Analyser til Trafik- og mobilitetsplanen

​Her finder du en række analyser, der er gennemført som en del af arbejdet med Region Hovedstadens Trafik- og mobilitetsplan.

Trafik og mobilitetsplanen

I dialog med en partnergruppe og et panel af eksperter har Region Hovedstaden udarbejdet en ny Trafik- og mobilitetsplan - et fyrtårnsprojekt i regionens vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS).

I Trafik- og mobilitetsplanen udpeger vi et regionalt trafik- og mobilitetsnet med de centrale vej-, cykel- og banestrækninger og de vigtigste forbindelser til naboregionerne. Den nye plan udpeger de indsatsområder og virkemidler, der kan mindske den stigende trængsel og skabe en sammenhængende trafik, som styrker vækst og livskvalitet i hovedstadsregionen og Greater Copenhagen.

Vi vil med en ny trafik- og mobilitetsplan bryde med de traditionelle planlæggertanker og tage udgangspunkt i at udnytte vores samlede transportsystem bedre og sætte ind der, hvor vi ser potentialer i at få flere til at skifte til den kollektive trafik. Det vil vi blandt andre gøre ved at tilbyde flere forskellige kombinationer end bare et skift mellem bus og tog.

Et fælles afsæt for dialog

Som et led i forberedelserne er der også gennemført en række analyser, der konkretiserer udfordringerne og danner en fælles forståelse for problemstillinger, virkemidler og kommer med anbefalinger til indsatser.

Diskussionsoplægget samler resultaterne af det forberedende arbejde. Formålet er at danne fælles afsæt for den videre dialog om, hvilke strategiske indsatsområder den endelige Trafik- og Mobilitetsplan skal fokusere på.

I analysen "Trafikale scenarier for Hovedstadsområdet" (Sammenfatning. Se baggrundsrapporten nederst) har Atkins og MOE Tetraplan blandt andet set på tilgængelighed og mobilitet og på, om der er udækkede behov i hovedstadsområdets transportsystem. For at besvare spørgsmålene, er der opstillet fremtidsbilleder, såkaldte scenarier, der tager afsæt i kendte forudsætninger for byvækst og kommende infrastrukturprojekter samt et bud på den teknologiske udvikling, der holder sig til indenfor rammerne af den viden, vi har i dag.

Nyeste analyser:

Tværgående samarbejde om kollektiv trafik i hovedstadsregionen, KPMG 2020

Resume -  Tværgående samarbejde om kollektiv trafik i hovedstadsregionen, KPMG 2020

Ørige analyser

Megatendenser Rapport

En analyse af konkurrenceforhold målt ved rejsetid, Incentive 2018

Mobilitet i hovedstaden, Rambøll 2018

Bedre trafikinformation og fælles trafikledelse i hovedstadsregi­onen, KPMG 2018

Fremtidens Kollektive Transport, et diskussions­oplæg for Region Hovedstaden, Urban Creators 2018

Fremtidens Kollektive Transportknudepunkter – Del 1, Urban Creators 2018

Fremtidens Kollektive Transportknudepunkter – Del 2, Atkins og MOE Tetraplan 2018

Fremtidens kollektive transportknudepunkter - Del 3, Urban Creators 2018

Inspirationskatalog til Trafik- og Mobilitetsplanen for Region Hovedstaden, Urban Creators 2018

Trafikale scenarier for hovedstadsområdet - Baggrundsrapport, Atkins og MOE Tetraplan

Redaktør