitalet eller Roskilde Sygehus. 
 • Rigshospitalet modtager svært tilskadekomne og patienter med blodpropper i hjertet. Roskilde Sygehus modtager patienter med blodpropper i hjernen. 
 • Den flyver fra HEMS basen i Ringsted og dækker hele Region Sjælland og Hovedstaden. 
 • Akutlægehelikopteren disponeres fra AMK/Vagtcentralen i Region Sjælland.

Målsætninger med forsøgsordningen er… 

 • at redde liv og skabe øget tryghed i de to regioner. 
 • at tilvejebringe faglige og praktiske erfaringer om, hvordan en akutlægehelikopter bedst implementeres og organiseres. 
 • at etablere et vidensgrundlag for indførelse af en fremtidig landsdækkende ordning.

Hovedkonklusioner fra rapporten

Akutlægehelikopteren redder liv. 

 • Der er tendens til lavere dødelighed blandt alle tre grupper af patienter, der blev behandlet og fløjet med akutlægehelikopteren sammenlignet med kørsel og behandling i almindelig ambulance. 
 • Blandt de hårdest ramte traumepatienter har akutlægehelikopteren betydet en signifikant lavere dødelighed. I perioden før akutlægehelikopteren var dødeligheden 29 pct. for svært tilskadekomne, mens den var 14 pct. i de 12 første måneder med akutlægehelikopteren.

Akutlægehelikopteren forkorter transporttiden til specialiseret behandling.

 • Rapporten viser, at akutlægehelikopteren på Sjælland forkorter tiden til højt specialiseret behandling på Rigshospitalet for alvorligt tilskadekomne traumepatienter og patienter med stor blodprop i hjertet. 
 • Der undgås en række tidskrævende overflytninger, hvor patienter først er indbragt på et lokalt hospital og herefter overflyttes til Rigshospitalets traumecenter. 
 • For traumepatienter blev den gennemsnitlige tid frem til specialiseret behandling på Rigshospitalets TraumeCenter forkortet fra 218 minutter med almindelig ambulance til 90 minutter med akutlægehelikopteren. 
 • For patienter med blodprop i hjertet blev den gennemsnitlige tid frem til specialiseret behandling på Rigshospitalet forkortet med op til 20 minutter i akutlægehelikopteren. 
 • Patienter med blodprop i hjernen har haft længere tid til hospitalet med akutlægehelikopteren end med ambulance (gennemsnitligt 68 minutter mod 55 minutter). Transporttiden har dog ikke haft negative konsekvenser for patienter med blodprop i hjernen. Tværtimod er der alligevel en – ganske vist ikke statistisk signifikant – tendens til lavere dødelighed blandt helikopterpatienterne med blodprop i hjernen.

Akutlægehelikoptere er med til at skabe tryghed blandt borgerne. 

 • En ud af to anfører, at en akutlægehelikopter vil gøre dem mere trygge. 
 • Borgernes bekymring for lang transporttid ved akut sygdom påvirker følelsen af tryghed. 
 • Borgernes holdning og tryghed ved en akutlægehelikopter er betinget af, at de ikke oplever forringelser i det eksisterende akutberedskab.

Om rapporten 

 • Datagrundlaget for evalueringsrapporten er indsamlet i perioden 1. maj 2010 til 1. maj 2011 og offentliggøres den 20. januar 2012. 
 • Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem en forskergruppe fra Dansk Sundhedsinstitut og en forskergruppe på Rigshospitalet. 
 • Evalueringen er inspireret af principperne i en såkaldt MTV-rapport, som ikke blot måler tidsgevinster og overlevelse, men også vurderer den praktiske organisation, økonomien og borgernes holdninger.

Fakta om TrygFondens indsats på akutområdet

Akutlægehelikopteren er et led i TrygFondens samlede indsats på akutområdet, som arbejder på at styrke indsatsen over for tilskadekomne før og efter ankomst af professionel hjælp til skadesstedet. Her er eksempler på, hvad TrygFonden gør: 

 • Driver hjertestarter.dk, som arbejder på at registrere alle hjertestartere i Danmark, og som er knyttet op til landets AMK vagtcentraler. Der er nu registreret over 5.400 hjertestartere. 
 • Donerer hvert år 100 hjertestartere via en fadderordning til organisationer, institutioner, offentlige instanser og trafikale knudepunkter. 
 • Driver og støtter projekter, der skal uddanne stadig flere i hjertelungeredning og udbrede kendskabet til førstehjælp og hjertestartere. 
 • Støtter forskning og projekter, der er med til at højne den professionelle indsats på det akutmedicinske område. 
 • Finansierer tre professorater i akutmedicin, som skal opgradere den samlede forskningsindsats på akutområdet i Danmark.

Redaktør